Politikk

Alstahaug kommune er inne i en spennende og krevende tid. Fremtidig kommunestruktur, sykehusstruktur og etterslep i kommunale tjenester er bare noen av utfordringene vi sammen må løse. Det handler om fremtiden til regionen vår. Fremtiden til alle som bor her.

Våre hovedsaker

Her vell vi bo!

Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion. Alstahaug Høyre vil legge til rette for studie-, kultur og kommunikasjonssenter på kaia.

Her vell vi trives!

Helse, trygghet og nærmiljø er viktig for oss. Alstahaug Høyre vil realisere eldreomsorg med havutsikt.

Her vell vi lev!

Næring, kommunikasjon og infrastruktur er grunnlaget for verdiskapningen. Alstahaug Høyre vil utvikle Sandnessjøen som et aktivt regionssenter.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • "Her vell vi bo!"
  Alstahaug kommune er en god arbeids- og bostedsregion: 

  Alstahaug Høyre vil:

  • legge til rette for studie-, kultur og kommunikasjonssenter på kaia.
  • bygge en ny, moderne sentrumsskole.
  • bevare distriktsskolene på Søvik og Tjøtta.
  • åpne for at det er mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene.
  • flytte kommuneadministrasjonen til Sandnessjøen sentrum og utvikle servicetjenestene.
  • arbeide for raskere saksbehandling ved å modernisere/digitalisere Alstahaugs saksbehandlingssystem.
  • sette klare mål for lærlingplasser ved at bedriften som leverer anbud til Alstahaug må ta inn lærlinger.
  • redusere nivået på eiendomsskatten.
  • asfaltere alle gatene i Alstahaug.
  • ha alle gatelys tent så lenge det er mørkt.
  • sørge for trygg ferdsel for fotgjengere, både sommer og vinter.
  • legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel ved å sikre et helhetlig sykkelveinett med vinterbrøyting.
  • skape tryggere skoleveier.
  • legge til rette for sykkelparkeing på skolene.
  • oppruste ere lekeplasser.
  • etablere sykkelstier.
  • sikre en sunn kommuneøkonomi og forutsigbare tjenester for innbyggerne.
  • styrke etter- og videreutdanningen for våre ansatte i skole og barnehage.
  • styrke det forebyggende arbeidet for barn og unge videreutvikle tilbudet ved Sandnessjøen videregående skole.
  • videreutvikle studiesenteret og høgskoletilbud i Sandnessjøen.
  • tilby norskopplæring til alle som skal bosettes i kommunen.
  • innføre gratis kjernetid i barnehagene for å bedre integrering av barn med innvandrerbakgrunn.
  • innføre sommerskole før skolestart for minoritetsspråklige barn med problemer i språkutviklingen.
  • søke politiske plattformer som gir en god og konstruktiv politikk.
  • beholde og legge til rette for o entlige og private arbeidsplasser.
  • tilby jobbtrening i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV.
  • gjennomføre en mulighetsstudie, som tar sikte på å peke ut kommunens satsingsområder frem til 2030.
  • legge til rette for bygging av ere boliger for førstegangsetablerere
 • "Her vell vi trives"

  Helse, trygghet og nærmiljø er viktig for oss: 

  Alstahaug Høyre vil:

  • realisere eldreomsorg med havutsikt.
  • legge vekt på eldresenter som et viktig og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet, og utvide dette gjennom samarbeid med frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner.
  • satse på bygging av sykehjem og omsorgsboliger i o entlig og privat regi.
  • styrke helsetjenestetilbudet til pleie- og omsorgstjenestens brukere.
  • styrke og utvikle tilbudet ved Helgelandssykehuset, avdeling Sandnessjøen.
  • utvikle Kulturbadet som en del av rehabilitering og generell folkehelse.
  • utvikle turstiene på Åsen.
  • utvide aktivitetstilbudet med flere spilleflater.
  • legge til grunn passivhusstandard for alle nye kommunale og fylkeskommunale bygg fra 2015 og nær nullenergistandard fra 2020.
  • fase ut fyring med fossil olje til oppvarming kommunale bygg innen 2018.
  • bevare og utvikle parker og friområder i sentrum og skjerme disse mot utbygging.
  • stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp til både produkter, tjenester og transport.
  • jobbe aktivt for økt kompetanse og etablering av tverrfaglige samarbeid og robuste fagmiljøer inne helsetjenester.
  • arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner og andre i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  • jobbe systematisk med styrket lederskap i helsetjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak.
  • sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern for alle innbyggerne, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats
 • "Her vell vi lev!"

  Næring, kommunikasjon og infrastruktur er grunnlaget for verdiskapningen:

  Alstahaug Høyre vil:

  • utvikle Sandnessjøen som et aktivt regionssenter og etablere døgnkontinuerlig ferje mellom Sandnessjøen, Herøy og Dønna, inntil tunellen er bygd.
  • redusere reisetiden mellom basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen.
  • samarbeide tettere med våre nabokommuner og ønske en ny kommunestruktur velkommen.
  • være en aktiv samarbeidsparter og legge til rette for at alt næringsliv har gode rammevilkår.
  • jobbe for at konsesjonsvilkårene for hurtigbåtene kan ta last og er tilpasset sambandet.
  • innføre næringslivets dag i kommunen.
  • sette av arealer til næringsklynger.
  • styrke plankompetansen i Alstahaug.
  • jobbe for at Alstahaug skal bli en ”ja-kommune” ved, så langt som mulig, å stille næringsareal til disposisjon for private aktører.
  • etablere elektroniske informasjonstavler i sentrum, som forteller om hvilke tilbud som finnes både når det gjelder kommunikasjon og servicetilbud.
  • legge til rette for at kultur- og reiselivsnæringen får gode rammebetingelser.
  • videreutvikle flytilbudet ved Sandnessjøen Lufthavn.
  • utrede samarbeidsavtaler om brannberedskap tilrettelegge for havbruksnæringen og de rammebetingelser de trenger.
  • utrede en sentrumsnær fiskerihavn.
  • at Alstahaug skal være en bærekraftig landbrukskommune.
  • bygge ut det lokale kollektivtilbudet.
  • prioritere hyppigere avganger og tilgjengelighet i kollektivtrafikken.
  • etablere gratis parkeringsordninger i sentrum.
  • legge til rette for hyttetomter.
  • arbeide for stabil, sikker og effektiv kommunikasjon langs kysten vår.
  • skilte severdigheter og kulturhistoriske steder og bygg i Alstahaug kommune.
  • skape politisk oppmerksomhet og nasjonal satsing om den verdiskapningen som skjer innenfor petronæringen i vårt området.
  • jobbe bedre politisk opp mot sentrale myndigheter for å sikre fremtidig verdiskapning og arbeidsplasser.
  • sikre en god digtal infrastruktur i hele Alstahaug.