Ingen enkel oppgave

Det kan reises tvil om verdens politikere er villige til å konvertere til det fossilfrie samfunnet.

Det er på tide med litt realisme i miljødebatten. Å kutte ut bruken av fossil energi i dag er komplett umulig. En omlegging av energitilførselen og bruk vil ta tid. Rapportene fra det internasjonale energibyrået IEA eller FNs klimapanel IPCC kan ikke ses på annen måten enn at de er en beskjed til verdens politikere om å gå fra ord til handling skal klimaforpliktelsene og målene for utslipp i 2050 oppnås.

Innen den tid må mye av energiinfrastrukturen endres fra forurensende kraftproduksjon til fornybare energikilder Utfordringene står i kø for å kunne dekke det enorme behovet for elektrisk kraft som vil komme. For det er ikke bare transportsektoren som må omstilles, men store deler husholdningene må legge om sitt energiforbruk. I dag bruker flertallet av husholdningene, bortsett fra i de aller fattigste landene, gass til matlaging. I byer og tettsteder brukes fjernvarme, som veldig ofte kommer fra et olje- eller kullfyrt kraftverk i nærheten. For ikke å snakke om den enorme endringen i prosessindustrien.

Norge kan nå ambisjonen om klimanøytralitet i 2050, men for de 99,5 prosent av verdens befolkning som ikke har våre forutsetninger, så er veien svært lang og kostbar. Leder av Det internasjonale energibyrået, IEA, dr. Fatih Birol fastslår at skal dagens energiproduksjon fra kullkraftverkene erstattes med solkraft, må det åpnes et solkraftverk tilsvarende det som i dag er verdens største, Ladakh i India – 5 GW, hver uke frem til 2050. Skal verdens transport over på grønn hydrogen, må det hver time frem til 2050 åpnes et elektrolyseanlegg tilsvarende det som i dag er verdens største.

Parisavtalens målsetting om klimanøytralitet i 2050 vil kreve store teknologiske sprang innen transport, og innen fangst og lagring av CO2. Disse innovasjonene må i all hovedsak være klare i dette tiåret, dvs. innen 2030. Da har vi 20 år på å endre energiforsyningen, innføre nye industriprosesser og endre forbruket av fossile kilder både for allmennheten og industrien.

Dr. Birol i IEA oppfordrer til handling nå. Problemet er at det er dyrt, svært dyrt. I år investerer alle verdens land i størrelsesorden 380 milliarder dollar, eller 3400 milliarder i nye anlegg for elproduksjonen totalt. Skal de gamle fossile kraftverkene utfases, stiger investeringen til det firdobbelte innen 2030. I tillegg kommer kostnadene knyttet til de naturinngrepene som må gjøres for den nye infrastrukturen. Det spørs om verden har råd til dette?

For å gjøre en enkel sammenligning. Som barn ønsker du å bli lege. Alle vet at det tar tid, først barne- og ungdomsskole, deretter videregående med krav til enormt gode karakterer for å kvalifisere til studiet, og etter 5 – 8 år kan du kalle deg lege. Dette er et løp som tar minimum 20 år å fullføre, hvor grunnlaget legges de første 10 – 13 årene. Slik er det også med omleggingen til det karbonnøytrale energisamfunnet. Det teknologiske grunnlaget for verdens nye energiforsyning må legges det nærmeste tiåret, slik at der er et håp om at klimamålsettingene er nådd i 2050.