Nye Molde – et hav av muligheter fra kyst til høyfjell

Molde Høyre legger FNs bærekraftsmål til grunn for vårt partiprogram. Vår ambisjon er å utvikle nye Molde kommune til å være bærekraftig i de tre dimensjonene til bærekraftsmålene;klima og miljø,økonomiogsosiale forhold. Disse tre dimensjonene ses i sammenheng i bærekraftsmålene, og danner et grunnlag for hvordan vi kan løse behovene til dagens befolkning, uten at vi ødelegger framtidige generasjoners muligheter til å gjøre det samme.

Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Vi ønsker at disse målene skal være rammeverket når vi sammen skaper nye Molde kommune. Målene er utviklet i et globalt perspektiv, det betyr at vi må se på hva målene betyr for oss, og velge mål og delmål som kan være våre største bidrag for en bærekraftig utvikling.

Vi vil legge til rette for en bærekraftig vekst og utvikling i hele kommunen. For Høyre er det grunnleggende at samfunnet bygges nedenfra. Vi tror folk vet hvordan de kan få det best. Storsamfunnet er summen av de små fellesskapene: Familien, vennegjengen, frivilligheten og lokalsamfunnet.

I arbeidet med kommunereformen og intensjonsavtalen ble kommunene enige om flere viktige samfunnsmål.

Molde Høyre vil arbeide for at Molde er:

  • en kommune med nasjonal innflytelse som er klar for flere utviklingsoppgaver.
  • et allsidig bo- og arbeidsmarked som sikrer bærekraftig vekst og utvikling i hele kommunen.
  • en ny kommune vil ha ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling, og sørge for samferdselsløsninger som binder regionen sammen.
  • et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen i god dialog med innbyggerne.
  • en kompetent kommune med sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.
  • en kommune med en størrelse som gjør den i stand til å løse alle dagens kommunale oppgaver på egenhånd og ta på seg nye oppgaver.
  • en kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling, gode og likeverdige tjenester.
  • et desentralisert tilbud innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie- og omsorg og innenfor tekniske tjenester der folk bor.
  • en innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny teknologi for å sikre bedre, mer miljøvennlige og mer effektive tjenester.
  • en kommune med desentraliserte rådhusfunksjoner i Eidsvåg og på Midsund og som ivaretar at innbyggerne får de kommunale tjenestene der de bor.