Eldreomsorgen i nye Molde kommune

Samfunnet har lykkes, – vi lever lengre. Da er det viktig at hver enkelt i praksis også opplever trygghet og mestring i hverdagen og føler at man faktisk lever i alle faser av livet. Prognosene viser en relativ sterk økning av eldre over 67 år i nye Molde kommune.Derfor er det heltnødvendig med fortsatt sterk satsing på utbygging av både omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Vi har i perioden vi har lagt bak oss bygd Nobel omsorgsboliger med 25 nye plasser med heldøgns-omsorg, og vedtatt å bygge 24 nye sykehjemsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. Nesset omsorgssenter er rehabilitert med to demensavdelinger, i tillegg til at det er vedtatt å bygge nytt helsehus i Eidsvåg.

Sykehjemmene våre har i dag beboere som er svært pleietrengende og har store omsorgsbehov. Det er derfor vi skal øke kompetansen innenfor helsesektoren der det er behovgjennom økt og bevisst satsing på rekruttering av kvalifisert helsepersonell.

Våre eldre er i stand til å bestemme selv, og nye Molde Høyre ønsker å legge til rette for enda større valgfrihet og mangfold i tilbudene, slik at de pleietrengende skal få mer reel innflytelse over hvordan pleien skal ytes, – og av hvem. Vi utreder gjerne muligheter for at private, seriøse omsorgsleverandører som henvender seg til oss, kan få etablere seg i Molde kommune.

Morgendagens eldre og deres pårørende vil ha en langt større erfaring og fortrolighet i å benytte digitale hjelpemidler. Vi har en ambisjon videreutvikle bruken av velferdsteknologi i våre tjenestetilbud innenfor helse og omsorg. Konkret kan dette være lokaliseringsteknologi for demente som tilbys i nært samarbeid med pårørende. Det kan være elektronisk medisineringsstøtte, elektroniske dørlåser og systemer som muliggjør passiv varsling fra beboerleiligheter –og rom ved behov. Dette vil være viktig verktøy for å heve kvaliteten på tilbudene for pleietrengende og deres pårørende.

Satsingen på dagtilbud til demente i Molde blir lagt merke til. Også i Midsund og Nesset er gode tilbud etablert. Vi ønsker åvidereutvikle de tilbudene som allerede finnes for å gi demente og pårørende et fullverdig liv med fellesskap og mangfold av aktiviteter. I tillegg vil vi jobbe for å styrke tilbud om avlastning og aktivisering også av andre brukergrupper; gjerne gjennom samarbeid med private, som for eksempel «Inn på tunet».

Det er godt dokumentert at både fysisk og sosial aktivitet øker trivsel og matlyst. Molde kommune skal tilby god og ernæringsrik mat, og middagen skal serveres til middagstid. Våre eldre skal i vår omsorg skal aktiviseres hver dag. Det er viktig for både trivselen og god helse.

Eldreomsorgen i nye Molde kommune skal være preget av trygghet, verdighet og kompetanse. Det skulle bare mangle!

Britt Janne Tennøy og Geir Blakstad, kommunestyrenominert Molde Høyre

Artikkelen ble først publisert i RB.