Byrådet legger frem skolebehovsplanen i 2025

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer. Planen beskriver skolebehovet og den planlagte skoleutbyggingen i planperioden. Dagens skolebehovsplan ble lagt frem i 2021 og gjelder frem til ny plan er på plass.

Julie Remen Midtgarden
Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Den nye skolebehovsplanen for Oslo skulle opprinnelig sendes på høring våren 2024. Byrådet har besluttet at både høringen og fremleggelsen av skolebehovsplanen utsettes til 2025. Hvilket tidspunkt skolebehovsplanen legges frem på påvirker ikke fremdriften i prosjektene. 

 – De siste årene har vi sett mange svært omfattende skoleprosjekter som ikke har hatt den fremdriften vi ønsker, og dette må vi gjøre noe med. Det nye byrådet har som ambisjon å bygge skoler raskere og bedre, og da må vi snu hver stein for å greie det. Det har over flere år vært store forsinkelser i flere skoleprosjekter, og dette har gått ut over elevene våre. Flere av skolene er overfylte, og andre skoler har stort behov for oppgraderinger, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Svært omfattende skoleprosjekter har ikke hatt den fremdriften vi ønsker. Sist vi behandlet skolebehovsplanen (2021) kom dette tydelig frem.

Byrådet ønsker at det utarbeides en skolebehovsplan som treffer byens behov bedre. Utsettelsen vil gi bystyret og bydelene et langt bedre beslutningsgrunnlag enn det som vill vært tilfelle dersom planen ble fremmet på inneværende tidspunkt. Det er behov for større utredninger og framskrivinger som vil påvirke en ny skolebehovsplan i stor grad og som planen helst bør ta opp i seg før den går til politisk behandling. Dette mener vi vil gi bystyret og bydelene et bedre kunnskapsgrunnlag.

– Jeg er opptatt av at elevene i Osloskolen skal ha gode skoleanlegg som fremmer helse, læring og trivsel, og som bidrar til godt læringsmiljø. Jeg er også opptatt av at vi skal bygge skoler til riktig tid og pris og at skolekapasiteten skal være tilpasset faktisk behov, sier skolebyråden.

Derfor fremmer byrådet skolebehovsplanen i 2025.