Fremtidens eldreomsorg

Molde kommunestyre – 108/16Framskriving av eldreomsorgen Her kan du lese rapporten «Framskriving av behov, dimensjonering og utvikling av omsorgsboliger og heldøgns omsorgstilbud fram mot 2030. http://www.molde.kommune.no/ato/ephorte/285683/framskriving-av-behov-dimensjonering-og-utvikling-av-omsorgsboliger-og-heldoegns-omsorgstilbud-fram-mot-2030.726273.134535a252.pdf

Vi som sitter her kan glede oss over at vi kommer til å bli gamle. I snitt, eldre enn de før oss. Vi ser det godt på prognosen som er lagt frem for Molde i denne saken.

Med mange flere eldre må vi utviklefremtidens eldreomsorg.
Den vil bestå av nye tiltak som kan forbedre omsorgen og sette oss i stand til å tilby tjenester for de som vil trenge det. Den vil kreve blant annet forebyggende og hjemmebaserte tiltak, og teknologiske hjelpemidler i hjemmet. Om bare få år vil vi se hjelpemidler vi ennå ikke ser for oss i dag, for vi må tørre å være offensive og innovative, og vi må tørre å invitere alle med i dugnaden med å utvikle fremtidens eldreomsorg, også ingeniører og grundere.

For uten endringer i eldreomsorgen vil vi ha en fremtid med mangel på både personell og plasser, for presset på omsorgssektoren vil øke. Men svært mange av de eldre vil også være friske og oppe­gående, og mange vil ønske å bidra med frivillig arbeid. De eldre må også inviteres med i dugnaden!

Jeg tror alle vil ønske å bo hjemme så lenge som mulig, om forholdene er trygge og gode. Det må eldreomsorgen tilpasse seg, både for å imøtekomme ønsket og fordi sykehjemsplasser er dyre.

Men flere sykehjemplasser vil vi også måtte få, for de sykeste. Og så skal vi være mye flinkere på mellomtrinnet, med heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Slik vi nå skal få på plass i Nobelbygget.

I fremtidens eldreomsorg skal vi fortsatt tilby god omsorg, men jeg skal være helt klar på følgende: Den vil ikke bestå av en dekningsgrad på 25% for de over 80 år. Ikke i Molde, og neppe andre steder heller. Av tabellen på side 10 ser vi at det i så fall ville krevd 285 nye plasser frem mot 2030, derav 135 nye sykehjemsplasser. Det er urealistisk. Det vil vi ikke greie, og ikke trenge. For vi må som nevnt finne smartere og bedre løsninger, parallelt med en opptrapping av plasser. Men jeg vil ikke spå til hvilken dekningsgrad som vil være påkrevet og mulig. Imidlertid vil jeg tørre å spå hvor det meste av den nye kapasiteten vil måtte komme. Det er i de sentrale delene av Molde. Vi ser klart av denne saken at det er der behovet vil være størst.

I 2017/2018 skal den nye helhetlige helse- og omsorgsplanen utarbeides. Planen vil måtte konkretisere fremtidig behov nærmere. Vi vil ha et mangfoldig behov. Det skal møtes med mangfold i løsninger.

Gerd Marit Langøy, Molde Høyre