Slik vil Høyre løse utfordringene i eldreomsorgen

 

Behovet for mer tilpasset omsorg og behandling av eldre øker. Det er ofte de grunnleggende behovene som svikter i eldreomsorgen: Mat, aktivitet, fellesskap og sammenhengen i tjenestene. Disse utfordringene vil Høyre løse.

Eldre som mottar tjenester skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. En viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste. Sykehjem skal ikke bare være et oppholdssted for behandling og pleie, men også et sted for aktivitet og fellesskap. 

Aktivitet og fellesskap er viktig.

Høyre vil skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem. 

En omlegging må til
Behovet for helsetjenester til eldre vil doble seg i løpet av noen tiår, og omleggingen til et aldersvennlig samfunn er den største utfordringen kommunene står overfor.

For å få til dette må vi både bruke en større andel av samfunnets ressurser på helsetjenester, og vi må jobbe for å få mer ut av hver krone. Vi må både ha flere ansatte i helsetjenestene og bli flinkere til å bruke ny teknologi. Helsepersonellkommisjonen viste at det ikke er mulig å dekke behovet for helsetjenester i fremtiden hvis vi gjør det på samme måte som i dag.

Det vil koste mye penger
Lillehammer kommune vil ha et investeringsbehov som er stipulert til 1,6 milliarder kroner. Dette er bare den direkte investeringen i helse- og skolebygg. Totalt er det nok et mye større investeringsbehov for å få et aldersvennlig samfunn. Og investeringskostnaden er bare en begrenset del av utfordringen.

Dette vil Lillehammer Høyre gjøre:
I kommende periode skal vi gjennomføre en rekke tiltak som skal bidra til større kapasitet, bedre kvalitet og bedre økonomi i helsetjenestene.

 • Vi skal ferdigstille en helhetlig oppbyggingsplan for helsetjenestene i Lillehammer, og vi skal begynne oppbygging av tjenestene.
 • Vi skal starte etablering av flere HDO- og institusjonsplasser.
 • Vi skal gi bedre støtte og avlastning til pårørende, slik at det blir mulig å være gode omsorgspersoner over tid.
 • Vi skal etablere et godt samarbeid med private aktører og nabokommuner for å sikre at kommunen alltid har tilgang på tilstrekkelig kapasitet.
 • Vi kommer til å øke grunnbemanningen i helse og omsorgstjenestene.
 • Vi skal gjennomføre et ledelses- og arbeidsmiljøprosjekt med sikte på å beholde flere ansatte og redusere sykefraværet.
 • Vi skal fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av ansatte.
 • Vi skal gå gjennom helseteknologisatsingen for å finne ut hvordan vi kan få resultater raskere.
 • Vi skal gå gjennom kvalitetssikringssystemet og sikre at det fungerer med bakgrunn i tilsynsrapportene.
 • Vi skal legge til rette for boliger som det er enkelt å bo i og med inkluderte tjenester – såkalte plussboliger.
 • Vi skal lage en plan for et aldersvennlig samfunn.
Vi må øke grunnbemanningen i helse og omsorgstjenestene.

Nye måter og alternativer
Kommunen utfører i dag primært lovpålagte oppgaver. Vi kan i liten grad slutte å utføre disse oppgavene. Vi skal fortsette å se etter unødvendige oppgaver, men det vil ikke være nok til å dekke behovet. Det blir viktigere å se etter rimelige måter å løse oppgavene på – både helse og øvrige oppgaver. Lillehammer kommunes høye gjeld skyldes at vi for ofte har valgt dyre løsninger uten å se etter alternativer. Lillehammer Høyre vil systematisk se etter rimelige og gode måter å løse kommunens oppgaver, og velge de løsningene som gir best tjenester for de pengene vi har. I årets budsjett gjennomførte vi et mindre kutt i administrasjon – det tilsvarer at vi også må løse administrative oppgaver mest mulig effektivt. Vi har også systematisk foreslått å utrede rimeligere alternativer ved tidligere investeringer.

En helhetlig plan
Det er en kjent problemstilling at alle kommuner, også Lillehammer, står foran store investeringer og framtidige økende omkostninger knyttet til eldrebølgen.

– Lillehammer Høyre har over flere år arbeidet for å få en helhetlig investeringsplan for helse og skole. Grunnlaget for denne planen får vi nå til høsten. Det er vi glad for, selv om vi gjerne skulle hatt den før, sier Lillehammer Høyres ordførerkandidat, Hans Olav Sundfør.

Den endelige konkretiseringen av prosjekter og løsninger kommer i denne planen. Lillehammer Høyre fikk også flertall for at alle alternativer skulle utredes, både de rent offentlige, og de som benytter private løsninger. Det gjør det mulig for å velge de beste løsningene.

Hans Olav Sundfør
Ordførerkandidat for Lillehammer Høyre, Hans Olav Sundfør er innstilt på å løfte eldreomsorgen i Lillehammer kommune.