Valg av nytt styre

Gran Høyres styre består av leder og fem medlemmer, alle med funksjonsperiode på to år. Ett varamedlem velges hvert år. Nytt styre for 2022 velges av årsmøtet 15. november.

Valgkomitéen, Eivind Brænden og Carl Jonas Overn, har hatt i oppdrag å forme en innstilling til valg av leder, tre styremedlemmer og varamedlem.

Øvrige saker

Nye vedtekter for foreningen til behandling, bygd på sentralstyrets felles-vedtekter av 17. september i år. Gran Høyre har tidligere gitt innspill til revisjonen av fellesvedtektene. Styret legger frem årsberetning for 2021, sammen med godkjent regnskap for 2020 , regnskap hittil for inneværende år og et budsjettforslag for 2022. Med frist 1. nov. er det gitt anledning til å melde andre saker for møtet.

Styret håper mange har huket av i kalenderen og kommer til møtet på rådhuset kl 18:00. Det er i årsmøtet, foreningens øverste organ, Det loves enkel bevertning.

Velkommen!