Landbrukets inntektsutvikling = næringens evne til å overleve

Bonden er selvstendig næringsdrivende, og da må det være muligheter for å investere og vokse.

Regjeringen bidrar til et mer lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk i hele landet, gjennom å redusere avhengigheten av offentlig støtte. At dette fungerer, viser den prosentvise inntektsveksten under denne regjeringen, som har vært nær 6 pst. i snitt fra 2014 til ut avtaleåret 2016/2017.

Regjeringens landbrukspolitikk har også ført til at det legges ned færre jordbruksbedrifter enn under de rødgrønne, og selvforsyningsgraden, som falt i samme periode, går opp.

Vridning i tilskuddene fra areal til produksjon har vært vellykket. Det betyr at aktivitet belønnes i større grad enn passivt eierskap. Der det tidligere var underskudd på lammekjøtt, er vi nå selvforsynte. Det samme gjør vi nå på storfekjøtt der vi i dag er avhengig av import for å dekke hele etterspørselen.

Regjeringen har også innført et tilskudd for å åpne kulturlandskapet og bekjempe gjengroinga. Dette vil komme både reiselivet og befolkningen til gode. Et grep på tilskuddssiden er solide økninger i utmarksbeitetilskuddet, som betyr at tidligere uutnyttede beiteressurser for småfe blir i bruk. Det garanterer næringsvirksomhet over hele landet.

Landbruk var kanskje det området hvor dommedagsprofetiene til Senterpartiet var mest dystre før valget i 2013. Spådommene er gjort til skamme. Vi har bremset og delvis snudd en nedadgående trend som har vart lenge, også mens Senterpartiet satt åtte år i regjering. Nå er optimismen tilbake, produksjonen går opp og investeringene øker.