En moderne, menneskevennlig og sirkulær by – Resolusjon vedtatt!

Resolusjon vedtatt på Oslo Høyres årsmøte 22.01.2022

Oslo Høyre vil føre en fremtidsrettet og balansert byutviklingspolitikk som bygger på bærekraftige løsninger for innbyggere og næringsliv over hele byen. Vi skal ta vare på byens særpreg, samtidig som vi fornyer og utvikler byen. Vi vil gi plass til variert bebyggelse med effektiv tomteutnyttelse, slik at det gis nok plass til gode møteplasser, torg og parker i det offentlige rom. Vi vil vektlegge høy arkitektonisk kvalitet, men understreke at livet mellom bygningene er minst like viktig som bygningene i seg selv. Vi vil ta vare på Oslos grønne preg, og sørge for at kulturminner ikke forfaller. Vi vil jobbe for å flytte biltrafikk bort fra bolig- og sentrumsområder. Og vi tror på at samspill mellom offentlige, private og frivillige aktører skaper de beste løsningene for å gjøre byen attraktiv.

Over lang tid har prinsippene for utvikling av Oslo vært å bygge innenfra og ut, dessuten å fortette langs knutepunkter og stasjonsområder særlig for trikk og T-bane. Oslo Høyre mener at disse føringene fortsatt kan være viktige, men at arealdelen i kommende kommuneplan (2025) må være fleksibel nok til å fange opp endringer i bo- og arbeidsmønstre som måtte følge blant annet i kjølvannet av koronapandemien.

Oslo har endret seg på flere områder de siste årene. For det første har vi i løpet av de siste par årene har vi opplevd økt netto utflytting fra Oslo. For det andre har den interne mobiliteten i byen endret seg gjennom pandemien, noe som kan få følger for lokalisering både av fremtidige arbeidsplasser og knutepunkter. For det tredje ser vi at «Nærhetsbyen»* med mer bymessig utvikling av lokalmiljøene og nye, lokale servicetilbud vokser frem. I «Nærhetsbyen» legger vi mye av det samme som andre har kalt «15-minuttersbyen» eller «10-minuttersbyen»; at du skal kunne få dekket dine behov i hverdagen innen en begrenset radius. Og for det fjerde gjør klimaendringene det riktig og nødvendig å jobbe for sirkulære løsninger med økt gjenbruk/ombruk, ikke minst av bygg og bygningsmaterialer.

Alle de ovennevnte utviklingstrekkene må det tas høyde for i en bærekraftig byutviklingspolitikk, selv om vi pr. i dag ikke vet hvor varige endringene blir. Oslo Høyre vil følge utviklingen nøye og legge til rette for at innbyggerne kan leve gode liv der de velger å bo og jobbe. 

 

 

Oslo Høyre vil legge følgende 10 prinsipper til grunn for vår byutviklingspolitikk:

 

 1. Variert bebyggelse for byen som helhet og i enkeltområder, men med hensyn til strøks

  egenart. Effektiv tomteutnyttelse og prioritering av det offentlige rom i større prosjekter slik

  at det skapes gode nabolag. Stasjonsallmenningen i Bjørvika er et eksempel til etterfølgelse.

 2. Bevare markagrensen og videreutvikle Oslos grønnblå struktur gjennom bevaring av

  småhusområder, trær, parker, torg og møteplasser

 3. Aktiv stedsutvikling for en mer «flerkjernet» by med lett tilgjengelige servicetilbud og –

  funksjoner i nærmiljøene. Sikre en god miks av boliger, næring og sosiale formål i nye prosjekter, og stille krav til offentlig tilgjengelighet i førsteetasjene. Harbitz torg og Røa torg er vellykkede eksempler som bygger opp under «Nærhetsbyen», også fordi de tilbyr sosiale møteplasser og flerbrukslokaler.

 4. Utvikling av «Nærhetsbyen» med urbane kvaliteter i lokalmiljøene kan forskyve det som i dag regnes som knutepunkter. Det er viktig å sikre fleksibilitet i kommunale planverk slik at dette kan ivaretas, ikke minst i den nye kommuneplanens arealdel. Innbyggere og andre interessenter må gis anledning til tidlig medvirkning i utbyggingsprosjekter.

 5. Sørge for at kulturbygg og kulturminner ikke forfaller, og sikre historiske elementer som viser tidsdybde i nye utviklingsprosjekter. Bygg vernes ofte best gjennom bruk, og Oslo Høyre ser gjerne at private slipper til med investeringer i oppgradering og vedlikehold så lenge hele eller deler av renoverte bygg er offentlig tilgjengelige.

 1. Stille krav til arkitektonisk kvalitet, estetikk, variasjon og innovasjon, men like mye til byrom som til fasader. Oslo Høyre er åpen for å myke opp gjeldende høyhusplan der byggene ikke ødelegger viktige siktlinjer men frigjør fellesareal på bakkeplan slik at byggenes fotavtrykk blir mindre.

 2. Være restriktive til å rive bygg som ut fra en teknisk, økonomisk og klimamessig vurdering heller kan bygges om. Ved nybygg skal det stilles krav til klimavennlig materialbruk, holdbarhet, sirkularitet og livsløpsstandarder. Byggeplasser i Oslo skal være fossilfrie der det er mulig og på sikt utslippsfrie.

 3. Gjennomføre et stort løft for fotgjengere i Oslo og utarbeide en «gåstrategi» som gjør det attraktivt og trygt for befolkningen å ferdes til fots. De aller mykeste trafikantene må stå øverst i samferdselspyramiden og ha forrang i gater og veikryss. Flere gater i sentrum må utvikles til gågater eller «Shared space» hvor fotgjengere er høyest prioritert

 4. Sørge for at kommunen møter utviklere og søkere med en konstruktiv holdning, effektiv saksbehandling, forutsigbarhet og avklaringer av problematiske forhold tidligere i søknadsløpet slik at kommunen som reguleringsmyndighet i større grad oppfattes som en positiv medspiller.

  Det bør snarest utvikles et nytt regelverk slik at praksisen med å kreve bidrag til infrastruktur fra naboer til nye utbyggingsprosjekter opphører. Det er ikke rimelig at utbyggere kan skyve slike kostnader over på eksisterende beboere og inntil nyt regelverk foreligger må kommunen ikke pålegge tiltak som innebærer høye kostnader for naboene.

 5. Ha en kritisk holdning til hva kommunen selv skal eie utover sentrale formåls- og kulturbygg. Frigjort kapital fra eiendomssalg kan investeres i sterkt tiltrengt vedlikehold for kommunens eiendomsmasse.

  *»15-minuttersbyen»/»Nærhetsbyen»