Dette har vi fått til på 100 dager

Lurer du på hva som har skjedd siden vi tok over styringen av Oslo?

Byrådsleder Eirik Lae Solberg
Byrådsleder Eirik Lae Solberg.

-Vi er godt i gang med å levere Høyre-politikk. Nesten alle punktene fra 100-dagersplanen er gjennomført eller igangsatt. Dette er bare begynnelsen, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Gjennomført:

 • Starte arbeidet for å gjøre alle skoler i Oslo dysleksivennlige
 • Ønske private velkommen til å drive barnehager
 • Beholde eksamen
 • Beholde fritt skolevalg
 • Beholde karakter i orden og oppførsel
 • Ta initiativ til nye profilskoler på ungdomstrinn og videregående skole
 • Større frihet til barnehagene for å fastsette kostøre i samråd med foreldre
 • Tettere oppfølging av hver enkelt skole, særlig på grunnleggende ferdigheter, spesialundervisning og læringsmiljø
 • Legge til rette for flere kveldsåpne skoler
 • Starte arbeidet med å holde unge voldsgjengangere borte fra gaten og gi dem tett oppfølging i barnevernsinstitusjon
 • Gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser
 • Utvikle etter- og videreutdanning for helsepersonell
 • Sørge for matverter på sykehjemmene
 • Starte arbeidet med å konkurranseutsette enkelte sykehjem
 • Styrke det frie brukervalget i hjemmetjenesten
 • Starte planleggingen av T-banesatsingene Volvat-svingen og Ensjø-svingen
 • Ta initiativ til bedre samarbeid med nabokommunene rundt Oslofjorden og staten om ren Oslofjord
 • Sette av flere midler til å vedlikeholde veier, sykkelveier og fortau
 • La private konkurrere om å bygge ladestasjoner på offentlige parkeringsplasser
 • Prioritere bygging av sykkelveier der det gir et sammenhengende sykkelveinett
 • Gjøre det lettere for håndverkere på oppdrag å parkere
 • Fjerne beboerparkeringsavgiften i ytre by
 • Kutt i eiendomsskatten
 • Fortgang i utviklingen av Gjersrud-Stensrud
 • Starte arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten
 • Stanse ekspropriasjon av Bækkelagshallen
 • Starte salget av eiendommer som kommunen ikke trenger

I gang:

 • Sikre at alle barn kan delta på minst en fritidsaktivitet i uken
  I samarbeidsavtalen mellom H, V, Krf og Frp er partiene enige om å sette av 100 millioner kroner til en fritidsordning som sikrer at barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Arbeidet med å utrede hvordan ordningen skal innrettes foregår nå, og endelig innretning skal avklares mellom de fire borgerlige partiene innen utgangen av året.
 • Publisere ventelister og avslag for ordinære sykehjemsplasser for det enkelte sykehjem
  Byrådet har gitt Sykehjemsetaten i oppdrag å publisere en oversikt som viser ønskeliste for det enkelte sykehjem. Oversikten vil bli publisert i februar. Ventelister for tildeling av sykehjemsplasser ligger på nett. Brukere som oppfyller kommunenes kriterier for plass på sykehjem, har krav på sykehjemsplass og vil få det tildelt.
 • Prioritere lesing, skriving og regning høyere i undervisningen. Én time mer matematikk og naturfag
  Byrådet har gitt beskjed i tildelingsbrev at Utdanningsetaten skal sørge for at skolene skal jobbe systematisk med oppfølging og utvikling av de grunnleggende ferdighetene hos elevene, og at elever på 1.-4.-trinn som står i fare for å henge etter i grunnleggende ferdigheter skal få intensiv opplæring. Vi har foreløpig ikke innført én time mer i matematikk og naturfag.
 • Forbedre spleiselag-ordningen for idrettsanlegg mellom kommune og idrettslag
  Byrådet vil sørge for at spleiselagsordningen blir forbedret. Arbeidet med dette er i gang og forslag til konkrete forbedringer blir fremmet før sommeren.
 • Styrke finansieringen til solceller for sameier og borettslag til inntil 50 prosent av kostnaden
  Byrådet har satt av penger i budsjettet for 2024 som gjør det mulig å øke støtten til borettslag og sameier som installerer solceller til inntil 50 % av investeringskostnaden. Vi har imidlertid bestemt oss for å ikke gjøre dette nå. Årsaken er at Enova 25.09.23 innførte støtte til energitiltak i borettslag og sameier, inkludert støtte til solceller med inntil 30 %. Det forrige byrådet avviklet derfor kommunens egen støtteordning før vi tiltrådte. Byrådet ser nå på hvordan Oslo kommunes støtte til solceller og annen lokal energiproduksjon kan innrettes for å supplere Enovas nye ordning på en måte som utløser flere prosjekter.
 • Fjerne leilighetsnormen
  I byrådserklæringen er det enighet om å fjerne den gamle leilighetsnormen. Den skal nå liberaliseres. I tillegg er det enighet om at virkeområdet for leilighetsnormen skal begrenses til enkelte delbydeler i St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene og at den ikke skal praktiseres i resten av byen. Dette må vedtas i bystyret. På bakgrunn av byrådsplattformen er arbeidet med å revidere leilighetsnormen i gang. (Bestilling ble sendt Plan- og bygningsetaten 10.01.24.)
 • Selge to kommunale hus til kreftforskningsmiljøet ved Radiumhospitalet
  Her var det full stopp under forrige byråd. Byrådet har fått salgsprosessen tilbake på sporet. Vi legger nå opp til direkte salg til Oslo Science Hub slik vi har lovet å gjøre. Arbeidet med takstmandat er i gang og salgsforhandlingene starter så snart takst er satt
 • Gi lånegaranti til Campus Ekeberg
  Byrådet jobber tett med Oslo idrettskrets og Bækkelagets Sportsklubb for å realisere prosjektet. Noe av det mest overraskende for oss etter at vi inntok posisjon, er hvor lite innsats det forrige byrådet la ned i å få prosjektet realisert før de stanset det. Derfor har vi brukt tid på å kvalitetssikre dokumentasjon og arbeide med å styrke egenkapitalen i prosjektet.

Ikke påbegynt:

 • Bestille nye sykkelhoteller
  Vi vet det trengs mer og tryggere sykkelparkering. Byrådet har satt i gang et arbeid med å kartlegge behovene for sykkelparkering over hele byen. Dette arbeidet blir ferdigstilt i løpet av 2024. I 2023 åpnet to nye sykkelhoteller, og vi vil høste erfaringer med hvordan disse blir brukt før vi bestiller nye.