Partiprogram

På denne siden kan du lese Melhus Høyres kommunestyreprogram 2023-2027.

Melhus skal være en kommune med muligheter for alle og frihet til å velge. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Melhus kommune. Her skal det være godt å vokse opp, bo, leve, arbeide, drive næring og ha en aktiv fritid.

Det er mye bra på gang i Melhus, og Høyre vil mer for Melhus. Der noen sier nei, sier Høyre ja. Vi skal ha trygg eldreomsorg, skoler som ser hver enkelt elev, bygge flere familieboliger, være på lag med jobbskaperne og du skal få beholde mer av egen inntekt.

Vi tror på enkeltmennesket og legger til grunn at folk er ulike. Derfor vil vi ha løsninger tilpasset hver enkelt.

Høyre vil sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud for oss som innbyggere har høy kvalitet; bidra til valgfrihet og muligheter slik at vi kan skape det beste for våre nærmeste; og sørge for at næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst.

Høyre prioriterer det viktigste først, og lover ikke alt, men skal holde det vi lover. Derfor setter vi oss realistiske mål og ambisjoner, med en helhetlig politikk av gjennomtenkte og gjennomførbare løsninger.

For Melhus Høyre er det også noen grunnleggende prinsipper som alltid vil ligge fast:

 • Vi vil alltid begrense bruk av offentlig inngrep og ekspropriasjon til et minimum.
 • Vi setter enkeltmenneskets behov i sentrum, fordi ulike mennesker har ulike behov.
 • Vi tror på mangfoldet og kvaliteten som skapes ved å slippe alle gode krefter til, slik at flere leverandører, også private og ideelle, kan yte gode tjenester for våre innbyggere.

Sammen gjør vi Melhus bedre. Godt valg. Stem Høyre!

Trykk deg inn på kapitlene under for å se våre løsninger for Melhus de neste fire årene. Du kan laste ned programmet som PDF-fil her.

Kvalitet og valgfrihet i helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester i Melhus skal preges av kvalitet og kompetanse, med den enkeltes behov for omsorg i sentrum. Vi må prioritere forebygging, habilitering og rehabilitering. Riktig tilbud og behandling skal gis på riktig sted til riktig tid, for både fysiske og psykiske utfordringer.

Vi må rekruttere dyktige fagfolk og beholde de vi allerede har. Flere skal jobbe heltid, og det skal være rom for kompetanseheving. Riktig kompetanse skal brukes på riktig sted til riktig tid. Høyre vil slippe alle gode krefter til for å gi gode tjenester til innbyggerne.

Kommunen må kunne håndtere pasienter med sammensatte behov, som utskrivningsklare sykehuspasienter. Tilbudet om rehabilitering i Melhus må utvides, for eksempel etablering av en egen rehabiliteringsavdeling. Ingen fra Melhus skal bli liggende som utskrivningsklar pasient.

Melhus Høyre vil:

 • Satse på forebygging og hverdagsrehabilitering og -mestring
 • Jobbe for økt grunnbemanning
 • Rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere, og at flere jobber heltid
 • Videreføre arbeidet med desentraliserte utdanningsløp
 • Utvide åpningstidene og tilgjengeligheten til helse- og velferdskontoret
 • Etablere flere rehabiliteringsplasser
 • Jobbe for fleksible arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i omsorgen og et godt arbeidsmiljø, når dette kommer som et lokalt ønske
 • Legge vekt på den enkeltes rett til å velge mellom ulike kommunale, private og ideelle tilbud gjennom fritt brukervalg
 • Sikre mennesker med rett på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) et godt tilbud for å kunne leve et selvstendig liv og delta i samfunnet
 • Jobbe for stabilitet og økt kapasitet i fastlegetjenesten
 • Anerkjenne og ivareta pårørende som en viktig ressurs

Trygg eldreomsorg i et aldersvennlig Melhus

Vi lever lenger og blir flere eldre i Melhus. Antall innbyggere over 67 år i Melhus vil øke med 25 prosent i 2030 og 74 prosent i 2050. Alle skal trygt kunne mestre mest mulig i eget liv lengst mulig. Melhus skal gi god og verdig eldreomsorg, med kvalitet og valgmuligheter. Det er brukeren, ikke systemet, som skal stå i sentrum av eldreomsorgen. Eldre skal gis gode måltider, aktivitet og fellesskap.

Når hva vi mestrer selv endres, trengs et mangfold av boliger og tilbud med flere ulike og individuelt tilpassede boligformer, som bofellesskap og mestringsboliger. Egne boliger som har felles tilbud og arealer, både innendørs og utendørs. Døgnbemannede boliger kan også være et godt tilbud til yngre mennesker med demens. I 2030 skal vi ha etablert minst 80 flere plasser i bofellesskap med heldøgns bemanning.

Vi må fortsatt utnytte mulighetene smart velferdsteknologi gir. Det kan gi mer trygghet og frihet for bruker og pårørende, og det kan avlaste kommunale tjenester. I tillegg kan eldre som bor hjemme og som er i god form ha store ressurser. Vi må skape et mer aldersvennlig samfunn, som også ser på eldre som en ressurs som kan bidra i samfunnet.

Melhus Høyre vil:

 • Bygge flere senior- og eldreboliger, bofellesskap og mestringsboliger (tidligere kalt omsorgsboliger), gjerne i samarbeid mellom kommunen, private og ideelle aktører, for rett bolig til riktig tid i livet
 • Gjennomføre et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren
 • Styrke hjemmebaserte tjenester
 • Tilby god informasjon og veiledning til innbyggerne når mestringsnivået endrer seg
 • Sørge for god og riktig ernæring i institusjoner og for hjemmeboende eldre, og jobbe for en sosial arena og ramme rundt måltider
 • Jobbe for at eldre får digital kompetanse de har behov for
 • Videreutvikle bruken av velferdsteknologi og digitale hjelpemidler i omsorgen, slik at eldre kan mestre egen hverdag og oppleve økt frihet og trygghet
 • Legge vekt på eldresentre som sosialt og aktiviserende tilbud, i samarbeid med frivilligheten
 • Vurdere å etablere en demenslandsby

Rask psykisk helsehjelp som hjelper

Flere har utfordringer med psykisk helse, og må raskt få hjelp som hjelper, særlig barn og unge. Små problemer må ikke vokse seg store. De fleste trenger heldigvis ikke langvarig behandling, men en lavterskeltjeneste uten henvisning, der en møter kvalifisert personell eller et digitalt hjelpetilbud. Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud for de psykiske lidelsene som rammer flest, og hjelper over 60 prosent av de som går i behandling. For barn og unge vil Høyre også starte forsøk med Rask psykisk helsehjelp-ung, med styrket kunnskap om sosiale medier, mobbing og familie. Barn må ha trygge voksne rundt seg, som har riktig kompetanse for å fange opp barn som sliter eller har ulike typer utfordringer.

Melhus Høyre vil:

 • Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, med god tilgjengelighet, kompetanse og tidlig innsats
 • Etablere Rask psykisk helsehjelp i Melhus innen 2027, eventuelt i samarbeid nabokommuner
 • Være positiv til at Melhus deltar i forsøk med Rask psykisk helsehjelp-ung
 • At ansatte i skoler og barnehager gis tilstrekkelig kunnskap til å fange opp signaler på psykiske vansker og fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn

Oppvekst og utdanning med mestring, trivsel og læring

I Melhus skal alle barn ha trygge oppvekstvilkår og en god start i livet, som også motvirker sosial ulikhet og utenforskap. Hvert barn skal bli sett og få hjelp før små problemer vokser seg store, enten det er psykisk helse eller faglige utfordringer. Høyre ønsker barnehager og skoler med gode læringsmiljø og dyktige, kvalifiserte lærere. For mestring og læring trengs tidlig innsats i skole og barnehage.

Trygge og mangfoldige barnehager

De første leveårene former hele livet. Derfor er det viktig med trygge og stabile rammer rundt barnet de første årene. Disse skal være viet muligheten til lek, utforskning og å stimulere barns naturlige nysgjerrighet. I barnehagen skal barn og foreldre møte kompetente voksne med et brennende engasjement for barn og deres utvikling.

Melhus Høyre vil:

 • Jobbe for økt grunnbemanning
 • Bygge gode lag med bred kompetanse og tidlig innsats for barna allerede fra barnehagen av
 • Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene
 • Ha god barnehagedekning i hele Melhus
 • Videreføre gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt
 • Jobbe for et mer fleksibelt barnehageopptak
 • Ha nulltoleranse mot mobbing
 • Sikre like rammevilkår for private, ideelle og kommunale barnehager
 • Være positiv til barnehager med ulik profil som sikrer mangfold og valgfrihet

Læring og mestring i skolen

En god kunnskapsskole danner grunnlaget for et samfunn med muligheter for alle. I Melhus skal alle barn oppleve trygghet i skolen og få en god utdanning, med en sterk satsing på tidlig innsats og kvalifiserte lærere. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Høyre ønsker lærere som har mulighet til å utvikle seg i skolen. Gode undervisningsopplegg kan utvikles gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser og via nasjonale kompetanseorganer.

Det er viktig å bygge gode lag rundt elevene. Alle barn skal få hjelp før små problemer vokser seg store, enten det er faglige, sosiale eller andre utfordringer. For bedre hjelp og oppfølging tidlig er det avgjørende med godt samarbeid mellom hjem og skole samt mer tverrfaglig samarbeid i skolen, som kan omfatte psykologer, spesialpedagoger, miljøterapeuter/-arbeidere, rådgivere, sosionomer og skolehelsetjenesten inkludert helsesykepleiere.

I dag er resultatene i Melhus-skolene under landsgjennomsnittet. I 2030 skal de ligge signifikant over.

Melhus Høyre vil:

 • Jobbe for økt grunnbemanning
 • Bygge gode lag rundt elevene, med mer forebygging og tverrfaglige yrkesgrupper i skolen for å styrke støtteapparatet rundt eleven
 • Videreføre satsingen på etter- og videreutdanning for ansatte i skolene, og jobbe for at lærerne oppfyller kravene til fordypning i fagene de underviser i
 • Prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og grunnleggende ferdigheter, slik at alle lærer å lese, skrive og regne godt nok
 • Tilpasse undervisningen bedre til den enkelte elev, med ekstra oppfølging eller ekstra utfordringer, for økt mestring, også gjennom varierte undervisningsformer
 • Styrke praktisk undervisning i skolen
 • Beholde lærerspesialistordningen og prøve ut flere karriereveier i skolen for lærere som brenner for god undervisning i klasserommet
 • Sikre LHBT+-kompetanse i skolen og familievernet slik at foreldre som ønsker det kan få veiledning, og at LHBT+-unge får bistand ved behov
 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom skoler og næringsliv, og for flere lærlingeplasser både i kommunal og privat sektor
 • Sette av tid og rom for lek i skolen, og til fysisk aktivitet i kombinasjon med læring i ulike fag
 • Videreutvikle bruken av digitale verktøy i undervisningen, uten å fjerne analog læring
 • Styrke lavterskeltilbud for barn og unge, også med digital tilgjengelighet
 • Ha nulltoleranse mot mobbing, og jobbe systematisk mot utenforskap blant barn

Et barnevern med barnet i sentrum

En trygg barndom gir et godt grunnlag for resten av livet. Alle barn i Melhus skal ha en trygg og stabil oppvekst, hvor ingen utsettes for mobbing, vold, overgrep eller forsømmelse. Noen barn og familier har behov for hjelp og støtte fra barnevernet i kortere eller lengre perioder. Barns beste sikres med helhetlig forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier, der barns rett til å bli hørt ivaretas. Melhus skal ha et barnevern med ansatte som har høy kompetanse, og som gjør tilpasset og spesialisert tilbud til det enkelte barn mulig.

Melhus Høyre vil:

 • Ha sterke fagmiljøer, med god kapasitet og riktig kompetanse, i barnevernet
 • Stimulere til rekruttering av flere fosterhjem, og styrke oppfølgingen av disse
 • Videreutvikle det interkommunale barnevernssamarbeidet med Skaun
 • Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i barnevernet
 • Sørge for at barnevernet benytter barnets familie og nettverk som ressurs i sine tiltak og at nettverket vurderes ved plasseringer

Næringsliv og landbruk – på lag med jobbskaperne

Verdier må skapes før de kan deles. Det er en forutsetning for velstanden i samfunnet vårt og for å kunne finansiere velferdstjenestene. Vi må legge til rette for at lokalt næringsliv i hele Melhus kan vokse og skape flere trygge arbeidsplasser. Flere skal både bo og jobbe i Melhus. Det er 5000 jobber i Melhus, men 6000 mennesker pendler ut av kommunen.

For mange mennesker står utenfor jobb, utdanning eller aktivitet. De av oss som faller utenfor må få hjelp. Jobb og aktivitet er den sikreste veien til muligheter og ut av mange utfordringer, også fattigdom. Folk må kvalifiseres for jobb og arbeidsplassene tilrettelegges for å senke terskelen inn i arbeidslivet.

Vi må være på lag med jobbskaperne og de som får ting til å skje. I 2030 skal det være 1000 flere jobber i Melhus.

Melhus Høyre vil:

 • Gi gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet
 • Ha et mangfold av arbeidsplasser i Melhus, med både arbeidsplassintensive aktører (typisk kontor) i sentrum og arealkrevende aktører (typisk industri) på egnede områder
 • Sikre effektive planprosesser og rask saksbehandlingstid
 • Alltid ha næringsareal tilgjengelig ved hvert tettsted, og legge til rette for rask realisering av egnede områder for næringsetablering
 • Legge til rette for aktive næringsklynger / delte kontorfellesskap (coworking) ulike steder i kommunen
 • Legge til rette for rask etablering av nye bedrifter, og stimulere til gründerskap
 • Utnytte mulighetene som nærhet til kunnskapsmiljøer som NTNU og Sintef gir
 • Sørge for at kommunen er positiv, profesjonell og løsningsorientert i møter med næringslivet, og ha både faste og uformelle møtearenaer mellom kommune og næringsliv
 • At alle arbeidssøkere under 30 skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker
 • Inkludere flere i arbeidslivet, for eksempel gjennom å tilby jobbtrening i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV
 • Støtte opp om sosiale entreprenører som vil bidra til å skape arbeidsplasser for grupper som har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet

En stor landbrukskommune

Landbruket skaper jobber og verdier, og er en stor og viktig næring i Melhus. Et godt og innovativt landbruk er en god medspiller i bærekraftig utvikling og framtidas bioøkonomi. Bøndene er selvstendig næringsdrivende som må ha frihet og mulighet til å satse og utnytte potensialet i drifta si.

Melhus er rik på skog, grus- og steinforekomster og elva Gaula. Det er ressurser som kan skape nye jobber og verdiskaping i Melhus, som kan få betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Det kan også gi verdifull tilleggsnæring til bonden.

Melhus Høyre vil:

 • Styrke landbruket som en av de største næringene i Melhus
 • Være positiv til ønsker om å gjennomføre nydyrking, planering og oppfylling av dyrkajord
 • Videreutvikle «Smak og opplev Melhus»
 • Være positiv til etablering av tilleggsnæring, slik at grunneiere og gårdbrukere kan drive næringsutvikling basert på ressursene som er tilgjengelige
 • Legge til rette for utvikling av bioenergi og for å levere grønn energi til offentlige bygg

Trygt frem, raskt hjem – samferdsel og kollektivtrafikk

Det skal være enkelt å reise rundt i Melhus. Bedre veier er viktig for både folk og bedrifter i hele Melhus. Kollektivtrafikken må være godt tilgjengelig, og særlig ungdom kan trenge et bedre kollektivtilbud for å delta i fritidsaktiviteter. Det skal være trygt å gå og sykle i Melhus, både til skole og jobb og på fritiden, også med snarveier og turstier nært boligområdene våre. Det kan gi gode folkehelsegevinster. Alle barn skal ha en god og trygg skoleveg. I 2030 skal vi ha flere kollektivavganger enn i dag, og forfallet på de kommunale veiene skal være redusert.

Melhus Høyre vil:

 • Prioritere drift, opprusting og vedlikehold av det kommunale veinettet, inklusive bruer, og gjøre dette effektivt slik at man får mer ut av hver krone investert
 • Få endret bompengebetalingen på E6 Hofstad, for eksempel gjennom å innføre passeringstak
 • Opprettholde togstopp på Kvål og jobbe for flere togavganger fra alle stasjoner i Melhus
 • Jobbe for at fylket prioriterer å gjøre fylkesveiene i Melhus sikrere og bedre gjennom utbedring og asfaltering, inkludert fylkesvei 708 Hølondvegen
 • Jobbe for økte midler til trafikksikkerhetstiltak
 • Jobbe for et kollektivtilbud med flere avganger og bedre dekning i hele kommunen
 • Videreføre ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp» for ungdom
 • Arbeide for gode parkeringsmuligheter i tilknytning til kollektivknutepunkt i hele Melhus
 • Etablere flere ladestasjoner til elbiler og elsykler i bo-, arbeids- og parkeringsområder
 • Arbeide for flere, bedre og sikrere gang- og sykkelforbindelser, snarveier og stier
 • Jobbe for videre utbygging av bredbånd, i samarbeid med private aktører

Liv, glede og aktivitet i hele Melhus – idrett, kultur, fritid og frivillighet

Frivillighet, kultur, idrett og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker, og tilhørighet til lokalsamfunnet. Det bidrar til engasjement, fellesskap og inkludering. Melhus er en stor idretts- og kulturkommune. Vi skal ha gode idrettsanlegg og kulturtilbud i hele Melhus, for både barn, unge, voksne og eldre, med mangfoldige fritidsaktiviteter for barn og unge. Å delta i frivillig aktivitet, kan ha store folkehelsegevinster. Høyre vil slippe alle gode krefter til for å løse utfordringer kommunen og samfunnet står overfor. Frivillige organisasjoner kan bidra på mange områder, men på frivillighetens premisser.

Melhus Høyre vil:

 • Ha gode møteplasser og fritidstilbud for barn og unge i alle deler av kommunen, og at alle barn har mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet i uka
 • Styrke tilbudet i kulturskolen
 • Arbeide for tilbud og møteplasser for ungdom som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter
 • Legge til rette for mangfold innen idretten, og prioritere breddesatsing
 • Ivareta idrettens og friluftslivets behov i arealplanlegging
 • At det anlegges skøytebaner ved alle skolene i vinterhalvåret
 • Styrke frivilligsentralen og frivilligheten for å skape gode arenaer for samspill og tilhørighet
 • Videreutvikle samarbeid med privat næringsliv og frivillig sektor, som deleordninger og sosialt entreprenørskap
 • At kommunale lokaler er tilgjengelige for frivilligheten og kulturen når kommunen ikke bruker dem
 • Samordne kommunens samarbeid med frivilligheten, for å skape gode og ulike aktivitetstilbud
 • Jobbe for gode og tilgjengelige friluftsområder
 • Videreutvikle biblioteket for å sikre bokglede hos barn i alle aldre
 • Etablere et livssynsnøytralt seremonirom, som kan brukes til ulike arrangementer
 • Forebygge og følge opp barn som står i fare for å falle fra i skolen og i samfunnet
 • Jobbe aktivt med forebygging av alkohol- og rusbruk blant ungdom, blant annet gjennom gode og attraktive rusfrie arrangement og møteplasser
 • Markere pride i Melhus årlig

Grønt skifte – klima, energi og miljø

Melhus er en naturrik kommune, med store skog- og landbruksområder og rike vassdrag. Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Bedre ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Råvarenes maksimale levetid må brukes, og total avfallsmengde må reduseres. Grønn utvikling skaper jobber, gir bedre miljø og økt verdiskaping for samfunnet. I 2030 skal Melhus ha gjort vårt for å bidra til å nå Norges klimamål.

Melhus Høyre vil:

 • Stille miljøkrav til kommunens egen virksomhet og i anbud og innkjøp
 • Inkludere produksjon av fornybar energi ved nybygg og ombygging av offentlige bygg, og at nye offentlige bygg skal være utslippsfrie innen 2030
 • Bruke tre der det er hensiktsmessig i offentlige nybyggingsprosjekt
 • Utnytte grunnvannsressurser til oppvarming der det er naturlig
 • Jobbe for å redusere matsvinnet i kommunale tjenester
 • At alle nye kommunale tjenestebiler som hovedregel skal følge lav- eller nullutslippsstandard
 • Være positiv til utbygging av passivhus ved bygging av nye boligområder
 • Framheve hvor viktig næringslivet er i arbeidet med klima- og miljøutfordringene, og legge til rette for å styrke dette
 • Ta vare på og utvikle grønne lunger, kulturlandskap, rekreasjonsområder og naturområder
 • Jobbe for fossilfrie anleggsplasser i Melhus
 • Arbeide for å redusere plastforbruket

Mangfold og integrering

En god integreringsprosess og et velfungerende samfunn forutsetter en felles forståelse for norsk samfunn og kultur. Melhus lykkes godt i å få flyktninger videre i jobb og utdanning etter endt introduksjonsprogram, med mellom 70 og 80 prosent. Det skal stilles krav til norskkunnskap og forståelse for det norske samfunnet for de som oppholder seg i Norge over tid. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet, og disse skal ha gode rammevilkår for det.

Høyre vil følge opp og tilrettelegge for flyktninger som blir bosatt i Melhus. I 2030 skal i snitt minst 80 prosent av flyktninger gå videre til jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Melhus Høyre vil:

 • Følge opp inkluderingsdugnaden i Melhus. 5 prosent av alle nyansettelser i kommunen skal være av personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en
 • Stimulere til integrering og språkutvikling, for eksempel i samarbeid på tvers av generasjoner og mellom ulike kommunale tjenester, og å kombinere språkopplæring med arbeidspraksis
 • Forbedre introduksjonsprogrammet og inkludere mer arbeidsrettede tiltak, i samarbeid med privat næringsliv og NAV, for å få flyktninger raskt ut i arbeid
 • Vurdere behov for videre introduksjonsprogram allerede etter ett år, og tilby raskere progresjon for de som har potensiale til det
 • Gi foreldreveiledning og god oppfølging av nyankomne flyktningefamilier
 • Gi sent ankomne minoritetsspråklige ungdommer grunnskoleopplæring
 • Bidra til lokalt holdningsarbeid
 • Jobbe for at minoritetsspråklige barn går i barnehage
 • Støtte prosjekter som idrettslag og andre frivillige organisasjoner setter i gang for å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn med i idrett og andre fritidsaktiviteter
 • Styrke Frivilligsentralens arbeid med integrering, og legge til rette for at flyktninger og innvandrere møter bredden av frivilligheten for å finne interessante aktiviteter

Serviceinnstilt JA-kommune

Melhus kommune skal være effektiv, åpen og tilgjengelig, og positiv og løsningsorientert i møte med folk, organisasjoner og bedrifter som vil gjøre en forskjell og bidra til at ting skjer. Det skal være lett å henvende seg til og få svar fra kommunen, og det skal være enkelt å forstå svaret. Enkle spørsmål skal besvares fort, og søknader skal avgjøres raskt. Melhus kommune er avhengig av engasjerte innbyggere, utbyggere og næringsaktører, og skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenestene. Melhus skal være en smart og digital kommune.

Vi skal fornye, forenkle og forbedre. Melhus skal være en innbygger- og næringsorientert, moderne og framtidsrettet kommune. I 2030 skal Melhus i kommunebarometeret ligge signifikant bedre an enn sammenlignbare kommuner.

Melhus Høyre vil:

 • Ha som hovedregel at kommunikasjon mellom innbyggere/næringsliv og kommunen skal skje digitalt
 • Innføre selvbetjeningsløsninger og automatisering som gjør det mulig for innbyggere og næringsliv å få løst sin henvendelse umiddelbart
 • Etablere en egen «Min side» hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelse, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen
 • Ha åpningstider ved kommunens servicekontorer med mulighet til å kontakte kommunen og ha møter og konsultasjoner også utenfor kontortid på enkelte dager
 • Bruke nye løsninger, slik som offentlig-privat samarbeid (OPS), for å bygge mer effektivt
 • Bli en klarspråkkommune som kommuniserer med innbyggerne på en enkel og tilgjengelig måte
 • Utrede mulighet for refusjon av kremasjonsavgift
 • Samarbeide med innbyggere og aktører i lokalsamfunnet ved kommunale byggeprosjekter for å hente ut synergi- og samdriftsfordeler og bygge gode bygg

En god og profesjonell arbeidsgiver

Vi må rekruttere nye ansatte og beholde dem vi har. For å løse framtidans utfordringer vil Melhus kommune trenge stort påfyll av dyktige ansatte med oppdatert og spesialisert fagkompetanse. Det krever gode fagmiljø. Tid og rom for kompetanseheving er sentralt. Melhus kommune må være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver, og en arbeidsgiver for alle ved å bidra til å inkludere flere i arbeidslivet og at flere kan stå lenger i arbeid.

Melhus Høyre vil:

 • Gjennomføre tiltak for at Melhus kommune skal bli en attraktiv arbeidsgiver, gjennom både rekruttering av nye medarbeidere og å ta vare på eksisterende
 • Jobbe for økt grunnbemanning
 • Legge til rette for fleksible arbeidsforhold gjennom individuelle tilretteleggingsavtaler for ansatte med behov for dette
 • Innta en aktiv holdning mot diskriminering og ha nulltoleranse for mobbing og trakassering
 • Jobbe for redusert sykefravær, styrket lederskap og jevnere kjønnsbalanse blant de ansatte i kommunens virksomheter
 • Vurdere å gjennomføre forsøk med anonyme søknader i kommunen
 • At Melhus kommune være en inkluderende arbeidsgiver, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan få jobb i kommunen, også når det krever tilrettelegging
 • Legge til rette for at flere seniorer ønsker å stå lenger i arbeid
 • Arbeide for at flere skal jobbe heltid
 • Ha en aktiv politikk for etter- og videreutdanning
 • Prøve ut nye turnuser i samarbeid med de ansatte, blant annet for å redusere vikarbruk og bruk av ufaglærte i helger og på kveld og natt

Vekst og utvikling i hele Melhus – plan og utvikling

Vi er 17 374 innbyggere som skaper Melhus kommune, og vi blir stadig flere. Veksten skal fortsette, og i 2050 er vi 20 000. Vi skal utvikle alle kommunens syv tettsteder. Da må vi ha effektiv, rask og god arealplanlegging. Kommunene må få større lokalt handlingsrom i arealpolitikken, ikke mindre. Det må være areal tilgjengelig for utbygging av boliger og næringsliv i hele kommunen. Høyre har respekt for den private eiendomsretten. Hver enkelt skal ha størst mulig grad av selvbestemmelse over egen eiendom.

Melhus Høyre vil:

 • Ha vekst og utvikling i alle tettstedene i Melhus
 • Sørge for oppdaterte planer og tilrettelagt areal for næring og bolig ved alle tettsteder i kommunen gjennom å rullere kommuneplanens arealdel i 2025
 • Sikre lokal selvråderett og selvstyre ved arealdisponering og i forhandlinger med andre kommuner, fylkeskommunen og staten
 • Benytte interkommunale samarbeid for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester
 • Selge kommunale selskaper, eiendommer og bygningsmasse som kommunen ikke har bruk for eller ikke har strategiske eierinteresser i, for å frigjøre kapital, redusere utgifter og kunne gi næringslivet bedre etablerings- og satsingsmulighet

Fyll klasserom og lag med aktivitet – bygg flere familieboliger

Nå trenger Melhus flere familieboliger. Jevnlig påfyll av barnefamilier bidrar til aktivitet og engasjement i lokalsamfunnene, skoler, lag og organisasjoner. Det er også den beste inntektskilden til kommunen. Vi trenger en eneboligsatsing i hele kommunen. Melhus skal være en kommune med attraktive bomiljø folk i alle aldre, også barnefamilier, vil flytte til. I 2030 skal vi ha bygd boliger til flere hundre nye familier i Melhus.

Melhus Høyre vil:

 • Ha variert boligutvikling, med både eneboliger og leiligheter, slik at det i Melhus er tilgjengelig boliger for alle livsfaser
 • Prioritere planer for bygging av familieboliger som eneboliger og småhusbebyggelse
 • Sikre rask planlegging og realisering av nye boligområder, med effektive prosesser for reguleringsplaner
 • Få på plass gang- og sykkelveier som åpner for bygging av flere familieboliger

Trygg ledelse og orden i økonomien

Mange føler stor usikkerhet rundt egen økonomi eller for sine nærmeste. Høyre sikrer trygg styring og orden i kommuneøkonomien i Melhus, og skal gi deg større økonomisk trygghet i hverdagen slik at du beholder mer av egen inntekt. Høyre behandler dine skattepenger med respekt. Vi skal holde skatter, avgifter og gebyrer nede. Derfor skal vi hele tiden sette tæring etter næring, og søke etter bedre måter å drive kommunen på. Målet er å gi deg lavere regninger slik at du selv kan prioritere hva du vil bruke dine penger på.

I 2030 skal vi ha kontroll på kommunens gjeld og ha signifikant lavere kommunale skatter og avgifter enn sammenlignbare kommuner.

Melhus Høyre vil:

 • Holde kommunens skattlegging av husholdninger og arbeidsplasser, som eiendomsskatt og andre kommunale avgifter, på et lavt og forutsigbart nivå
 • Bevare eiendomsskatt på samme promille i hele perioden, og jobbe for å heve bunnfradraget for eiendomsskatten, for å redusere belastningen den usosiale skatten legger på innbyggerne
 • Drive nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld
 • Bruke innovative offentlige anskaffelser for å velge de smarte løsningene for kommunen og styrke konkurranseevnen for lokalt næringsliv
 • Stimulere til bærekraftig og effektiv drift, med mål om mer tjenester for hver krone slik at kvaliteten på tjenestene kan styrkes
 • Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange unødvendige «tidstyver»
 • Prioritere kjernevirksomheten til kommunen: oppvekst, helse og velferd

Last ned programmet

Sammen gjør vi Melhus bedre

Melhus skal være en kommune med muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Melhus. Derfor skal vi ha gode velferdstjenester, flere jobber og attraktive lokalsamfunn i hele Melhus.

Enig? Bli medlem av Melhus Høyre i dag!