Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 – Høyre og Venstres alternative forslag

Etter gode erfaringer i fjor, har Høyre og Venstre også i år valgt å samkjøre budsjettarbeidet for å utarbeide et alternativ til Rådmannens budsjettforslag. I år som i fjor var vi samstemte om hovedlinjene, så det var en enkel og hyggelig jobb å sy sammen våre ønsker for prioriteringer kommende budsjettperiode.nLite overraskende kan det vel sies å være at Høyre og Venstre i vårt alternativ står fast ved at vi IKKE vil legge ned Fjære ungdomsskole og at vi vil opprettholde Tønnevoldsskogen barnehage, to saker der vi var tidlig og tydelig ute å flagget vårt syn. Vi ser videre behovet for å opprettholde rammene i tilskudd til Langemyr Skole og vi ser behovet for å la omstillingene i Helse- og omsorgssektoren få en god implementering ved utsatt virkning av foreslåtte kutt – for å nevne noen hovedmomenter.

Utover dette så ønsker vi å prioritere å bygge en ny barneskole på Fjære, i tråd med forutsetningen i Skolepakke 3. Med ferdigstillelse i 2021. Konsekvensen ved at vi prioriterer skole i vårt budsjettforslag er at ny svømmehall utsettes med 1 år i byggestart, men så går vi til gjengjeld for et 50-meters basseng som vi mener vil være det beste alternativet. Begge disse investeringene mener vi er fremtidsrettede investeringer og gode tiltak for kommunens innbyggere.

n

Som en inndekning til våre forslag har vi valg – i tillegg til innsparing på flere områder – å justere skatteanslaget opp til hva regjeringen har foreslått for Grimstad Kommune i «Grønt hefte». Vi har hvert år siden 2012 endt opp med frie inntekter over budsjett og over anslaget i Grønt hefte. Vi mener derfor det er grunnlag for å legge regjeringens beregning til grunn for vårt budsjett. I tillegg vil vi begrunne det med at inntektsutjevningen kompenserer for både inngang og bortfall av skatteinntekter, men der er også et par andre momenter som vi mener må hensyntas i budsjetteringen av forventede skatteinntekter:

n
    n
  1. Det er opprettholdt en jevn lønnsvekst. Skattegrunnlaget for hver enkelt av oss har økt fra 2017 ved årlige lønnsoppgjør og bidrar til at den totale rammen for skattegrunnlaget øker – som tidligere år.
  2. n
  3. Arbeidsledigheten i Agder og Grimstad faller. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne så lave ledighetstall i fylket (jf rapport fra NAV i nov 2018). Det betyr at det er flere i arbeid, og flere som bidrar til fortsatt høy skatteinngang.
  4. n
  5. Grimstad kommune har hvert år siden 2009 har et resultat som viser frie inntekter godt over budsjett. Det vil si at det konsekvent budsjetteres forsiktig på inntektssiden. I og for seg fornuftig. Men når dette medfører at rammene blir tilsvarende lavere – og muligens urealistiske (ref tidligere års underskudd i driften i kommunen) – ja da mener jeg det bør justeres.
  6. n
n

På bakgrunn av dette mener vi at vårt budsjett er realistisk, både med hensyn til inntekter og med hensyn til utgifter. Detaljene i budsjettforslaget vår kan de som ønsker studere ta en nærmere titt på i vedlagte dokument.

n

I tillegg til å presentere de omdisponeringene vi foreslår rent tallmessig, så har vi utarbeidet 27 tekstforslag som vi håper å få flertall for i Kommunestyret den 17.desember. Her er flere punkt som tar for seg forslag til forbedring av blant annet budsjettrutiner, vi ønsker en plan for å øke antall lærlinger i kommunen og et digitalt løft i skolen som noen av de temaene vi vil jobbe for.

n

Som en oppsummering av dagens budsjettbehandling vil vi peke på at det er gledelig å se at Krf, som har sittet musestille på utsiden av debattene i forkant av budsjettbehandlingen, så behovet for endringer i Rådmannens budsjettforslag til slutt. For til tross for vage antydninger om at vi muligens må akseptere nedleggelse av skole og barnehage, og uttalte ønsker om at Rådmannens budsjettforslag ikke skulle berøres i vesentlig grad – så er tydeligvis deler av posisjonen overbevist nok til å presse frem en enighet dem imellom om noe vi andre har vært klare og tydelige på i lang tid – skolenedleggelse uten konsekvensutredning vil vi ikke ha noe av!

n

Vedlegg1: Leserinnlegg GAT.no (Word file)

n

Vedlegg 2: Budsjett – Forslag til endring til Rådmannens budsjettfremlegg (Excel file, sheet 1)

n

Vedlegg 3: Tekstforslag (Excel file, sheet 2)