Politikk

Høyre ønsker et samfunn der alle opplever trygghet og muligheter i hverdagen. Dette er målet for politikken og for de sakene vi jobber med.

Våre hjertesaker

 • Muligheter for alle

  Høyre vil at Lillehammer skal være en by som gir muligheter for alle – gjennom en kunnskapsfokusert skole, et rikt kulturliv, et variert jobbtilbud og en imøtekommende næringspolitikk.

 • Byutvikling

  Høyre vil at Lillehammer skal utvikle seg uten å miste sitt særpreg. Vårt mål er et levende sentrum med gode byrom og aktive grender.

 • Næringsutvikling

  Lillehammer skal ha en positiv holdning til utvikling, og spille på lag med næringslivet. Vi skal ta godt vare på det næringslivet vi har, og trekke til oss ny næringsvirksomhet.

 • En effektiv infrastruktur

  Lillehammer skal ha en god og tilrettelagt infrastruktur som bygger opp om næringsliv, om effektive tjenester, og som forenkler innbyggernes hverdag.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

#taktskifte #lillehammerpåsittbeste

Høyre skal være Lillehammers viktigste politiske verksted og sørge for at kommunen vår får et nødvendig taktskifte. Det forplikter! Lillehammer Høyre skal være en klar stemme og skape et offensivt Lillehammer. Vi vil gi Lillehammer en tydeligere plass regionalt og nasjonalt. Lokalt vil vi arbeide for å utvikle bedre tjenester slik at hver enkelt innbygger oppnår best mulig livskvalitet og mestring i sin hverdag ut fra sine behov og forutsetninger. Kunnskap, kvalitet og medvirkning vil være viktige nøkkelfaktorer. Byen og grendene skal være tilgjengelig og universelt utformet for alle, med gode møteplasser og grønne lunger. Det samme gjelder tilgang til kommunens svært gode tilbud innen friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturelle aktiviteter. IKT og digital innovasjon skal være et fokusområde som viktige verktøy innen alle sektorer og tjenesteområder.
Vårt program fastsetter de viktigste punkter for den politikk vi vil føre de kommende årene. I tillegg til de punkter som her listes forplikter vi oss til å ta tak i de viktige debattene til enhver tid, og utvikle de beste politiske løsningene

10 grunner til å stemme Høyre i 2019:

Lillehammer Høyre vil:

1. Styrke og bedre den kommunale helse – og omsorgstjenesten i kommunen som ser både brukere, ansatte og pårørende, gjennom blant annet økt satsing på brukermedvirkning. Vurdere å tillate private aktører til å utføre deler av tjenesten. Arbeid med både fysisk og psykisk helse må sees mer i sammenheng med arenaer innen idrett, skole og yrkesliv.
2. Gi barn og unge en bedre skole, og en trygg oppvekst i kommunen tilpasset deres ønsker og behov. Vi vil skape et taktskifte lokalt ved å ha større fokus på involvering og tidlig innsats. Høyre vil starte ungdommens kommunestyre på Lillehammer.
3. Arbeide for et fleksibelt barnehageopptak i Lillehammer, samt ha et større fokus på å sikre barna samme læringsgrunnlag ved skolestart.
4. Skape flere nye arbeidsplasser i vår region og arbeide for en bredere anlagt vekst og verdiskaping i Lillehammer. Vi vil skape et taktskifte for næringslivet ved å være mer fremoverlent, og sørge for at kommunen til fulle utnytter sine verktøy og ha fokus på inntektsskapende politikk.
5. Arbeide for at alle boområder i Lillehammer har grønne, sosiale og livsutfoldende soner i sitt nærmiljø. Det skal være gode nærmiljø for barn, voksne og eldre i hele Lillehammer med økt vekt på universell utforming og tilgjengelighet for alle
6. Fortsette kampen for Lillehammer sykehus, for å sikre innlandets befolkning det vi mener er den beste løsningen.
7. Foredle og forsterke vår posisjon som idretts – og kulturby, turist – og fritidsgjestdestinasjon.
8. Arbeide for god infrastruktur både til vår kommune og internt i kommunen. Høyre vil gjennomføre knutepunktstudien ved skysstasjonen, og etablere ny forbindelse mellom sør og nord i kommunen.
9. Gjennomføre en kommunereform som sikrer kvaliteten på de kommunale tjenestene i vår region, og et sterkere lokaldemokrati.
10. Fornye og forsterke vår posisjon som en forsvarskommune.

Næringspolitikk

Næringspolitikk

Lillehammer Høyre vil at Lillehammer skal styrke sin posisjon som en motor for næringsutvikling regionalt og nasjonalt. Vi vil spille på lag med næringslivet og være en ja-kommune for nye ideer og løsninger. Et blomstrende næringsliv er avgjørende for at vår kommune og region skal kunne fortsette å tilby og ikke minst utvikle sine tjenester.
Næringslivet på Lillehammer består av mange ulike grupper, alt fra industri til turisme – og kultur. Lillehammer Høyre vil føre en politikk der kommunen aktivt legger til rette for både eksisterende og fremtidig næringsliv i både kommune og region. Da må kommunen aktivt benytte seg av de virkemidler den rår over for å sørge for at man er den mest attraktive.

Herunder må kommunen tilby

areal og effektive plan – og byggeprosesser
økt tilgjengelighet i kommunens systemer
god informasjon om offentlige innkjøpsprosesser hvor lokale og regionale virksomheter kan delta
arenaer for gründervirksomhet
visjoner fra den politiske ledelse
en utdanningspolitikk som gir grobunn for nysgjerrighet og gründerskap.
Næringslivet skal være inkluderende og bidra til økt arbeidsmarked for alle i Lillehammer, også for de med ulike funksjonsutfordringer.

Lillehammer Høyre vil:

Skape nye arbeidsplasser ved å sørge for at kommunen har fokus på inntektsskaping. Legge bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.
Etablere Lurhaugen og Skysstasjonen som knutepunkt for næringsliv på Lillehammer.
Ta initiativ til å utvikle en robust IT/Cyber-klynge på Lurhaugen/Skysstasjonen og stimulere til økt samarbeid mellom lokale og regionale aktører innenfor IT.
Styrke kommunikasjonen til kommunens næringsseksjon hva gjelder hvilke tjenester de tilbyr til etablerte og nyetablerte aktører.
Videreutvikle næringsseksjonen i kommunen til å arbeide proaktivt for å hente aktører til å etablere seg på Lillehammer.
Etablere en «næringshjelp» som aktivt følger med på ulike virksomheters behov, offentlige tillatelser etc., og som på eget initiativ tilbyr bistand.
Ha fokus på de næringer som følger av Lillehammer som turist, kultur – og vintersportdestinasjon.
Bevare og videreutvikle Lillehammers unike sentrum og gågate, samtidig stimulere til økt bruk og utnyttelse av bakgårdsmiljøer slik at handelsmiljøet får et bredere spekter og flere ben å stå på. Herunder flytte torghandelen opp til Lilletorget og se denne i sammenheng med utviklingen av Terrassenområdet.
Gi mulighet til å holde søndagsåpent på Lillehammer for de som ønsker det.
Gi Strandtorget rom til å vokse, i nær samhandling med sentrum.
Arbeide for Mjøsregionen som et felles arbeids – og boligmarked.
Arbeide for et fortsatt levedyktig landbruk på Lillehammer med fokus på å blant annet skape arenaer for lokalt produserte varer. Herunder ønsker man å stimulere til økt satsing på lokale varer og økt fokus på nye utnyttelsesmuligheter av gård og eiendom.
Være positive til opprettelse av datasenter.
Omregulere nåværende jordbruksareal til industri – og næringsetableringer i Nordre ål, med forutsetning om at matjord flyttes og utnyttes til fortsatt jordbruk.
Forlenge Industrigata og gi rom for fortetting på eksisterende næringsareal.
Tilrettelegge for samarbeid og kommunikasjon mellom næringsliv og lokale utdanningsinstitusjoner for å i større grad bidra til at synergier.

Samferdsel

Lillehammer er stadig i endring, både hva gjelder bosettingsområder og arbeidsområder. God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for at kommunen skal vokse på en god måte og at folk skal oppleve trygge hverdager. Det er avgjørende at den fysiske infrastrukturen med veier, gang -og sykkelstier og offentlig kommunikasjon er velfungerende. Når vi åpner for ytterligere boligbygging i Søre ål samtidig som de fleste arbeider lenger nord i kommunen, må infrastrukturen tilpasses dette. Det samme gjelder den økende grad av utbygging langs Nordseterveien. Samtidig må grendene ha et vei – og sykkelnett som er effektivt og trygt for både bilister og myke trafikanter.

Infrastrukturen til og fra Lillehammer er en viktig del av vår verdi som turist- og fritidsgjestdestinasjon, men også for pendlere til og fra vår kommune. Høyre i regjering har satset på vei, og ny E6 vil stå klart i 2025. Det er viktig for vår kommune. Samtidig er fullføring av dobbeltspor noe vi må ha sterkt fokus på fremover.

En gondol på Lillehammer vil være et tillegg til samferdselsløsningen i vår kommune, og vil binde sammen kommunen fra vannet til fjellet på en unik måte. Lillehammer Høyre ser gondolen som ikke bare en fantastisk attraksjon, men som en bidragsyter til å se helheten i Lillehammer for alle oss som bor her.

Lillehammer Høyre vil:

Arbeide for en ny arm mellom Søre ål og Nordre ål.
Arbeide for å styrke infrastrukturen øst for sentrum, både mot Vårsetergrenda/Røyslimoen og mot Nordseter.
Etablere og sikre eksisterende gang – og sykkelveger på strekningene mellom grendene og byen.
Arbeide for gjennomføring av dobbeltspor til Lillehammer innen 2034, og raskere og bedre togforbindelser.
Prioritere vedlikehold og oppgradering av kommunale veier.
Sikre trygge skoleveier i hele kommunen.
Arbeide for å realisere gondolplanene fra Strandtorget til Sjøseterlia.

Et grønt og smartere Lillehammer

Lillehammer skal være en av Norges mest klimavennlige byer, og har som mål å bli Norges første nullutslippsby. Våre unike naturgitte forutsetninger gir oss en enestående mulighet til å gå foran. Det skal være enkelt for alle å gjøre miljøvalg i hverdagen, samtidig som kommunen selv skal gå foran ved å gjøre bevisste valg. Det å kunne ta del i våre naturgitte forutsetninger er viktig, kommunen må derfor i mye større grad tilrettelegge for at alle skal kunne delta i opplevelsene som ligger utenfor døra.

Lillehammer Høyre vil:

Definere Lillehammer som en «Smartby», i samarbeid med Hamar og Gjøvik.
Være en aktiv pådriver for å gjøre effektive, klimavennlige og teknologisk fremtidsrettede valg i alle kommunens tjenesteområder.
Tilrettelegge med universell utforming slik at kommunens grønne og blå lunger er tilgjengelig for alle, herunder også området ved Terrassen.
Innføre lav – eller nullutslippsstandard på alle nye kommunale tjenestebiler.
Være en pådriver for flere ladestasjoner for elbiler – både normalladere og hurtigladere.
Velge bygg- og materialbruk som reduserer klimagassutslipp.
Støtte GLøR i fortsatt arbeid for å være i Norgestoppen i avfallshåndtering og kildesortering.

Lillehammer – en forsvarskommune

Det foregår en samling av Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Her er det viktig at Lillehammer kommune gjør seg attraktiv. Både for å sikre samlingen over tid, men også slik at nye ansatte på Jørstadmoen ser fremtiden på Lillehammer i stedet for å pendle.

En utredning av Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS) viser at mange kommuner mangler evne til å håndtere cyber-trusler, samtidig som alle kommunale tjenesteområder er fullstendig avhengig av IKT. NorSIS konkluderte med at det bør opprettes et overordnet nasjonalt senter for forebygging, varsling og håndtering av cyber-sikkerhetshendelser i kommunesektoren, KommuneCERT (Computer Emergency Response Team).

Med samlingen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen, og forskningsmiljø ved NTNUs Center for Cyber and Information Security på Gjøvik, er det naturlig at KommuneCERT legges til regionen, slik at det blir etablert et hovedkompetanseområde innen cyber- og informasjonssikkerhet som skal videreutvikle seg for fremtiden.

Lillehammer Høyre vil:

Bidra til et tettere samarbeid mellom Forsvaret og kommunen til at vi blir en av Norges beste forsvarskommuner, dette blant annet ved å fremme utvikling i nærområdet basert på Forsvarets behov.
Arbeide for at KommuneCERT etableres med hovedsete på Lillehammer.
Arbeide for nyskaping, innovasjon og gründervirksomhet innen cyberdomenet slik at det utvikles «Cyber-næringsklynge» på Lillehammer.

Skole og oppvekst

Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for hver og en av oss, og for vårt samfunns velstand og utvikling.

Lillehammerskolen skal løfte alle elever til å kunne realisere egne drømmer og ambisjoner, uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole og våre oppvekstvilkår skal kunne måle seg med de beste i Norge.

På Lillehammer skal alle barn og unge oppleve barnehager og skoler med et godt oppvekst – og læringsmiljø. Det skal være nulltoleranse for mobbing, og det skal settes i verk tidlig innsats som retter seg mot barn og unge med ulike behov. Lillehammerskolen skal ha fokus på livsmestring og blant annet benytte fysisk aktivitet som verktøy for læring.

Lillehammer Høyre ønsker at ungdommen i større grad skal kunne være med å påvirke det lokalsamfunnet de lever i. Derfor vil Lillehammer Høyre ta initiativ til opprettelsen av ungdommens kommunestyre på Lillehammer. Dette vil være en arena for å påvirke, men også en arena for å bli engasjert og utdannet i lokaldemokratiet.

Lillehammer Høyre vil:

Sikre helsestasjonen og skolehelsetjenesten gode rammevilkår, herunder blant annet støtte oppunder prosjekter som «trygg oppvekst i Lillehammer». Høyre vil sikre at
statlige bevilgninger til skolehelsetjenesten går til nettopp å styrke skolehelsetjenesten, med et særlig fokus på barn og unges psykiske helse og forebyggende arbeid. Livsmestring skal være et eget tema i Lillehammerskolen. Vi må stimulere til økt og tilpasset kunnskap om livsstil og fysisk aktivitet.
Sikre gode og trygge skoleveier for alle barn. Særskilt trengs ny sykkel – og gangvei i Vingrom, Fåberg og en gangbro over Sigrid Undsetsvei.
Gi et godt barnehagetilbud hvor barna skal oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Lillehammer Høyre ønsker et større fokus på å sikre barna samme læringsgrunnlag ved skolestart.
Arbeide for et fleksibelt barnehageopptak og sikre full barnehagedekning til enhver tid. Kommunen skal opprettholde en god balanse mellom kommunale og ideelle/private barnehager for å sikre familier valgfrihet og et variert tilbud.
Foreslå utredning om «heldagsskole» og gratis måltid i løpet av skoledagen for elever på alle alderstrinn, som grunnlag for senere vurdering og evt. vedtak om innføring.
Ha et sterkt økt fokus på tidlig innsats, særlig inn mot lese- matematikk og skrivevansker. Herunder jobbe for at Lillehammer skal få en dysleksivennlig skole. Vi må sikre god kvalitet gjennom hele grunnskoleløpet. Tidlig innsats gjelder den pedagogiske innstillingen på alle trinn i skolen vår. Vi ønsker en større grad av samarbeid mellom skolene for å både se og lære av hverandre de løsninger man ser at fungerer. Vi vil derfor igangsette en kommunal prosjektgruppe med fokus på å finne og løfte frem de gode løsninger innen tidlig innsats, herunder overgangen fra barnehage til skole, for å gjøre Lillehammerskolen bedre.
Ha nulltoleranse mot mobbing, og en større grad av samarbeid mellom PPT, skolen, helsestasjonen og barnehage for å avdekke mulige situasjoner tidlig.
Innføre generell læring om psykisk og mental helse i skolen.
Forbedre og utvikle SFO tilbudet i skolen til å bli en bedre arena for ytterligere læring og sosial tilhørighet. Sees i sammenheng med utredning om heldagsskole.
Forsterke tiltakene for å sikre tilbudet av forskjellige lavkost/gratis aktiviteter for barn.
Ha fokus på integrering og samhold for å sikre at barn fra innvandrerfamilier begynner tidlig i barnehage og deltar på fritidsaktiviteter.
Arbeide for å videreutvikle badedammen, strandpromenaden og Vingnesvika som badeområder for ungdom og barnefamilier.
Støtte opp om private aktører som ønsker å etablere svømmeanlegg i sentrum.
Arbeide for etablering av innendørs skatepark.
Vurdere ny lokasjon for Hammartun barne – og ungdomsskole, som vil bli berørt av utviklingen av dobbeltspor.
Skape bedre områder for barn og ungdom i sentrum, blant annet ved å tilrettelegge for lekeapparater på Stortorget og i det nye Terrassenområdet.
Være en garantist for at alle arealer for barn – og ungdom også blir tilrettelagt for barn med funksjonshemminger.
Prioritere midler til å bedre kvaliteten og undervisningen i praktiske og estetiske fag i grunnskolen. Vi må ha en skole som ser behovet for at flere skal ta fagbrev og mesterbrev.
Arbeide målrettet for å bevisstgjøre elever i ungdomsskolen og videregående skole på hvilke arbeidsgivere/bedrifter/næringer som finnes på Lillehammer, hva de driver med og hva slags kompetanse disse behøver i fremtiden. Søke å i større grad knytte undervisning og aktiviteter i skolen opp mot disse virksomhetene innenfor rammene av læreplanen.
Arbeide for å etablere et universitet i Innlandet.
Utrede muligheten for å tilby gratis busskort til studenter som melder flytting til Lillehammer
Den største og viktigste kulturarenaen for barn og unge er skolene våre. Høyre ønsker derfor å legge til rette for tverrfaglige kunst- og kulturprosjekter der elevene er utøverne.
Arbeide for en mer planlagt, trygg og forberedt overgang fra ungdomsskole til videregående.

Helse og omsorg

Lillehammer har de senere år hatt store utfordringer innen sektoren helse – og omsorg. Det har vært misnøye både blant ansatte og brukere. Lillehammer Høyre ønsker å skape pasientens helsetjeneste på Lillehammer som en trygg, inkluderende og helsefremmede kommune – med høy grad av kvalitet og involvering/medvirkning.

Høyre vil styrke innbyggere som lever med helseutfordringer til å bedre mestre egenomsorg.

En økende andel av den norske voksne befolkningen vil leve lenger med en eller flere kroniske sykdommer på grunn av økende levealder. Tilpasset fysisk aktivitet vil kunne bidra til å redusere risikoen for nye sykdommer blant dem som allerede er syke og bedre livskvaliteten blant kronisk syke. Vi skal legge til rette for gode pasientforløp enten pasienten er på sykehus eller i kommunen.

Høyre vil bidra til aktiv deltakelse og mestring av egen helse. Lillehammer skal bidra til trygghet og mestring av egen helse i ulike faser av livet med støtte fra kvalifisert
helsepersonell, ulike verktøy og fokus på eget pasientforløp. Lillehammer skal tilby helsetjenester med høy kvalitet. Lillehammer skal være en foregangskommune innen helse og omsorg.

Høyre vil at Lillehammer kommune skal se alle, både pasienter, pårørende og de som arbeider med helse.
Vi skal ta i bruk velferdsteknologi, pasientene skal kunne styre mer, de ansatte skal oppleve arbeidsglede og mestring, og de pårørende skal oppleve at deres kjære blir ivaretatt og oppleve trygghet.

Høyre vil sikre alle innbyggere tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste i Lillehammer. Høyre ønsker å åpne opp for at private aktører/frivillige organisasjoner kan bidra sammen med kommunen i å skape denne tjenesten.

For å kunne oppnå dette må vi bygge en grunnmur med tilgang til kvalitetssikret og kunnskapsbasert helsetjeneste tilpasset innbyggeres behov. Da må vi øke kommunens kompetanse og bevissthet på å møte innbyggeres helseutfordringer på riktig måte.

Lillehammer Høyre vil:

Styrke kravet til at faggrupper samarbeider i større grad, hele tiden med pasienten i sentrum. Vi ønsker å etablere faste tverrfaglige team som fastlegene i større grad kan støtte seg på i sitt arbeid.
Arbeide for å styrke rekruttering av kompetent stab med fastleger og annet helsepersonell. Mer samhandling og samarbeid med fastleger, og støtte arbeidet de utfører. Kommunen må bidra til å gjøre det mer attraktivt å være fastlege på Lillehammer.
Arbeide for at kommunen i større grad bruker kunnskapsbasert praksis og forskning for å videreutvikle sine tjenester, herunder med et særskilt fokus på bruk av velferdsteknologi.
Sikre system og tjenester som respekterer og inkluderer systematisk brukermedvirkning.
Arbeide for mer ressurser til å fokusere på pasientens behov gjennom kvalitet i dialog og andre støttetiltak.
Arbeide for større grad av universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle.
Sikre økt fokus på psykisk helse på alle arenaer for innbyggere i Lillehammer.
Ha et økt fokus på involvering av pasienter og pårørende med behov for tilrettelegging og behandling, (hjemme-) rehabilitering og støtte til egenomsorg i pasientforløp. Helsepersonell skal bevisstgjøres sin plikt til å informere pasienter og hjelpe dem til å finne vei i mestring av egen helse.
øke fokuset på pasient- og pårørendeopplæring, utvikle lærings – og mestringstiltak i tråd med nasjonale føringer, gjerne i samarbeid med frisklivssentralen.
I større grad benytte evaluering og forskning for å forbedre tjenester.
Arbeide for å dekke behovet for sykepleiere i helse – og omsorgssektoren i kommunen ved blant annet å bli en mer attraktiv arbeidsplass.
Sette større krav til HR ledelse og generell ledelse innenfor sektoren helse- og omsorg, innføre obligatorisk samtale med alle som slutter arbeidsforholdet for å avdekke mangler.
Gi mulighet til kompetanseutvikling for alle ansatte.
Arbeide for at kommunen alltid har tilstrekkelig både med langtids – og korttidsplasser. Herunder i større grad samarbeide med, og åpne opp for, private aktører innenfor helse – og omsorgstjenester på Lillehammer. Dette for å sikre effektiviteten i tjenesten, en ytterligere drivfaktor for kvalitetsutvikling, tilstrekkelig med plasser, men også for å sikre at innbyggerne får valgfrihet.
Arbeide for etablering av hovedsykehus på Lillehammer i ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet.
Styre fokuset på ikke-medikamentell behandling, blant annet ved å ansette musikkterapeut.
Legge til rette for valgfrihet og muligheter, ut fra innbyggernes behov. Følge opp rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse for å styrke brukerrettighetene og valgfriheten i hverdagen og legge til rette for mer aktiv hverdag for innbyggeren.
Styrke satsingen på e-helse-tjenesten, blant annet ved å få innbyggere til å benytte en felles nasjonal løsning for pasientjournal og kjernejournal.
Bidra til at flere innbyggere benytter digital tilgang til kunnskapsbasert pasientinformasjon og medvirkning.
Sikre gode tilbud for mennesker med rusproblemer, herunder samarbeide med private aktører for å gi et variert tilbud.

Reiseliv

Lillehammer er et særs attraktivt reisemål, og er en av Norges mest besøkte kommuner. Lillehammer Høyre vil arbeide for å styrke og foredle vår posisjon som reiselivsdestinasjon, både for turister og fritidsgjester. Lillehammers geografiske beliggenhet, vårt rike kulturliv og unike sentrum, og de naturgitte forutsetningene rundt byen, gjør kommunen spesielt attraktiv som destinasjon.

Lillehammer Høyre vil:

Videreutvikle og foredle vår posisjon som vintersportsdestinasjon, blant annet ved å støtte etableringen av gondol og ytterligere hyttebygging i kommunen.
Arbeide for at Lillehammer skal være en mer markant kongressby for større arrangementer.
Aktivt søke å avholde store arrangementer, både innen idrett, kultur og for bedrifter.
Støtte og stimulere til videreutvikling av opplevelsesbasert næring.
Arbeide for å opprette en reiselivsklynge for Innlandet på Lillehammer.
Ha tydeligere veimerking og bedre skilting, både for gående og kjørende. Herunder etablere prøveordning med digital skilting på ulike språk.
åpne opp for større grad av hyttebygging på Nordseter, særlig i grensen mot Ringsaker.
Vurdere veiforbindelse mellom Nordseter og Hafjell.
Støtte og stimulere til videreutvikling av lokale hotell – og overnattingsbedrifter.
Etablere håndbok for arrangører hva gjelder ulike behov og kontaktpunkter.
Støtte et sterkt og engasjert Visit Lillehammer.
I større grad søke å engasjere deltidsinnbyggerne (hytteeiere og fritidsgjester) i Lillehammerregionen til å delta aktivt i utviklingen av vår region. Høyre vil etablere et eget hytteeierråd som skal gi innspill til kommunen.
Arbeide for kommunikasjon og transport mellom Skibladner og sentrum. Høyre vil vurdere å flytte anløpet til Skibladner tilbake til tidligere anløp, og skape et levende rom ned mot Mjøsa fra sentrum.
Arbeide for å ta vare på Lillehammers varemerke med god utsikt langs hovedfartsårene i byen, og unngå utbygging som i for stor grad stjeler utsikt oppover grendene. Lillehammer skal ivareta sitt renomme som en vakker småby.

Idrett og friluftsliv

Lillehammer er et nasjonalt og internasjonalt senter for idrett, både hva gjelder breddeidrett og toppidrett. Det skal vi fortsatt være. Lillehammer Høyre vil bidra til å forsterke og videreutvikle vår posisjon som Europas ledende vintersportdestinasjon, og vår posisjon som en ledende idrettsby i Norge også når det gjelder utdanning og administrasjon.

Våre naturgitte forutsetninger gir oss som innbyggere unike muligheter til å utfolde et rikt friluftsliv med enkel logistikk. Høyre vil bidra til at flere får oppleve gleden av å være ute i naturen. Vi vil sørge for at kommunen har et økt fokus på helsegevinst ved fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

Lillehammer Høyre vil:

Stimulere til fysisk aktivitet blant barn, ungdom og voksne både i skole og arbeidsliv, og ha fokus på viktigheten av sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.
Legge til rette/stimulere til lavterskeltilbud for barn og ungdom innen fysisk aktivitet, herunder styrke muligheter for uorganisert aktivitet.
Samarbeide med organisasjoner som tilrettelegger for tilpasset fysisk aktivitet.
Legge til rette for at personer som av ulike grunner trenger støtte/ledsager til fysisk aktivitet (eks synshemmede eller andre utfordringer) får det.
Ha fokus på tilrettelagt fysisk aktivitet for utsatte grupper, som for eksempel personer med sykdommer/skader.
Støtte etableringen av en fotballhall på Stampesletta og arbeide for bedre utnyttelse av fotballøkkene som eksisterer i byens eldre boligområder, blant annet ved plenklipping og belysning.
Etablere sterkere tilknytning til Mjøsa som rekreasjonsområde, herunder etablere et miljø med stupetårn.
Arbeide for et nytt OL til Lillehammer og Norge.
Støtte opp om world cup i nordiske grener som en viktig del av Lillehammers merkevare.
Styrke og foredle arbeidet med Lillehammer som nasjonal og internasjonal arrangementsaktør herunder sikre oppdatering av viktige anlegg.
Legge til rette for samarbeidsordninger mellom lag/foreninger og kommune i forbindelse med å vedlikeholde og oppdatere arenaer.
Legge til rette for samarbeidsordninger mellom lag/foreninger og kommune i forbindelse med å vedlikeholde og oppdatere lavterskelanlegg.
Prøve ut muligheter for at idretten kan involveres i koordinering og ledelse av daglig forvaltning av anlegg.
Stimulere til opplæring av frivillige funksjonærer.
Stimulere til samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner for å utvikle og dele kompetanse.
Ha nulltoleranse for trakassering og mobbing i idrett og fritidsaktiviteter.
Legge til rette for at flere jenter og gutter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert aktivitet.
Samarbeide med ishockeyklubben om best mulig utnyttelse av Kristins Hall basert på klubbens behov.
Samarbeide med aktørene som bruker Stampesletta om utnyttelsen basert på aktørenes behov.
Utvikle Kanthaugen til et næranlegg for allsidige vinteraktiviteter.
Støtte etableringen av et motorsportanlegg for NMK Sør-Gudbrandsdal.
Bidra til at byplanleggingen i Lillehammer tilpasser byrom slik at de stimulerer til lek og fremmer fysisk aktivitet. Universell utforming må videreutvikles for å forbedre tilgjengelighet, og lekeapparater må i større grad på plass i sentrale områder.
Arbeide for oppgradering av kulturstien fra Strandpromenaden til Kanthaugen i samarbeid med private og frivillige aktører.

Kunst, kultur og frivillighet

Lillehammer er en kulturby. Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Kunst og kultur forankrer oss dessuten i vår felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente.

Lillehammer Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten, arrangementene og kunst- og kulturinstitusjonene er selvstendige byggesteiner, og en del av den bærende infrastrukturen i samfunnet vårt.

Lillehammer Høyre ønsker et kulturliv preget av inkludering, mangfold, kvalitet og talentutvikling – med kunnskap om historien, men åpen for innovasjon og nyskaping. Høyres hovedmål er sterke kulturinstitusjoner, gode rammevilkår for både det frivillige kulturlivet og profesjonelle kunstnere, at barn og unge prioriteres i kultursatsingen og at kommunen søker samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og er en offensiv medspiller for utvikling av kulturarbeidsplasser og kulturnæringer. Lillehammer Høyre vil kontinuerlig arbeide for å styrke vår identitet som kulturbyen rundt Mjøsa.

Lillehammer Høyre vil:

Ha en aktiv og god kulturskole i kommunal regi. Vi vil arbeide for at skolen får tilgang til mer hensiktsmessige lokaler for flere av sine fag.
Prioritere barn og unge, herunder sikre at barn og unge har tilgang til arenaer som møter også dem som ikke ønsker å delta i tradisjonelle organiserte aktiviteter, eller ønsker å utvikle nye tilbud.
Starte en prosess for å undersøke mulighetene for å utvikle Kulturhuset Banken og arealene rundt, herunder etableringen av et nytt fleksibelt kulturbygg i tilknytning til Banken (på baksiden).
Legge til rette for etableringer og arbeidsplasser i kulturnæringen, herunder spesifikt mot film-, musikk og litteraturmiljøet.
øke tilgjengeligheten til bibliotek, kunst- og kulturinstitusjonene, kinoen og fremme samarbeid med kompetanseinstitusjoner og formidlere av kulturarven vår.
Arbeide for å sikre gode rammevilkår for våre store institusjoner Maihaugen, Kunstmuseet og Bjerkebæk.
Arbeide for å sikre at festivalene og arrangementene våre også i fremtiden vil være attraktive, solide og kompetente.
Arbeide for at skolene i kommunen i samarbeid med profesjonelle utøvere – årlig gjennomfører tverrfaglige kulturprosjekt der elevene skal være aktørene.
Tilrettelegge for kulturaktiviteter for eldre under mottoet Leve hele livet.
Støtte samarbeidsarenaer mellom institusjonene og det frivillige kulturliv.
Sikre det frivillige kulturlivet gratis / rimelige øvings og formidlingslokaler og -arenaer.
Støtte prosjekter som fokuserer på integrering, mangfold og talentutvikling.
Støtte kreative initiativ og nye ideer i grensesnittet mellom kunst, kultur, kulturnæring, digitale løsninger og ny teknologi.

Lillehammer: mer enn bare byen

Lillehammer har en spredt bebyggelse, et flott bysentrum og flotte og levende grender. Denne strukturen gir oss dynamikk og mulighet for gode lokalmiljøer. Det gir valgfrihet i boligmønster som Høyre støtter.

Lillehammer Høyre vil vektlegge hele kommunen, og være en støttespiller for gode lokale initiativ.

Lillehammer Høyre vil:

Opprette et eget fast grenderåd bestående av representanter fra alle grendene i Lillehammer, valgt av grendeutvalgene.
Arbeide for at alle grender har sine faste møteplasser som sentrum for gode sosiale relasjoner og tilhørighet.

Administrasjon og planarbeid: reformer

Budsjett- og økonomiplanprossene i kommunen er av avgjørende betydning for politikernes kontroll og påvirkning. Lillehammer Høyre vil arbeide for en fullstendig omlegging av arbeidet med budsjett og økonomi-/handlingsplan. Med nåværende opplegg kommer politiske organ og partigrupper først inn i arbeidet etter at rådmannen har lagt fram et forslag i første halvdel av november. For at styringsdokumentene skal være politiske styringsdokumenter og grunnlag for reell politisk innflytelse og styring, må politiske organer delta i arbeidet fra foregående års regnskap og årsmelding behandles i kommunestyret i april/mai.

Arealplanprosessene i kommunen er noe av det viktigste vi arbeider med, og bør være et arbeid som kontinuerlig blir studert og rettet på dersom kursen man har staket ut viser seg å være feil. Lillehammer Høyre ønsker at borgerne enklere skal kunne få innsikt, og ikke minst enklere kunne bidra med innspill.

For å sikre utviklingen av regionen til det beste for innbyggerne, samt sikre best og mest hensiktsmessig planlegging vil vi arbeide for å slå sammen kommunene Lillehammer, Gausdal og øyer. Vi mener det er riktig, både ut fra å kunne tilby gode tjenester til alle i fremtiden, men også fordi vi ser den store nytten av at disse kommunene bør løse sine utfordringer i fellesskap.

Lillehammer Høyre vil:

Endre budsjettprosessen i kommunen slik at politikerne involveres tidligere.
Foreslå å innføre/videreutvikle et styringssystem som inneholder regelmessige medarbeidersamtaler for alle ansatte, arbeidsmiljø – /medarbeiderundersøkelser, brukerundersøkelser på alle tjenesteområder og balansert målstyring med nærmere definerte fokusområder og måleindikatorer.
Sikre riktig bestillerkompetanse i kommunen.
Redusere eiendomsskatten.
Opprette et showroom for kommune-/byplanlegging sentralt i Lillehammer sentrum hvor folk kan se på forslag til løsninger samt komme med innspill.
Arbeide for bygging av rimelige boliger sentralt i kommunen for førstegangsetablerere og vanskeligstilte, i samarbeid med andre aktører.
Arbeide for å slå sammen Lillehammer, Gausdal og øyer kommuner.