Mobarn Bolsøya barnehage og Eresfjord barnehage er blant landets beste

En nasjonal undersøkelse viser at 248 barnehager oppnår en samlet foreldrevurdering på 4,9 eller 5,0, hvor 5,0 er høyest oppnåelig score. Blant disse 248 beste barnehagene er hele 204 private barnehager! Vi har sett den samme tendensen i Molde kommune. De private og kommunale barnehagene oppnår gjennomgående høy brukertilfredshet fra foreldrene, men de private kommer ofte litt bedre ut enn de kommunale.

I brukerundersøkelsen ser vi med glede at Mobarn Bolsøya barnehage og den kommunale Eresfjord barnehage begge er blant landets beste. Nye Molde Høyre er garantisten for mer kvalitet i barnehagene, uavhengig av hvem som eier dem.

Den store barnehagedugnaden med private, ideelle og offentlige barnehager sørger for full barnehagedekning og er en suksessmodell uten like.Denne undersøkelsener et nytt eksempel på at folk er godt fornøyde når private får levere velferdstjenester. For oss er kvaliteten det viktigste, ikke hvem som eier barnehagen. Høyre er en garantist for at de private barnehagene skal få fortsette i Molde.

Private barnehager har vært viktige pådrivere for nytenking, pedagogtetthet, og god ernæring. 95 % av de private barnehagene på landsbasis har tariffavtale og gode pensjonsvilkår for sine ansatte. Det er med glede vi registrerer at Private Barnehagers Landsforbund mener at kommunene bør kunne nekte å støtte de få private barnehagene som ikke har inngått tariffavtale.


Molde kommunes private barnehager er ikke kyniske velferdsprofitører som vi til stadighet får høre fra venstresiden. Dette er barnehager som sikrer kvalitet og et mangfold som møter den enkeltes behov, og bidrar i aller høyeste grad til full barnehagedekning også i Molde. Vi mener en fornuftig balanse mellom private og offentlig eide barnehager er en styrke for kvaliteten og nytenkningen innenfor barnehagesektoren.


Alle barn har glede av å gå i barnehagen, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Derfor har regjeringen innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for disse gruppene.


Nye Molde Høyre vil:

  • jobbe for mer fleksible inntaksordninger i barnehagene tilpasset familiens behov.
  • la barnehagene ha frihet til å tilrettelegge åpningstider i samarbeid med foresatte slik at de er mest mulig tilpasset behovet.
  • at prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene skal stå sentralt i Molde.
  • sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene.
  • styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
  • sikre at bemanningsnormen blir fulgt og jobbe for å få flere barnehagelærere og pedagoger inn i barnehagene.
  • fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager og legge til rette for fortsatt fremtidig utbygging av både offentlige og private barnehager.
  • ha som mål at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
  • jobbe videre med tidlig innsats og sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp.

Nå er det mange spente foreldre og barn som i disse dager kanskje har sin første dag i barnehagen. Vi ønsker alle lykke til!

Torgeir Dahl, ordførerkandidat Molde Høyre

Britt Janne Tennøy, Kommunestyrekandidat Molde Høyre


Artikkelen ble først publisert i Romsdals Budstikke