Vedtekter for Molde Høyre

Her finner du vedtektene til Molde Høyre

Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger

17.02.2016 Organisasjonsavdelingen


Vedtekter for Høyres kommuneforeninger. Vedtatt av Høyres sentralstyre 28. februar 1972, med endringer vedtatt siste gang 24. juni 2016.

§1 Formål

Molde Høyre, som er Høyres forening i Molde kommune, vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Foreningen er gjennom sin fylkesorganisasjon tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon, og skal følge opp de programmer og iverksette de planer som deres organer har vedtatt.

Foreningen har ansvaret for Høyres totale politiske og organisatoriske arbeid i kommunen.

Kommunestyregruppen har ansvar for arbeidet med de politiske sakene i kommunestyret, innenfor rammen av det vedtatte kommunestyreprogrammet og reglement for kommunestyregruppen.

§2 Organisasjon

Foreningens organer er styret, årsmøtet og nominasjonsmøtet.

Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg og fastsette dets arbeidsområde. Foreninger i Unge Høyre, Høyres Studenter og

Senior Høyre som er godkjent i henhold til sideforeningenes egne vedtekter og organer er definert som Molde Høyres sideforeninger.

Årsmøtet i foreningen skal avholdes innen 1. desember hvert år.

Nominasjonsmøtet for kommunevalget skal normalt avholdes innen 1. desember i mellomvalgår.

Prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg skal gjennomføres i henhold til «Reglement for nominasjon på fylkesnivå» vedtatt av sentralstyret.

§3 Medlemskap

Alle innbyggere i kommunen som er enig i foreningens formål og som ikke er tilsluttet noe annet parti eller har sagt seg villig til å stå på en konkurrerende valgliste kan være medlemmer av foreningen.

Medlemmer av godkjente foreninger i Unge Høyre eller Høyres Studenter er medlemmer av foreningen.

Medlemmer av godkjent Senior Høyre-forening som er bosatt i kommunen er samtidig medlemmer av foreningen.

Alle medlemmene må ha fylt 15 år.

Medlemskap i Høyre gir en eksklusiv rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosess, herunder det å bli valgt til verv i partiorganisasjonen, stille som kandidat til valglister og kunne avgi stemme på partiets års-, program- og nominasjonsmøter.

Medlemskapet bekreftes ved betalt kontingent og er en forutsetning for deltagelse i besluttende organer og å være valgbar på alle nivå i Høyres organisasjon og valglister.

For å kunne delta ved prøvenominasjon til fylkestings- og stortingsvalg, nominasjon av kandidater til kommunestyrevalg og være valgbar som utsending til nominasjonsmøte på fylkesnivå, må man ved valget det nomineres til være stemmeberettiget i kommunen etter Valgloven.

For å kunne oppnå denne rett kreves minst 4 ukers medlemskap og at kontingent er betalt før møtet begynner. Nye medlemmer må ha betalt kontingenten senest 4 uker før møtet. Dette gjelder også medlemskap via godkjente foreninger i Unge Høyre, Høyres studenter eller Senior Høyre.

Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter med tillits- eller folkevalgte verv i foreningen, må ha medlemskap i foreningen for å ha fulle rettigheter.

Medlemmer av Unge Høyre eller Høyres studenter som gjennom sine medlemskap har tilknytning til to forskjellige kommune­foreninger, har kun stemmerett i den kommuneforeningen hvor de er registrert bosatt i folkeregisteret.

Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv og som ikke ønsker å være tilknyttet foreningen, kan få sitt medlemskap registrert direkte under fylkesorganisasjonen. En slik tilknytning gjør at man mister sin rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosessen i foreningen.

§4 Arbeidsutvalg

Hvis styret finner det hensiktsmessig, kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av følgende medlemmer:

 • leder,
 • nestleder(e),
 • kommunestyregruppens leder og/eller ordfører,
 • Senior Høyres leder,
 • Unge Høyres leder

Styret fastsetter arbeidsområde og fullmakter for arbeidsutvalget.

Det skal føres beslutningsprotokoll fra alle møter og disse skal forelegges styret.

§5 (Forenings)styret

Styret representerer foreningen utad, og leder partiarbeidet i kommunen og er foreningens utøvende organ.

Styret består av:

 • leder,
 • nestleder(e),
 • og minst ett styremedlem valgt av årsmøtet,
 • lederne av godkjente sideforeninger,
 • ordfører,
 • kommunestyregruppens leder,
 • byrådsleder (eventuelt Høyres fremste byråd hvis man ikke byrådsleder).

I kommuner uten godkjente sideforeninger kan styret oppnevne kontaktpersoner med vara uten stemmerett. Styret kan også gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i sine møter uten stemmerett.

Styret har ansvaret for:

 • å godkjenne foreningens årsregnskap med revisjonsberetning.
 • arbeidet med kommunevalgprogrammet etter de retningslinjer som er vedtatt for dette arbeidet
 • økonomiarbeidet i kommuneforeningen, i henhold til Høyres økonomireglement vedtatt av Høyres sentralstyre, herunder avleggelse av offisielt regnskap.
 • opplæringsarbeidet i kommuneforeningen.
 • planlegging og gjennomføring av kampanjer.
 • arbeidet med rekruttering og andre organisasjonsoppgaver i foreningen.
 • å følge opp programmer og iverksette planer vedtatt av fylkesorganisasjonen og Høyres Hovedorganisasjons organer.
 • å rapportere om økonomiske forhold i henhold til offentlige pålegg og Høyres reglementer.
 • at medlemsopplysninger behandles i henhold til Personvernloven og Høyres reglementer.
 • rammene for nominasjonsprosessen, herunder avgjøre bruken av kandidatavtaler og uravstemning blant medlemmene og om det skal gjennomføres tidligere nominasjon av ordfører og/eller byrådslederkandidat i et eget nominasjonsmøte.
 • å påse at nominasjonsprosessen følger «Reglement for nominasjonsprosesser».
 • å innstille på valgkomite til årsmøtet.

Styret oppnevner:

 • nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved kommunestyrevalg.
 • forhandlingsutvalg for kommunevalget bestående av representanter fra foreningen og den påtroppende kommunestyregruppen og fastsetter utvalgets mandat.
 • komiteer og utvalg som anses nødvendige. Alle komiteer og utvalg bør være slik sammensatt at de også dekker sideforeningenes interesser.

Styret forbereder sakliste og innkaller til årsmøte, nominasjonsmøte og konstituerende møte i kommunestyregruppen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det skal føres beslutningsprotokoll fra alle møter.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen 1. desember og innkalles med minst 3 ukers varsel.

Tid og sted for årsmøtet sammen med sakliste skal som minimum bekjentgjøres via foreningens hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger og per brev til medlemmer uten registrert e-postadresse. Foreningens vedtekter skal være tilgjengelig på foreningens hjemmesider.

Årsmøtet bør holdes for åpne dører. Møtet avgjør selv dette spørsmål. Forslag og saker som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 2 uker før møtet.

Årsmøtet behandler:

 • styrets beretning inklusiv rapport fra sideforeningene. Herunder også status for opplæringsarbeidet.
 • den politiske situasjon i kommunen.
 • rapport fra kommunestyregruppen herunder regnskap hvis gruppen disponerer egne midler.
 • siste avlagte årsregnskap med revisjonsberetning ved å ta dette til orientering.
 • saker som fylkesstyret eller sentralstyret forelegger
 • arbeidsmål for den neste perioden
 • valgkomiteens innstilling på valg av:

– leder,

– nestleder,

– styremedlemmer,

– vararepresentanter til styret,

– 2 revisorer blant medlemmene eller 1 autorisert revisor,

– utsendinger med vararepresentanter til fylkesorganisasjonens årsmøte,

– styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.

Styret fremlegger for årsmøtet regnskapsrapport for perioden fra 1. januar til siste månedsslutt før årsmøtet og budsjett for det kommende år. (Årsmøtet tar disse til orientering).

Leder, nestleder, styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år i valgåret.

Eller

Leder, nestleder og styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Det velges vararepresentanter hvert år. Sideforeningenes nestledere er vararepresentanter til styret.

Hvis et årsmøtevalgt medlem i styret fratrer i løpet av det første året, gjennomføres det suppleringsvalg for ett år på det første ordinære årsmøtet.

Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det skal velges, eller hvis minst ett tilstedeværende medlem forlanger det.

Ved valg på en enkelt tillitsvalgt kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen har oppnådd dette flertall ved første avstemning, holdes bundet omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer.

Når det er valg på flere tillitsvalgte under ett, og det er nødvendig med skriftlig avstemning, må det på hver stemmeseddel stemmes på det antall kandidater som skal velges.

I tilfelle stemmelikhet foretas bundet omvalg. Dersom det etter omvalget er stemmelikhet, avgjøres utfallet ved loddtrekning.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøtet kan innkalles med minst 2 ukers varsel hvis Styret finner det nødvendig, hvis 1/4 av foreningens bekreftede medlemmer forlanger det, eller hvis Fylkesstyret eller Sentralstyret beslutter det. Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter etter §3.

Tid og sted for ekstraordinært årsmøte sammen med sakliste og lover skal som minimum bekjentgjøres via foreningens hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger og per brev til medlemmer uten registrert e-postadresse.

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle sakene som er varslet i innkallingen.

§8 Nominasjon, nominasjonsmøtet, forhandlinger og konstituering av kommunestyregruppen

Styret oppnevner nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved kommunestyrevalg. Jfr §6.

Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra medlemmene og fremlegge for nominasjonsmøtet en fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til valgliste.

Avtaler om listesamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan pålegge foreningen slike samarbeidsavtaler.

Nominasjonsmøtet skal normalt holdes innen 1. desember i mellomvalgåret, og innkalles med minst 3 ukers varsel. Møtet holdes for åpne dører.

Tid og sted for nominasjonsmøtet skal som minimum bekjentgjøres via foreningens hjemmesider, ved e-post til medlemmer i foreningen og sideforeninger og per brev til medlemmer uten registrert e-postadresse.

Ved stortingsvalg og ved fylkestingsvalg avgir styret innstilling overfor medlemsmøtet på valg av nominasjonsutsendinger, og fremmer forslag på kandidater.

Dersom det avdekkes alvorlige brudd på «Reglement for nominasjonsprosesser», og disse brudd blir bekreftet av Høyres Hovedorganisasjon, kan 1/4 av foreningens bekreftede medlemmer kreve at det innkalles til ekstraordinært nominasjonsmøte. Fylkesstyret eller sentralstyret kan også i alvorlige tilfeller, hvor den feil som er begått har avgjort nominasjonsmøtets utfall, beslutte å innkalle til ekstraordinært nominasjonsmøte.

Snarest mulig etter et kommunestyrevalg og før første møte i kommunestyret skal styret i samråd med ordførerkandidaten/gruppelederkandidaten innkalle til konstituerende møte i kommunestyregruppen for valg av gruppestyre, vedtagelse av gruppens reglement, godkjenning av eventuelle forhandlingsresultater med andre partier og forslag på

disponering av gruppens medlemmer.

§9 Suspensjon

Styret kan med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra alle verv i Høyre som følge av å være folkevalgt eller tillitsvalgt for 3, 6 eller 12 måneder når;

 1. Folkevalgt medlem av gruppen har brutt med gruppens reglement
 2. Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad.
 3. Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre.
 4. Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til fylkesstyret for endelig vedtak. Suspensjonsvedtaket gjelder alle verv i foreningen.

§10 Eksklusjon

Styret kan med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer når medlemmet;

 1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres formålsparagraf.
 2. Ved sin handlemåte har påført Høyre vesentlig skade utad eller innad, eller forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre.
 3. Er medlem av annet politisk parti
 4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Medlemmer som stiller seg til disposisjon eller er nominert på en

konkurrerende valgliste vil automatisk miste sitt medlemskap i foreningen.

Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til fylkesstyret og videre til sentralstyret.

Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideforeninger. Vedtaket kan ikke omgjøres før minst tre år har gått. Den ekskluderte må i slike tilfeller søke sin forening om å bli tatt opp som medlem.

§11 Administrasjon

Årsmøtet kan beslutte å opprette sekretariat for foreningen. Sekretær ansettes av styret etter innstilling fra fylkesstyret. Sekretæren er administrativt underlagt fylkessekretæren. Spørsmål om ansattes lønns- og arbeidsvilkår kan forelegges fylkesorganisasjonen til uttalelse.

§12 Vedtektsendringer

Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.

Avvikelser fra «Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger» må godkjennes av Høyres lovkomité.

§11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun skje etter vedtak i fylkesstyret.