Resymé fra kommunestyremøtet 18/10-16

Hovedpunkter fra kommunestyremøtet 18/10-16. Ett og et halvt år etter at mesteparten av Eidskog næringsservice ble overført til Rådmannen er det fortsattot og sammenblanding mellom ENKF og kommunen. Ved valget til høsten blir det bare to steder å avgi stemme. Les mer under.

RESYMÉ FRA KOMMUNESTYRET 18.10.16
Dette er et resymé fra saker som ble behandlet i kommunestyremøtet den 18.10.16.
Før vi begynte med sakslista hadde vi et foredrag v/Torfinn Smines fra administrasjonen, samt gruppearbeid på tvers av partiene, om planstrategi for 2016-2019.
Deretter hadde vi et «kurs» om landbruksforvaltningen/-lovgivningen v/Fylkesmannen.
Vi skal også i den nærmeste tiden svare på 3 viktige høringer. Dette gjelder regionreformen, nærpolitireformen og foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.

Fra sakslista:
1. Møteprotokoll
Nok en gang var det feil og mangler i møteprotokollen. Hans Einar har tidligere i år påpekt dette og det har i flg. ordfører og administrasjonen blitt rettet opp. Denne gang gjaldt det protokollen fra kommunestyremøtet 20.09.16.

Siden Per ble valgt til å underskrive protokollen i kommunestyremøtet den 20.09.16 gikk han grundig gjennom den, ikke minst mtp. tidligere feil og mangler. Per fant som beskrevet både feil og mangler. Dette tok han opp med både ordfører og politisk sekretær i forkant av møtet, dette bl.a. fordi vår politiske sekretær er fersk i stillingen og vi var ikke ute etter å «ta» henne. Vi får ta det som en lærdom, men uansett oppfordrer Per ALLE våre, som har representert oss i et kommunestyremøte, om å sjekke protokollen nøye.

2. Tertialrapporteringer
Vi behandlet rapporter for 2. tertial både for kommunen og ENKF. Begge leverer positive økonomiske resultater. Hans Einar og Per tok ordet i disse sakene. Begge påpekte at det er en sammenblanding mellom bokførte inntekter og utgifter i kommunen og ENKF. Vi ser sågar at inntekten har blitt ført i det ene regnskapet, mens utgiften har blitt ført i det andre.

Overføringen av deler av ENKF til kommunen har vært og er fortsatt rotete. Og dette må vi tydeligvis leve med en stund til fremover. Men vær sikker: Vi skal følge dette med argusøyne.

3. Brukerråd i helse
Vi vedtok å innføre et brukerråd med 5 brukerrepresentanter i enhet for helse. Hensikten er at brukeren kan påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene som enheten gir. Brukerrådet skal også involveres i prosesser som strategi, planleggings- og utviklingsarbeid som vedrører enheten. Vi vedtok også retningslinjer for brukerrådet.

4. Demensteam
Denne saken hadde vi først til behandling i kommunestyret i juni 2016, men den ble sendt tilbake til utvalget for videre behandling. Innstillingen denne gangen fra HOL var ikke helt som vi og demensforeningen ønsket, men i flg. «våre» i HOL ble dette et kompromiss. Vi fikk imidlertid inn et punkt om evaluering av vedtaket etter ett år, så vi får se på vedtaket som et skritt i riktig retning.

Tildelingskontoret er demensteam for kommunen og demenskoordinator får økt sin stilling med 20%.

5. Næringsstrategi for Kongsvingerregionen
Vi vedtok enstemmig næringsstrategien for Kongsvingerregionen som forelagt fra Byregionprosjektet.

Forslag til næringsstrategi har vært ute til høring. Ett av våre medlemmer, Sverre Holm, har skrevet sitt eget høringssvar, som prosjektet har innarbeidet. Takk til Sverre for dette.

Det er viktig nå at Eidskog kommune blir aktive i sin næringsstrategi og ikke bare sitte passive og se på at prosjektet driver dette videre. Dette må vi utfordre ordføreren på.

6. Stortingsvalget 2017
Vi behandlet sak vedr. antall stemmedager og stemmesteder i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Guttorm utgjorde mindretallet i valgstyret og vi fulgte opp dette i kommunestyret.

Forslaget fra flertallet i valgstyret var at det skal være kun 2 stemmesteder og 2 stemmedager. Sammen med V og Frp foreslo vi å opprettholde dagens 7 stemmesteder og 1 stemmedag, som vi har hatt de siste årene og som ikke minst har fungert bra.

Per holdt et innlegg hvor han begrunnet dette, ikke minst var det viktig å beholde stemmestedene rundt om i kommunen for våre eldre velgere. For disse er det å avgi stemme nærmest en plikt og en kultur/tradisjon. På enkelte stemmesteder er det også kaffe og kaker/vafler som gjør at velgerne kan treffe andre fra samme valgkrets og snakke litt politikk. Noen ser frem til denne dagen og dette møtet.

Vi fikk faktisk med oss representanter fra både Ap og Sp og klarte nesten å få flertall for vårt forslag. Avstemmingen ble 13-12 i vår disfavør.

Vedtaket ble da at det skal avholdes valg over 2 dager i 2017, søndag 10. og mandag 11. september. Det blir imidlertid kun mulig å avgi stemme på Magnor og Skotterud.Per Olav Stenslet
Gruppeleder Eidskog Høyre