Vi skal arbeide sammen for en best mulig moldeskole!

I innlegget «Mens vi lærere arbeider med veien videre i moldeskolen» etterlyser Lokalstyret for Utdanningsforbundet i Molde positiv debatt om hvordan man skal nå de mål som er satt for moldeskolen. Her vil vi som politikere gjerne bidra, for vi har felles mål!

Den som leser Utdanningsforbundets innlegget kan få inntrykk av at det eneste politikerne sa, og vedtok, var at resultatet på nasjonale prøver var for dårlig. Utdanningsforbundet ber også oss politikere si noe om hva vi mener vil virke, og hva vi vil satse på. Det gjorde vi også!

Hva vedtok kommunestyret?
«Politikere snakker gjennom vedtak», sier vi ofte. I tillegg til setningen om at vi ikke var fornøyd med nasjonale prøver vedtok vi enstemmig å prioritere følgende i 2016/2017:

  • Øke satsingen på videreutdanningen av lærere
  • Følge opp elever med psykiske vansker
  • Prioritere formelle krav for undervisning i basisfagene (norske, engelsk, matematikk) ved nyrekruttering
  • Videreutvikle system for bedre måloppnåelse av: skoleledelse, pedagogisk analyse, læringsstrategi, erfaringsdeling, evaluering/analyse av læringsresultat
  • Videreutvikle samarbeid med fylkeskommunen om overgang fra grunnskole til videregående skole
  • Vurdere å øke rammen for administrative ressurser ved skolene og slik styrke den pedagogiske ledelsen ved skolene
  • Vurdere å øke ressursrammen for opplæring i grunnleggende norsk

(Vedtaket er forkortet – se det i sin helhet på kommunens hjemmeside)

Vi har prioritert skolen
Med Høyre i spissen har kommunen brukt ca 750 mill kroner på å ruste opp skolebyggene, slik at alle skolene snart er «tipp topp». I tillegg har posisjonen ved hver budsjettbehandling de siste årene prioritert opp skolen, selv om vi har vært inne i økonomisk krevende år. Sett i forhold til rådmannens budsjettskisse har vi plusset på skolebudsjettet hvert år: 1,9 mill kroner i 2013, 0,4 mill kroner i 2014 og 5 mill kroner i 2015. Deler av dette har vært for å skjerme skolen for trekk. Senest i 2016-budsjettet forhindret vi trekk på 2,5 mill kroner som lå i første skisse fra rådmannen (rammesaken). Vi har prioritert moldeskolen! I tillegg har regjeringen gitt øremerkede midler til økt lærertetthet i 1.-4.klasse. Tidlig innsats er viktig, og satsingen fortsetter inn i regjeringens budsjettforslag for 2017. Vi ser tydelig at resultatet av kommunens og regjeringens skoleprioriteringer er færre elever pr. lærer, dvs. lavere gjennomsnittlig gruppestørrelse, i moldeskolen (se kvalitetsmeldingen s. 10).

Videre mål for skolen
Vi mener at vi som skoleeier skal både bidra, legge til rette, støtte og kreve. Alt på en gang! Det er vel den samme balansegangen dere som lærere må gjøre ovenfor elevene? Det må være lov å legge lista høyt for moldeskolen. Kvalitetsmeldingen viser at vi har god lærertetthet, få ukvalifiserte lærere, elever som trives og godt læringsmiljø. Våre elever har greie resultater når de går ut av grunnskolen, og er flinke til å fullføre videregående skole. Men de nasjonale prøvene, f.eks i 5.klasse, bør vise bedre resultater. Med bedre resultater i 5.klasse kunne vi kanskje hevet resultatet enda et hakk ved utgangen av 10.klasse? For eksempel i matematikk, der vi ligger dårlig an også ved utgangen av 10.klasse. Jeg er sikker på vi kan enes om et felles mål om å utvikle moldeskolen til å bli best mulig. Jeg kan love engasjement fra Molde Høyre. Skolen er en hjertesak for Høyre!

Gerd Marit Langøy, gruppeleder Molde Høyre