Forsvaret må styrkes betydelig

Bilde av jagerfly

Vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 2024

Russland har demonstrert sin manglende respekt for de internasjonale normer og rettsprinsipper Norge som småstat er avhengig av. USAs nødvendige orientering mot Asia innebærer at Europa må ivareta mer av sin egen sikkerhet selv.

Samtidig med den pågående krigen i Ukraina, leverte Forsvarskommisjonen i 2023 sin rapport og Forsvarssjefen kom med sitt oppdaterte fagmilitære råd (FMR 2023).

«Ukraina-krigen har forsterket vestlig samhold og NATOs kollektive forsvar. Krigen har vist at Europa er helt avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien, fordi europeisk forsvarsevne er betydelig redusert siden 1990-tallet. Samtidig har USA i sine nye nasjonale sikkerhets- og forsvarsstrategier gjort det klart at Kina nå er førsteprioritet, mens Russland er nummer to. Denne utviklingen fordrer at europeiske stater må ta større ansvar for forsvar og sikkerhet i Europa» (nou-2023-14 s.1)

«Russland er den fremste trusselen mot Norge og norske interesser. Angrepet på Ukraina er et tidsskille. Russland har gått til fullskala krig mot en av sine naboer og angrepet har vist at Russland er villig til å bruke omfattende og folkerettsstridig militærmakt for å nå sine mål. Europeisk sikkerhet, den internasjonale rettsorden og våre demokratiske verdier er truet, og sannsynligheten for konflikt som involverer Norge har økt. Arbeidet for å utvikle forsvarsevnen må ta inn over seg at sikkerhetssituasjonen er vesentlig forandret. Det er behov for raske tiltak på flere områder» (FMR 2023 kap.2)

Det er ingen tvil om at det norske forsvaret må̊ styrkes betydelig for å oppfylle NATO-traktatens artikkel 3 der det påhviler medlemmene individuelt å ha et forsvar som skal forhindre angrep mot medlemslandene. Vi kan fort komme til å oppleve at vår viktigste allierte vil krevet oppfyllelse av artikkel 3 som vilkår for utløsning av artikkel 5, og det er derfor forbundet med stor risiko å fraskrive seg dette ansvaret. Manglende oppfyllelse av artikkel 3, kan også gjøre det så krevende for allierte å komme til vår unnsetning at hjelpen ikke vil lykkes selv om viljen er tilstede.

Finlands og etter hvert Sveriges inntreden i NATO, er bra for NATO og bra for Norge. Med Norden som operasjonsområde, skal Norge løse mange oppdrag sammen med den finske, den svenske og den danske landmakten. Hovedoppdraget for Forsvaret i alle fire landene er å bidra til at militære trusler mot våre områder ikke oppstår. Videre skal vi sikre at nasjonale myndigheter har innflytelse og handlefrihet i fred, krise og krig.

I regjering snudde Høyre utviklingen i Forsvaret ved å øke bevilgningene og gjøre store investeringer i nytt militært materiell. Men den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen understreker at det må satses betydelig mer på Forsvaret.

Under NATO topp-møtet i Vilnius ble behovet for tilstedeværelse gjort tydelig. Norge er forpliktet til å kunne støtte NATO utenfor landets grenser, samtidig som vi ivaretar forsvaret av vårt eget land og legger til rette for allierte forsterkninger. For NATO landene er 2% av BNP til forsvar ikke lenger et tak man skal strekke seg etter, men et gulv, altså et minimumsnivå.

Forsvaret mangler ammunisjon, materiell, personell og kompetanse. Det haster med å rette opp dette. Forsvarssjefen anbefaler en utvikling i tråd med følgende fokusområder, listet ut ifra innbyrdes viktighet:

 • Utbedre svakheter ved dagens struktur
 • Maritim overflatestruktur
 • Luftvern
 • Langtrekkende presisjonsvåpen
 • Øke Forsvarets volum
 • Gitt et økonomisk handlingsrom, bør styrkingen av fokusområdene gjennomføres parallelt.

Oslo Høyre vil at

 • Høyre skal være garantisten for at sikkerhet og beredskap settes øverst på̊ den politiske dagsorden og at man umiddelbart utbedrer svakheter ved dagens struktur i tråd med blant annet fagmilitære anbefalinger
 • dagens og framtidige økninger i forsvarsstruktur skal finansieres fullt ut
 • Høyre skal være en pådriver for at Norge lever opp til NATO-forpliktelsene, både når det gjelder byrdefordeling i prosent av BNP, oppfylle NATO-traktatens artikkel 3 og oppnå NATOs styrkemål.
 • norsk forsvarsindustri umiddelbart gis mulighet for raskt å kunne øke sin produksjon av ammunisjon
 • Norge forsterker støtten til Ukraina
 • tilgangen og kapasiteten på tilfluktsrom gjennomgås