Dette har vi oppnådd i perioden som har gått!

Vi er klar for fire nye år, med nye ambisjoner for nye Molde. Men det kan kanskje være av interesse for deg å lese om hva vi har fått til i perioden som har gått? Her er en oppsummering.

Dette har vi oppnådd i perioden som har gått:

ØKONOMI: Gjennom tre år med positivt netto driftsresultat har vi bygd opp et

disposisjonsfond i Molde kommune på 150 millioner kroner.


BARNEHAGER:
Full barnehagedekning • Barnas Hus og Hjelset barnehage

ferdigstilt • Hatlelia barnehage ferdigstilles i 2019 • Renovering og påbygging av Eresfjord barnehage vedtatt.

SKOLER:Alle skolene i Molde er nyrenoverte • Vågsetra og Sellanrå er ferdigstilt • Ny Midsund skule vedtatt • Alle elever i Molde har fått egen PC eller nettbrett.


PLEIE/OMSORG:Viktig ny plan Mitt liv – mitt valg – min tjeneste vedtatt • Nobel omsorgsboliger med 25 plasser med heldøgns-omsorg åpnes • Vedtatt bygging av 24 nye sykehjemsplasser på Råkhaugen Omsorgssenter • Nytt krisesenter med kompetanse i verdensklasse ferdigstilt • Nesset omsorgssenter er rehabilitert med to demensavdelinger • Vedtak om bygging av nytt Helsehus i Eidsvåg • Vedtatt oppretting av palliativ avdeling og ruskoordinator i Midsund.


KULTUR:
Ny kulturskole åpnet • Bidratt til at Romsdalsmuseet sitt nye praktbygg er ferdigstilt • Nytt Idrettens Hus skal stå ferdig skoleåret 2020/21 • Oppgradering og utvidelse av Molde Arena – Vedtatt nytt ungdomshus • Nessethallen ferdigstilt • Ny flerbrukshall i Midsund vedtatt • Åpning av Nesset Frivilligsentral.


SAMFERDSEL:
Bidratt til at Møreaksen og E39 Lønset-Hjelset nå er vedtatt av Stortinget, sistnevnte har oppstart 2020.

BY-/REGIONUTVIKLING:Sjøfronten del 1 (torget og kaia) gjennomføres i 2019 og Sjøfronten del 3 (Brunvollkvartalet med bro) er gjennomført • Aktivt samarbeid med næringslivet • Vi har vært en sterk pådriver for at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset • Gjennom samarbeid har vi skapt grunnlaget for nye Molde kommune. Den nye kommunen skal fortsette med godt samarbeid med nabokommunene • Nytt Solbjøra vannbehandlingsanlegg for Rød, Eidsvåg og Raudsand • Vedtak om ny brannstasjon i Eresfjord.


Men vi er ikke tilfreds, og har store ambisjoner for de neste fire årene.

Her kan du lese vårt program for 2019-2023: https://hoyre.no/moreogromsdal/molde/politikk/


Godt valg!