Molde kommune og lånegjeld

Kjell Per Dønheim, gruppeleder for Frp i Gjemnes kommunestyre, har et leserinnlegg i TK den 2. november hvor lånegjelden i Molde kommune blir kommentert. TK velger redaksjonelt å slå dette stort opp, blant annet på sin 1. side. Av hensyn til leserne har jeg behov for å presisere og korrigere påstandene.

Molde kommunes totale lånegjeld per innbygger på noe over 90.000 er riktig gjengitt. Imidlertid må det presiseres at dette beløpet er inklusive lån innenfor selvkostområder, Husbankens Startlån og investeringer i utleieboliger som finansieres av brukerne.

I økonomiplanperioden 2016-2019 ligger det inne samlede investeringer på knappe 1,4 mrd. Kroner, ikke 1,6 mrd. som Dønheim hevder. I dette beløpet ligger det inne investeringer innenfor selvkostområdet Vann og Avløp, som dekkes av brukerne. Videre er 300,0 mill. kroner startlån fra Husbanken der kommunen i utgangspunktet bare er en videreformidler av lån. Også låneopptak til utleieboliger i Molde Eiendom KF skal finansieres av brukerne gjennom husleie. Disse låneopptakene vil ikke medføre driftsbelastning for Molde kommune. Justert for dette blir lånefinansieringen samlet i perioden 606 mill. kroner.

Korrigert for prosjekter sammen med fylkeskommunen og andre kommuner og kjøp av tomtefelt til bolig og næring som skal være selvfinansierende, er de samlede investeringene som skal finansieres over drift, 440 millioner kroner for perioden 2016-2019. Molde kommunes avdrag på lån i samme periode er på 330 mill. kroner.

Molde kommunes lånegjeld er høy, men anses håndterbar for en kommune som hadde et positivt driftsresultat på 58 mill kroner i 2015 og som ikke er på Robek-lista, dvs under Fylkesmannens økonomiske tilsyn og kontroll.

Og alle kommunens skoler og Pleie- og omsorgsbygg er enten nye eller ferdig rehabilitert. Vi føler oss godt rustet til å møte fremtiden

Torgeir Dahl, Ordfører i Molde