Budsjettalen 2021

Vi kommer alltid til å huske årene 2020 og 2021, som spesielle år, med en pandemi som preger hele nasjonen og verden rundt oss. Vår viktigste oppgave for den neste perioden er å trygge alle våre innbyggere i den ekstraordinære situasjonen vi er inne i.

Ordførerkandidat for Hamar Høyre Jane Mayer
Jane Meyer, gruppeleder Hamar Høyre

Jeg tror ikke det er mange som så for seg at vi skulle komme i en ny nedstenging rett etter at vi feiret gjenåpningen. Men, vi er trygge på at vi sammen skal finne veien ut av krisen. Vi i Høyre vil følge utviklingen tett, og vi vil foreslå justeringer i budsjettet underveis, som er nødvendig for å tilpasse oss situasjonen til enhver tid.

Hamar Høyres viktigste grep for at Hamar skal være en bedre kommune for oss som lever her er:

  • å sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud for oss som innbyggere har høy kvalitet
  • at næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst
  • å bidra til valgfrihet og muligheter slik at vi kan skape det beste for våre nærmeste
  • å sørge for en god økonomisk fremtid ved å få kontroll på kommunens økende gjeld

Høyres budsjett, sammen med partiene i posisjon, finner plass til noen omprioriteringer sammenlignet med kommunedirektørens. Blant annet opprettholder vi satsingen på utekontakten, Sagatun brukerstyret senter, Cafe Uno, Blå Kors og Hamar Seniorsenter. I tillegg legger vi inn en styrking av dagsentrene, som for tiden opplever lange ventelister.

Å gi våre barn en trygg oppvekst og god utdanning er helt avgjørende for at de skal få muligheten til å bli lykkelige, engasjerte og deltakende voksne. Helst i egen by! For skal våre barn få en fremtid i Hamar må vi satse på nye jobber og relevante næringer. Ender våre barn opp som gode skattebetalere i Oslo eller andre steder har vi bare gjort halve jobben. Hamar skal være en attraktiv kommune å både bo og jobbe i. Derfor er det helt avgjørende at vi tar nødvendige grep innen sentrumsutvikling og samferdsel. Flere må bo og jobbe i sentrum. Det skaper en attraktiv by.

Det aller viktigste vi gjør for å sikre vår felles fremtidige velferd er å legge til rette for flere jobber i privat sektor. For to dager siden la regjeringen frem inngripende tiltak i samfunnet vårt, og det rammer veldig mange. Det rammer også et allerede hardt presset næringsliv, som med ny regjering allerede har fått høyere skatter og avgifter. I pandemien har mange mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt, og jobbene til veldig mange står på spill. Høyre er helt klare på at det næringslivet nå trenger er trygge rammer og hjelp gjennom krisen. Jeg er helt sikker på at økt skatt for næringslivet generelt ikke er den riktige veien å gå nå. Derfor har Høyre lagt frem et verbalforslag som omhandler nettopp eiendomsskatten, og der vi ber om at det legges frem prioriteringer som viser hvordan vi kan finne langsiktige og bærekraftige inntekter til kommunen, uten den hvileputen eiendomsskatt nettopp er.

For Høyre er det viktig at vi får til en storsatsing for å realisere den nye sentrumsplanen som snart skal vedtas, og få bygget flere boliger, grønne lunger, gode knutepunkt og møtesteder i sentrum.

Aldri en budsjettale uten å nevne Hamarskolen som vi er så stolte av. I budsjettet settes blant annet av 13 millioner til oppdatering av læremidler i skolen, og vi viderefører styrking av skolenes helsetjenester som vi vedtok i årets budsjett.

Folketallet vokser, vi har økt boligbygging og økt attraktivitet, næringslivet trives og vokser; det er godt grunnlag for å opprettholde statusen som Innlandets urbane hjerte. Samtidig viser fremskrivningene at vi blir flere innbyggere som trenger helsetjenestene våre, det må vi planlegge for i et langsiktig perspektiv, både med varme hender og bygg.

Jeg ser frem til budsjettdebatten, og benytter anledningen til å takke politiske kollegaer og administrasjonen for godt samarbeid i 2021.


Jane Meyer
Gruppeleder Hamar Høyre