Et skattesystem som fremmer verdiskaping, personlig frihet, ansvar og et bærekraftig velferdssamfunn 

Vedtatt av Representantskapet i Oslo Høyre 27. mai 2024.

Statens utgifter vil i årene som kommer øke raskere enn inntektene. Økt levealder og reduserte fødselsrater gjør at det i tiårene som kommer, vil stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Skal vi opprettholde gode og likeverdige velferdstjenester, og samtidig styrke prioriterte områder som blant annet Forsvaret, blir det mer krevende å gjennomføre store skatte- og avgiftslettelser. 

De samlede offentlige utgiftene har vokst til et nivå hvor de i 2024 anslås å utgjøre nær 62 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Det er et betydelig høyere nivå enn i våre nordiske naboland, og langt høyere enn gjennomsnittet for OECD. Det bør derfor være mulig å styrke enkelte offentlige tjenester gjennom sterkere prioritering og mer effektiv bruk av offentlige ressurser, fremfor økte skatter og avgifter. Det krever også en politisk vilje til å prioritere noen områder lavere enn i dag, eller å identifisere tiltak vi ikke lenger ønsker å dekke over offentlige budsjetter.

 Skattenivået bør ikke være høyere enn hva som er nødvendig for sikre gode offentlige tjenester, og det bør være et selvstendig mål å holde skatter og avgifter så lave som mulig. I motsetning til den politiske venstresiden, ser ikke Oslo Høyre på skattelettelser primært som et inntektstap for det offentlige. Ved å la innbyggerne og bedriftene beholde en større andel av egne inntekter, styrkes enkeltmenneskenes, familienes og det sivile samfunns muligheter til å foreta egne valg og ta økt ansvar for egne liv. Det gir også mulighet for økt privat eierskap og mer maktspredning. Oslo Høyre mener derfor at Høyre i nytt partiprogram bør ha som ambisjon å redusere det samlede nivået på skatter og avgifter. Det er et viktig prinsipp at kommunene får beholde hoveddelen av verdiene som skapes i kommunen. Dette skaper insentiver for at kommunene skal kunne legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping. 

Skatte- og avgiftssystemet bør være enkelt, forutsigbart og rettferdig, og det bør stimulere til mer verdiskaping og økt innslag av privat, norsk eierskap. Støre-regjeringens dramatiske skatteøkninger har gjort at Norge nå har blant Europas mest næringsfiendtlige skattenivåer for nasjonale eiere og investorer. Dette innebærer en betydelig svekkelse av norsk eierskap og utflagging av kapital som kunne ha blitt investert i Norge dersom rammebetingelsene og skattenivået for næringslivet og norske eiere var mer forutsigbart. Oslo Høyre mener at en reduksjon av den samlede beskatningen på eierskap, herunder fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital, bør prioriteres i den neste stortingsperioden. På sikt bør formuesskatten fjernes i sin helhet. Høyre bør gå imot mot den foreslåtte exitskatten, da denne bryter med prinsippet om at det er realiserte verdier som skal beskattes. Oslo Høyre mener også at Støre-regjeringens skjerping av utbytteskatten må reverseres. 

Per mars 2024 var det 30,3 prosent av befolkningen i yrkesfør alder som ikke var sysselsatt. Det utgjør mer enn 1,2 millioner personer. Hvis vi lykkes med å øke andelen sysselsatte, vil flere få oppleve mestring og bli i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som offentlige utgifter reduseres og skattegrunnlaget utvides. Oslo Høyre mener at inntektsskatten må utformes og være på et nivå som understøtter «arbeidslinja», hvor det alltid vil lønne seg å jobbe. Oslo Høyre mener også at innslagspunktene for trinnskatten bør heves, slik at inntektsskatten blir noe mindre progressiv. 

Skatte- og avgiftssystemet kan for mange næringsdrivende fremstå som omfattende og komplisert, samtidig som behandlingstiden for skattesaker er lang. For mange mindre bedrifter kan det være vanskelig og kostnadskrevende å håndtere regelverket på riktig måte. Oslo Høyre mener vi må legge til rette for at næringslivet først fremst kan fokusere på utvikling av bedriften og skape arbeidsplasser. Oslo Høyre anbefaler derfor Høyres skatteutvalg se nærmere på hvordan skatte og avgiftssystemet kan forenkles, for eksempel gjennom en forenklingsreform. 

Merverdiavgiftssystemet har i dag en rekke unntak, fritak og varer og tjenester med reduserte satser. I tillegg kommer det jevnlig initiativ fra interessegrupper og næringer om å gjennomføre ytterligere fritak eller unntak. Oslo Høyre mener det bør bli færre unntak, fritak og reduserte satser på merverdiavgiftsområdet 

Oslo Høyre vil i større grad benytte miljøavgifter for å fremme en bærekraftig utvikling. Økte miljøavgifter vil gi et finansielt grunnlag for å redusere andre skatter og avgifter som har skadelige effekter for samfunnsutviklingen.