10 grunner til å stemme Lillehammer Høyre

Lillehammer skal være en trygg og inkluderende kommune, som gir muligheter for alle. Vi setter mennesket foran systemet. Det betyr at det er dine og alle andre menneskers muligheter og behov som er i fokus for oss.

1. Høyre vil løfte kapasiteten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene

Behovet for helsetjenester vokser fordi vi lever lenger mens vi fortsatt får en del sykdommer ved samme alder som før. Lillehammers helsetjenester har allerede for liten kapasitet, og etterslepet vokser. For liten kapasitet gir også dårligere kvalitet. Lillehammer Høyre vil bygge større kapasitet, og mener det er viktig å slippe alle gode krefter til for å bygge ut helsetjenestene og tilby den hjelpen du trenger i alle livets faser. Vi skal sørge for at det er godt og trygt å bli gammel i Lillehammer. Like viktig som å tilby gode helse- og omsorgstjenester er det å legge til rette for at man kan klare seg selv lengst mulig med litt hjelp. I dette arbeidet er de ansatte vår viktigste ressurs og Lillehammer må bli en god og attraktiv arbeidsgiver. Les mer…

2. Høyre ønsker initiativ og jobbvekst

Lillehammer skal bli en ja-kommune, hvor vi legger til rette for de som ønsker å skape arbeidsplasser, utvikle byen vår eller realisere en drøm. Ved å utvikle og forsterke både offentlig og privat sektor blir Lillehammer et enda bedre bosted. Vi trenger et større og mer dynamisk næringsliv. Høyre skal gjøre det enkelt å realisere en drøm i Lillehammer. Samtidig skal vi jobbe hardt for å forsterke viktige institusjoner og arbeidsplasser som blant annet Lillehammer sykehus, Forsvaret, Vegvesenet, NAV, fylkeskommunen og høyskolen.

skole

3. Høyre vil gi alle barn og unge de beste forutsetninger for livet gjennom gode skoler og barnehager

Kvalitet og nødvendig oppfølging i oppvekst og skole er det viktigste vi kan gi barna våre, og det viktigste utjevningstiltaket i samfunnet. Høyre forsvarer foreldrenes rett til å selv velge den barnehagen de mener er best for sine barn. Vi vil arbeide for fleksible barnehageopptak. I skolen prioriterer Høyre høyt å vedlikeholde og forbedre lærernes kompetanse fordi det er nøkkelen til god klasseledelse, godt læringsutbytte og trivsel. Skolene og barnehagene er også barnas «arbeidsplass» og vi er opptatt av å holde god standard på alle skolebygg.

4. Høyre satser på aktiv og tidlig oppfølging for å gi alle en trygg oppvekst

Mange barn og unge opplever sosiale og psykiske utfordringer som kan vokse seg store. Vi vil bruke mer ressurser på tett oppfølging, tverrfaglig koordinering og tidlig innsats. Det vil gi en tryggere og bedre oppvekst for de som trenger det mest.

Mange av de som sliter med angst, depresjon eller rus oppsøker ikke hjelp. Høyre ønsker å tette gapet mellom de som trenger hjelp og den hjelpen som finnes.

5. Høyre vil ha god økonomistyring for å få lavere kommunale avgifter og best mulig tjenester

Lillehammer har dessverre svært høy gjeld som har vokst systematisk over lang tid. Det holder ikke med skippertak på økonomistyring hvis man skal få mest mulig igjen for kommunens midler. Vi må ha løsninger som er stabile og bærekraftige over tid. Derfor må vi alltid snu på krona, tenke langsiktig, være åpne for de gode ideene og stille krav til resultater. Lillehammer har unødvendig høye kommunale avgifter og Høyre vil arbeide for å få senket disse.

6. Høyre vil styrke samarbeidet mellom kommunen og private

Vi tror på at mangfold utløser skaperkraft, tilpassede løsninger, effektivitet og høyere kvalitet. Skal vi løse de store utfordringene vi får i Lillehammer framover må vi slippe til alle gode krefter, både offentlige og private. Vi skal velge de beste løsningene, uavhengig av hvem som leverer dem. Høyre viderefører den norske modellen, med en blandingsøkonomi hvor offentlige og private aktører samt organisasjoner samarbeider om å gjøre samfunnet best mulig for alle.

7. Høyre vil ha målrettet og effektiv innsats for klima og natur

Trusselen mot klimaet og naturen vår må tas på alvor. Vi skal satse på de tiltakene som gir mest klima- og natureffekt, slik at vi oppnår best mulig resultater. Vi må disponere arealene våre på en smartere måte for å redusere belastningen på klima, natur og dyreliv samtidig som vi gir rom for utvikling. Høyre vil etablere et klimafond på 100 millioner, der de mest effektive klimatiltakene får bevilgninger.

8. Høyre vil legge til rette for en aktiv og inkluderende fritid

Lillehammer er en by for idrett, kultur og friluftsliv. Å møtes og engasjeres på fritiden skaper samhold, god helse, fører til inkludering og skaper nye muligheter både for innbyggere og besøkende. Kommunen skal være en støttespiller og tilrettelegger for alle lag, foreninger, institusjoner, ildsjeler og bedrifter som ønsker å gjøre en innsats for byen og innbyggerne. Høyre vil styrke ordninger som sikrer at de med svak økonomi får et godt fritidstilbud.

9. Høyre vil gi Lillehammer gode bomiljø og god byutvikling

Høyre ønsker utvikling og vekst for både sentrum og grendene. Nye innbyggere og nye virksomheter trenger gode bygg. Boliger må passe for folk og familier i ulike livsfaser og med ulike behov. Nye bygg må også være tilpasset eksisterende bomiljø, ta vare på naboene og byens karakter. Vi må hele veien sørge for åpne, effektive og gode plan- og byggeprosesser.

10. Høyre vil gi Lillehammers innbyggere større valgfrihet og mangfold

Høyre respekterer at vi er forskjellige, med ulike ønsker, behov og interesser. Vi tror at mangfold og variasjon styrker samfunnet. Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler og må legge til rette for valgmuligheter, variasjon og mangfold innenfor helse, omsorg, oppvekst, næring, kultur, idrett og fritid.