Hva mener Molde Høyre

Lurer du litt på hva vi i Molde Høyre står for? Her er våre ambisjoner for Molde i perioden 2015 – 2019

Kvalitet og kunnskap i Moldeskolen

KUNNSKAP I SKOLEN

Kunnskap er det viktigste i skolen. Et høyt kunnskapsnivå styrker elevenes fremtidsmuligheter, og alle barn i Moldeskolene skal få utviklet sine evner og sitt talent. Høyre mener de tiltakene kommunen setter i verk må være rettet inn mot å heve kunnskapsnivået og kvaliteten i Moldeskolene.

Skoletilbudet skal samtidig understøtte dagens og fremtidens næringsstruktur i kommunen og regionen.

Læringsmiljøet på alle skolene skal være optimalt tilrettelagt både for elever og lærere. Alle skolebyggene i Molde kommune er oppgradert eller under oppgradering.

Høyre mener et tett samarbeid mellom skole og hjem er viktig for å få en best mulig skole.

Molde Høyre vil:

 • De enkelte skolene skal være egne resultatenheter hvor rektorene har ansvaret.
 • Molde kommune som skoleeier må sørge for å sitte på oppdatert og god informasjon om tilstanden i skolen.
 • Kommunen skal gjennomføre jevnlige kvalitetsoppfølginger på skolene hvor resultater og elevenes trivsel blir vurdert. Resultatene skal brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid på alle skolene.
 • Skolene skal tilby leksehjelp til elevene som trenger det mest; gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Alle elever som går ut av Molde-skolen skal være svømmedyktige i henhold til læreplanen og lov og forskrifter.
 • Utbyggingen og gjennomføringen av IKT i grunnskolen skal videreføres og utvikles som et spennende og engasjerende pedagogisk verktøy.
 • Videreutvikle og fortsette satsingen på det tette samarbeidet mellom ungdomsskolene og næringslivet i kommunen.
 • Skolene skal stimuleres til at de flinkeste elevene i ungdomsskolen kan ta fag fra videregående skole, og at de flinkeste på videregående skoler kan ta fag på høgskolenivå.
 • Det skal legges til rette for tidlig pedagogisk innsats når elevene har behov for ekstra støtte. Dette gir tidlig mestring og minker behovet for spesialundervisning senere i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Moldeskolen skal bruke mer spesialpedagogiske ressurser på individuelt tilpasset undervisning til alle og mindre på administrative sakkyndige vurderinger og reparasjonstiltak.
 • Det skal innføres PALS – Positiv Adferd, Støttende Læringsmiljø – på alle barneskolene i kommunen.
 • Foreldrene skal trekkes bedre inn i arbeidet i skolen, slik at kompetansen optimaliseres begge veier. Foreldreskolen er en ordning som er et viktig skritt i rett retning. Alle skolene pålegges å gjennomføre et slikt opplegg årlig for foreldregruppa. Alle foreldre til førsteklassinger i Molde skal få tilbud om foreldreskole. I tillegg bør foreldre som har relevant kompetanse få tilbud om å dele sin kompetanse med skolen.
 • Det er opp til den enkelte kommune å bestemme om foreldre skal ha fritt skolevalg. Molde Høyre vil at foreldre skal ha mulighet til å velge hvilken skole deres barn skal gå på.
 • Alle skoleledere skal ha 60 studiepoeng i skoleledelse.
 • Styrke etter- og videreutdanningen for pedagogisk personale ved skolene. Pedagogisk personale skal så langt som mulig ha fordypning i det faget det undervises i.
 • Prioritere lærernes kompetanseutvikling innen elevvurdering for å bedre veiledningen.
 • Legge til rette for at kompetanse deles internt på skolene og mellom de ulike skolene i kommunene.
 • Molde kommune som skoleeier skal ha nulltoleranse for mobbing; ethvert tilfelle av mobbing skal følges opp. I tilfeller der skolene ser seg nødt til å flytte elevene, er det den som mobber som skal flyttes, ikke mobbeofferet.
 • Trivsel i skolegården er viktig for å unngå mobbing. Uteområdene ved Moldeskolene skal være tilrettelagt for bredt aktivitetsnivå, og ordninger som Trivselsvenn-ordningen skal opprettholdes.
 • Kvaliteten på skolefritidsordningen for barna i Moldeskolene skal være god. Fysisk aktivitet skal fortsatt være et satsingsområde.
 • Skolehelsetjenesten og helsestasjonene for barn og ungdom skal videreutvikles for å styrke det forebyggende arbeidet.

BEDRE BARNEHAGER

Molde kommune skal sørge for at alle foreldre som ønsker det, har mulighet til å benytte barnehage til sine barn. Det skal være variasjon og valgfrihet i tilbudet.

Molde kommune skal være en engasjert og oppdatert eier av sine barnehager og skal ha god og oppdatert og informasjon om tilstanden i alle barnehagene.

Molde Høyre vil:

 • Arbeide for å sikre reell, full barnehagedekning.
 • Innføre mer fleksible inntaksordninger i barnehagene.
 • Fortsette det gode samarbeidet mellom barnehagene og skolene, for å gjøre skolestart så god som mulig.
 • Sikre likebehandling mellom kommunale og private barnehager.
 • Styrke etter- og videreutdanningen for pedagogisk personale i barnehagene.
 • øke tettheten av pedagogisk personale i Molde-barnehagene.
 • Fortsette fokus på tidlig innsats slik at individuelle tiltak kan settes inn tidligst mulig.
 • Kommunen skal gjennomføre jevnlige kvalitetsoppfølginger i barnehagene hvor foreldrene kan gi tilbakemelding på barnas trivsel og kvalitet i barnehagene. Resultatene skal brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid i alle barnehagene
 • Arbeide for å redusere sykefravær blant personalet i barnehagene.
 • Kartlegge og utvikle trygge skoleveger for barn og unge og sikre trygge, gode uteareal.

Kvalitet og verdighet i omsorgen

Molde Høyres mål i eldre-, helse- og sosialpolitikken er å gi trygghet, verdighet og valgfrihet for alle.

Våre eldre er gamle nok til å bestemme selv, og Molde Høyre vil legge til rette for større valgfrihet og mangfold i tilbudene slik at den pleietrengende skal få mer reell innflytelse over hvordan pleien skal ytes og av hvem. Uføretrygdede og omsorg-/pleietrengende skal sikres tilbud som gir god livskvalitet i hverdagen. Funksjonshemmede skal oppleve et fellesskap hvor de får utnytte sine evner og delta i meningsfulle aktiviteter.

Molde kommunes tidlige satsing på et dagtilbud for demente på Råkhaugen er et forbilde for mange kommuner i Norge. Tilbudet skal videreføres og videreutvikles for å gi våre demente og deres pårørende et fullverdig liv med fellesskap og et mangfold av aktiviteter.

Molde Høyre vil samarbeide med disse gruppenes interesseorganisasjoner for at de kan gis reelle muligheter for medvirkning.

Molde Høyre ser på frivillige organisasjoner og enkeltmenneskers arbeidsinnsats som et nødvendig supplement til det offentlige tjenestetilbudet.

Molde Høyre vil i samarbeid med de ansattes organisasjoner satse på et kompetanseløft innenfor omsorgsfagene.

Molde Høyre vil arbeide for gode arbeidstidsordninger. Dette skal bidra til arbeidsglede/trivsel, motiverte og kompetente medarbeidere, noe som gir enda bedre tjenester til brukerne og lavere sykefravær.

Molde Høyre vil:

Utvikle den vedtatte Pleie- og omsorgsplanen for Molde kommune «Lengst mulig i eget hjem».

Videreutvikle boligformer med riktig kompetanse slik at vi kan møte økningen i antall eldre i årene som kommer. Utvikle minimum 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Frivilligheten, og interesseorganisasjoner må trekkes inn og inkluderes i ulike tjenestetilbud. Det utvikles partnerskapsavtaler med flere frivillige organisasjoner.

Tjenestetilbudene til brukerne må koordineres tverrfaglig, og kommunen må samhandle bedre for å gi brukerne gode og helhetlige helsetjenester.

Videreutvikle rehabiliteringstilbudet for brukere i alle aldre.

Styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsstilsrelaterte helseproblemer.

Videreføre satsing på helseopplysning og forebyggende tiltak for barn og unge gjennom gode tilbud fra helsesøstertjenesten.

Utvikle hverdagsrehabilitering slik at flere brukere kan leve lengst mulig i eget hjem.

Jobbe for å videreutvikle frisklivssentralen.

Krisesenteret i nye lokaler gir trygghet til sine brukere og ansatte. Når krisesenteret flytter vil vi åpne 16 sykehjemsplasser ved Råkhaugen.

Barneverntjenesten videreutvikles sammen med samarbeidskommunene, og det etableres heldøgns barnevernsvakt.

Utvikle brukerutvalgene i pleie og omsorgstjenesten.

øke bruken av velferdsteknologi.

Videreutvikle aktivitetstilbud på dagtid for mennesker med utviklingshemming og for mennesker med psykiske lidelser.

Legge til rette for at sosialklienter får aktivitetstilbud med arbeidstrening og opplæring med tanke på å kvalifisere dem for det ordinære arbeidsmarkedet.

Prioritere rusforebyggende tiltak.

Kultur, fritid og idrett

Kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv og frivillig engasjement utfordrer, stimulerer, underholder og utvikler oss hele livet. Disse aktivitetene gir opplevelser og mening i hverdagen og legger grunnlag for utvikling og læring. Dette er også aktive folkehelsetiltak for alle, i alle aldre og uavhengig av kulturell bakgrunn.

Ved siden av arbeidsliv og skole, er kulturlivet blant de arenaene som bidrar mest til utvikling og kompetanse. Et bredt fritidstilbud vil fremme bolyst og trivsel i kommunen, slik at det skapes økonomisk vekst og etableres flere arbeidsplasser.

Frivillig innsats er av uvurderlig verdi i samfunnet. Molde er i dag en ledende kulturkommune med over 200 frivillige organisasjoner og mer enn 15.000 aktive medlemmer. Store aktører som Moldejazz, Molde fotballklubb og Bjørnsonfestivalen har gjort byen kjent langt ut over landets grenser. I tillegg er Molde vertskommune for regionale kulturinstitusjoner som Romsdalsmuseet, Teatret Vårt og Møre og Romsdal Kunstnersenter. Molde Høyre vil at Molde fremdeles skal ha et levende mangfold innen kultur, fritid og idrett som sikrer plass for fellesskap, integrering, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle.

Molde Høyre vil:

 • Doble antall opplevelseskort for barn og unge mellom to og seks år.
 • øke antallet ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • Jobbe for at det etableres en nettportal for byens kulturaktører og kulturaktiviteter og gjøre tilbud om anlegg, klubber og aktiviteter digitalt tilgjengelig.
 • Arbeide for å tilrettelegge for idrettens mangeartede aktiviteter, blant annet gjennom tilrettelegging for større hallkapasitet.
 • Jobbe for bedre skilting av traseen fra byen til marka og av våre kulturminner.
 • Jobbe for å styrke tilbudet i oppvekstmiljøene utenfor bysentrum i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
 • Sørge for at det i forbindelse med planlegging og utbygging av nye boligområder, skoler, barnehager og institusjoner blir satt av områder for lek, idrett og friluftsliv, og at disse områdene utformes etter prinsipp om universell utforming.
 • Videreutvikle det gode «Stikk Ut!»-samarbeidet med Friluftsrådet og andre tiltak i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene.
 • Jobbe for å videreutvikle Frisklivssentralen.
 • Etablere flere utendørs treningsapparater.
 • Yte god veiledning og service til aktiviteter og prosjekter i regi av frivillige lag og organisasjoner.
 • Videreutvikle kulturskolen pedagogisk og faglig, med vekt på talentutvikling.
 • Legge til rette for samspill mellom amatører og profesjonelle kulturaktører.
 • Etablere et nasjonalt senter for jazz og litteratur.
 • Støtte opp om våre kulturelle fyrtårn som Moldejazz, Bjørnsonfestivalen, Romsdalsmuseet og Teatret Vårt.
 • Støtte opp om eget bymuseum for Molde.
 • Igangsette arbeidet med Molde bys historie bind 5, fra 1964.

REISELIV

Det er viktig at Molde-regionen tar en tydelig posisjon som natur- og kulturbasert reisemål. Molde kan glede seg over god infrastruktur, noe som er viktig for å øke og opprettholde aktiviteten i reiselivet i vårt område. Molde har en fantastisk beliggenhet og flott natur, der man har lett tilgang til både fjord og fjell.

Molde Høyre vil:

 • Bidra til revitalisering av Hjertøya, blant annet ved å sørge for å opprettholde transporttilbudet til Hjertøya og chartertilbud til Veøy om sommeren og bidra til å synliggjøre mulighetene som er tilgjengelige i fjorden, på øyene og Fiskerimuseet.
 • I samarbeid med frivillige bidra til god merking av turstier og ruter til aktuelle lokale turmål for å bedre tilgjengeligheten for både innbyggere og for tilreisende.
 • Bidra til at byens grønne lunger og Moldemarka fortsatt skal være et attraktivt rekreasjonsområde for besøkende og kommunens innbyggere.
 • Starte byggingen av ny sjøfront i Molde sentrum.
 • Arbeide for videreutvikling av sentrumsnær gjestehavn.
 • Sørge for fleksible skjenketider ved behov.

Næringsliv, by- og regionutvikling

Næringsliv

Molde har et allsidig og konkurransedyktig næringsliv. Høyre er opptatt av at Molde kommune skal være en tilrettelegger for verdiskapningen som skjer gjennom bedriftene i kommunen. Kommunen må legge til rette for knoppskyting og nyetableringer for å posisjonere regionen for fremtidige muligheter. Ressursene som finnes på Høgskolen, Møreforsking og Molde Kunnskapspark gir byen en styrke på området. Kommunen har det ledende miljøet innen maritim engineering i Midt-Norge, og det er avgjørende for den videre vekst at dette miljøet videreutvikles og styrkes.

Molde Høyre vil:

 • Bidra til at Molde videreutvikler seg som regionens naturlige handelssentrum med et attraktivt handels- og servicetilbud.
 • Videreutvikle samarbeidet med næringslivets organisasjoner, og opprettholde kommunens aktive bidrag i Molde Næringsforum.
 • Samarbeide med Molde Næringsforum og sammen legge til rette for knoppskyting, gründervirksomhet, innovasjon og nyetableringer.
 • Sikre at ny arealplan fra Strande til Aukra grense gir nye, attraktive næringsarealer for industri, tjenesteyting og handel.
 • Molde skal være attraktiv for unge arbeidstakere, og det må tilrettelegges for et mangfold av arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av næringer og for begge kjønn.
 • Ikke øke promillesatsen for eiendomsskatt , og holde de samlede kommunale avgifter og gebyrer på et så lavt nivå som mulig.
 • Være en pådriver for forenkling og mer effektiv organisering av kommunen. Høyre ønsker en videreføring av Lean i kommunen for å få mer ut av ressursene.

By- og regionutvikling

Som by har Molde en geografisk beliggenhet med korte avstander til fjord og fjell, noe som gir et stort potensiale for videre utvikling.

Det vil være en prioritert oppgave å utvikle sjøfronten slik at byen åpner seg og inviterer mennesker til å oppleve den unike beliggenheten. Dette vil medvirke til et større mangfold innenfor handel, service, privat og offentlig tjenesteyting og kultur. Molde sentrum skal være et aktivt, urbant møtested for mennesker i alle aldre.

For regionen vil Molde være den naturlige motoren. For å utvikle Molde-regionen videre, er vi avhengig av å styrke konkurransekraften og attraktiviteten i samspill med nabokommunene. å tiltrekke kompetente og unge innbyggere er et viktig mål. Disse vil ofte bo i sentrale strøk med spennende jobber, store fagmiljø og urbane kvaliteter. Samtidig er tendensen at vekst i byene også skaper vekst i omlandet. Stikkord for en god regionsutvikling er attraktive, urbane bysentra, næringsutvikling innenfor vekstnæringer som krever høyere utdanning og spesialisert kompetanse og satsing på miljø og samferdsel.

Sentrumsutvikling

Molde Høyre vil:

 • Skape en trygg, trivelig og pulserende by som bidrar til økt livskvalitet.
 • Være en pådriver for å ferdigstille en plan for sjøfronten. Høyre ønsker at planen skal ivareta helheten fra Seilet til Grandfjæra , men deles inn i ulike byggetrinn som er økonomisk realiserbare. Området mellom Molde sentrum og Moldegård-sområdet kan utvikles med en kombinasjon av leilighetsbygg, næringsarealer og grøntområder.
 • Utarbeide ny arealplan fra Strande til Aukra grense som sikrer en god boligutvikling gjennom byggeklare tomter flere steder i kommunen. Høyre ønsker å legge til rette for at byen skal ha et tilbud av ulike boligtyper i alle prisklasser, herunder flere leiligheter i sentrum.
 • At gjennomkjøringen i sentrum bedres ved at fergefri kryssing av Moldefjorden (Møreaksen) sees i sammenheng med tunnel under byen. Høyre ønsker at tunnel skal videreføres lengst mulig østover forbi Felleskjøpet.
 • Arbeide for at ny riksveitrase fra årø til Hjelset prioriteres, slik at oppstart Lønset – Hjelset kan skje i valgperioden.
 • Fortsatt ha liberale skjenketider; Molde trenger et variert utelivstilbud.
 • Legge til rette for et miljøvennlig, effektivt, lett tilgjengelig kollektivtilbud basert på universell utforming for kommunens og regionens innbyggere.
 • Gjennomføre tiltakene i trafikksikkerhetsplanen og Bypakke Molde, bl.a. med utbygging av gang- og sykkelveier. Molde skal fremstå som en attraktiv sykkelby.
 • Være en pådriver for videre utvikling av området øst for Plassen.
 • Gjøre parkene til attraktive møteplasser. Gjøre Moldeelva til en ny ”grønn” korridor fra sentrum til Moldemarka.
 • Arbeide for økt energiøkonomisering i kommunale bygg.

Regionutvikling

Molde Høyre vil:

 • Bidra til at Molde videreutvikler seg som regionens naturlige handelssentrum med et attraktivt handels- og servicetilbud.
 • I arbeidet med ny kommunereform jobbe for å samle Molde-regionen til en kraftfull og fremtidsrettet kommune for innbyggerne.
 • Ved ny kommunereform jobbe for å sikre gode velferdstjenester og levende lokalsamfunn. Gjennom større ansvar og oppgaver til kommunene vil det gi bedre tjenester og et sterkere lokaldemokrati.
 • Legge til rette for å styrke attraktiviteten og konkurransekraften i regionen, og på den måten være attraktiv for «de gode hodene». Molde-regionen er et felles bo- og arbeidsmarkedsområde. I samarbeid med næringslivet, nabokommunene og utdanningsinstitusjonene skal vi utvikle et mangfoldig tilbud av arbeidsplasser i regionen.
 • At Møreaksen kommer inn i Nasjonal Transportplan 2018-2027, og at Aukra kan knytte seg til riksveien gjennom bro til Midsund/Otrøya; Kjerringsundet.
 • At det jobbes videre med en løsning for kryssing av Langfjorden for å få en ferjefri forbindelse til Rauma og østlandet.
 • Styrke kollektivtilbudet i regionen. Et felles bo og arbeidsmarked fordrer gode kollektive transportløsninger.