Byrådets justerte budsjettforslag

-Med dette tar vi de første, viktige skrittene mot et Oslo som setter barn og unge, miljø og klima og folks privatøkonomi først, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg
Byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Leverer på valgløfter

Høydepunkter

  • Første steg på veien for å fjerne eiendomsskatten
  • Styrker skolene med 105,4 millioner årlig
  • Skolehelsetjenesten får 44 flere årsverk
  • Månedskortet reduseres med 150 kroner
  • Gratis beboerparkering i ytre by

Første steg på veien for å fjerne eiendomsskatten

Oslo Høyre gikk til valg på å fjerne eiendomsskatten innen 2027. Dette arbeidet starter allerede nå ved å sørge for at boliger verdt mindre enn 6,85 millioner kroner slipper eiendomsskatt i 2024. Boligeierne i Oslo vil betale 315 millioner kroner mindre i eiendomsskatt i 2024 sammenlignet med det forrige byrådets forslag. Med dette forslag lå det an til at 47 % av boenhetene ville betale eiendomsskatt i 2024, nå vil om lag 35 % betale eiendomsskatt.

På få uker har vi kuttet eiendomsskatten på bolig med nesten 30 prosent, og er i rute til å fjerne den helt i løpet av fire år, sier Eirik Lae Solberg.

Styrker skolene med 105,4 millioner årlig

De siste årene har mange av Osloskolene hatt trange budsjetter og vanskelige økonomiske betingelser for drift. Derfor gikk Oslo Høyre til valg på å øke grunnfinansieringen uavhengig av beliggenhet i byen. Det leverer dette budsjettforslaget på ved å sikre skolene 105,4 millioner ekstra årlig. I tillegg vil byrådet redusere rammekutt med 100 millioner årlig fra 2025.

– Veldig mange skoler har gjennom de siste årene opplevd lite økonomisk handlingsrom. Rektorene og lærerne på hver enkelt skole vet best hvor skoen trykker hos dem. Vi sørger for å gi skolene en betydelig styrking og valgfrihet, slik at de kan prioritere det som trengs mest, sier byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden.

Skolehelsetjenesten får 44 flere årsverk

Det settes av 22 millioner i 2024 og 44 millioner årlig fra 2025 til å styrke skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og i videregående skoler. Dette gir 44 flere årsverk i tjenesten. Midlene kan benyttes både til å ansette flere helsesykepleiere og til å tilsette andre yrkesgrupper der det er hensiktsmessig, som for eksempel psykologer, sosionomer og sosialagenter som jobber målrettet med å styrke sosial kompetanse og livsmestring for elevene. Midlene fordeles til bydelene som en særskilt tildeling, basert på elevtall i henholdsvis videregående skole og på ungdomstrinnet.

– Stadig flere av våre unge sliter psykisk, mobbetallene øker og elevene rapporterer om mye stress og press. Vi tar nå grep for å styrke elevenes psykiske helse ved å sikre flere trygge voksne som kan hjelpe og støtte elevene våre, sier Julie Remen Midtgarden.

Månedskortet reduseres med 150 kroner

Byrådet foreslår en øremerket avsetning for å redusere prisen på 30-dagersbilletten med 150 kr og innføre redusert pris for barn og unge. Byrådet ønsker å innføre dette fra 1. september 2024. Samtidig vil byrådet innføre redusert pris for barn og unge. Dette vil gjøre det lettere og mer tilgjengelig for innbyggerne i Oslo å velge kollektiv transport.

Gratis beboerparkering i ytre by

I byrådets justerte budsjettforslag foreslås det å sette satsen for alle kategorier i ytre by til kroner null. Dette innebærer at beboerparkering i bydelene Østensjø, Alna, Stovner, Bjerke, Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern bli gratis. Gratis beboerparkering i ytre by var en viktig valgkampsak for Oslo Høyre, da denne ordningen slik den er nå bidrar til å øke forskjellene mellom folk i Oslo, og vil medføre unødvendige utgifter i en tid hvor mange allerede strever med økonomien.

Valgfrihet i eldreomsorgen

Byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc, sier at arbeidet med å konkurranseutsette inntil fire sykehjem i Oslo starter nå. -Vi tror på en velferdsmodell hvor alle gode krefter tas i bruk. Da må vi ha et samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, der det offentlige er bærebjelken. Det avgåtte Arbeiderparti-byrådet prioriterte å rekommunalisere veldrevne private institusjoner. Det har bidratt til å undergrave den norske velferdsmodellen og svekke kvaliteten i tjenestene til innbyggerne.

-Byrådet leverer nå en pakke til byens eldre og pårørende, der vi virkelig tar deres livssituasjon på alvor. Vi ønsker et trygghetsløft for beboerne, og en enklere arbeidshverdag for de ansatte. Vi setter derfor av 36 millioner til et pasientvarslingssytem og digitalt tilsyn på til sammen fire nye sykehjem, legger Korkunc til.