Referat fra årsmøtet 2016

Eidskog Høyres årsmøte ble holdt på Bruksgården, Magnor den 24/11-2016.

Referat fra årsmøte i Eidskog Høyre

24/11-2016 kl 1900 –Bruksgården Magnor

1. Innkalling

Innkallingen (vedlagt) ble godkjent.

9 stemmeberettigede medlemmer var tilstede på møtet.

2. Saksliste

Sakslisten ble godkjent

Sidsel Mobrenna ble valgt til møteleder.

Tormod Nymoen ble valgt til referent.

3. Styrets og kommunestyrets beretning.

Årsberetningen (vedlagt) ble delt ut i møtet og lest opp av møteleder, Guttorm Kristiansen og Per Stenslet

Ingen kommentarer til rapporten.

Årsrapporten ble enstemmig godkjent. Beretningen sendes ut til medlemmene på e-post.

4. Godkjenning av regnskap.

2015 og 2016 (10 mnd) regnskapene ble tatt til orientering (Vedlagt).

5. Kontingent.

Kontingenten fastsettes til 440 kroner pr år. Dette er minimumssatsen

6. Valg.

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram.

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder: Sidsel Mobrenna (1 år) (ikke på valg)

Nestleder: Tormod Nymoen (1 år) (ikke på valg)

Styremedlem: Hans Einar Holth (1 år) (ikke på valg)

Styremedlem: Mona Lisa Flaen (1 år) (ikke på valg)

Styremedlem: Sverre Holm (1 år) (WEB-ansvarlig) (ikke på valg)

Styremedlem: Per Olav Stenslet(1 år) (Kasserer/gruppeleder) (ikke på valg)

Varamedlem: Anne Øiseth (2 år)

Guttorm Kristiansen tiltrer styret i egenskap av medlem av formannskapet

Per Jørgen Lerud tiltrer styret i egenskap av nestleder i Kongsvingerregionens Seniorhøyre

Revisor: Jan Einar Mobrenna (1 år) (ikke på valg)

Svein Olaf Sæter (2 år)


Valgkomite:

Anne Øiseth (2 år) gjenvalg

Guttorm Kristiansen (2 år)

Jan E. Mobrenna (1 år) (ikke på valg)


Valg av utsendinger til Hedmark Høyres årsmøte:

Sidsel Mobrenna (Foreningsleder)

Per Stenslet (Gruppeleder)

Guttorm Kristiansen

Anne Øiseth

Vara:

Lorentz Sæthern

Mona Lisa Flaen

Sverre Holm

Svein Olaf Sæter

7. Vedtektsendringer.

Nye «Fellesvedtekter – kommuneforeninger» vedtatt av sentralstyret lå ved møte-
innkallingen til årsmøtet. Disse erstatter tidligere «Normallover for kommuneforeninger». De nye fellesvedtektene er på en del områder mer omfattende enn tidligere. Dette gjelder spesielt oppgaver tildelt styret (§5) og årsmøtet (§6).
Årsmøtet i kommuneforeningene skal avholdes innen 1. desember som tidligere vedtatt, mens regnskapet for foreningen skal følge kalenderåret i hht partiloven. Dette betyr at de nye fellesvedtektene gir styret ansvaret for å godkjenne regnskap og revisjonsrapport når året er omme, mens årsmøtet får regnskap og revisjonsrapport til orientering ved neste årsmøte. Årsmøtet, som foreningens høyeste myndighet, mente dette var en uheldig løsning.

Årsmøtet vedtok likevel de nye «Fellesvedtekter – kommuneforeninger» for Eidskog Høyre uten forslag til endringer. Styret fikk i oppdrag å avklare på hvilket grunnlag Høyre ønsker å avvike fra regnskapspraksis blant foreninger.

8. Innkomne saker.

Ingen.

Årsmøtet ble hevet.

Etter den formelle delen av programmet ble det servert kaffe og kake. Vi fikk også en svært så interessant orientering om nærpolitireformen i Innlandet politidistrikt og polititjenesten i Glåmdalsregionen framover ved politistasjonssjef Terje Didriksen.

Vestmarka 25/11 2016

Tormod Nymoen

Referent

Vedlegg:

Innkalling og saksliste

Årsrapport

Regnskap

Styrets innstilling til valgkomite

Valgkomiteens innstilling.