Kampen mot kriminalitet – og for trygge lokalsamfunn

Uttalelse vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 2024

Det store flertallet av barn og unge begår ikke kriminalitet. I enkelte ungdomsmiljøer ser man imidlertid en klart negativ utvikling. Den siste tiden har byer som Oslo, Tromsø, Bergen opplevd en rekke alvorlige voldshendelser. Voldskriminaliteten blant ungdom mellom 10-17 år har økt betydelig, og blir av flere beskrevet som mer brutal. Mange er bekymret for at voldsbølgen og narkotikamarkedet i Sverige kan smitte over til Norge. Samtidig varsler Oslopolitiet at de er bekymret for at de ikke greier å oppklare drap eller alvorlige voldshandlinger mellom kriminelle nettverk, og at økonomien og bemanningen ikke strekker til.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge rekruttering til kriminalitet, er å sikre at alle barn får en god oppvekst. Her spiller foreldrene en avgjørende rolle, og de må bevisstgjøres sitt ansvar for barnas oppdragelse. Oslo Høyre vil inkludere flere barn og unge i barnehage, SFO/AKS, skole og fritidsaktiviteter. Det er viktig å sikre at flere unge fullfører videregående opplæring, at flere får en fot inn i arbeidslivet og får mulighet til å tjene egne penger.

Tillit er grunnsteinen for et velfungerende samfunn der foreldre og andre vet at de kan stole på politi, barnevern, myndigheter og andre institusjoner. Oslo Høyre legger vekt på å trygge tillit mellom nye innbyggere og de offentlige tjenestene. Dette inkluderer å sikre foreldre god kunnskap om politiet og barnevernets arbeid, sørge for åpenhet i beslutningsprosesser og ivareta rettssikkerheten for både barn og foreldre.

Ungdom som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet, har ofte store og sammensatte utfordringer. Utsatte barn og unge trenger et samordnet tjenestetilbud. Barn og unge som begår lovbrudd må møtes med en rask reaksjon og tiltak som virker.

Oslo Høyre vil:

 • styrke det forebyggende arbeidet, blant annet ved å ha flere kveldsåpne skoler, flere miljøarbeidere, gi flere unge tilbud om sommerjobb eller deltidsjobb i kommunene i samarbeid, og i samarbeid med det private næringslivet gi flere unge tilbud om fritidsaktivitet
 • sikre en bedre rådgivningstjeneste og flere kvalifiserte miljøarbeidere på ungdomsskolene som har behov for det
 • etablere tverrfaglige tiltaksgrupper rundt unge som har høy risiko for å begå alvorlige lovbrudd, etter modell fra Danmark. Det vil blant annet si én-til-én-oppfølging av unge som er i faresonen, med en fast voksen som følger dem opp på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter. Det må særlig settes inn tiltak for å avskjerme ungdom med gjengkriminelle i nær familie
 • skjerpe kravene til foreldreinvolvering, og sette inn hjelpetiltak i sårbare familier, ved å:
  styrke satsningen på foreldreveiledning (ICDP), ambulante familieteam (AFT) og
  familievernkontorene
  – kunne pålegge foreldre å møte i retten, barnevernet, politiet eller andre institusjoner der mindreårige må møte. Foreldrene kan hentes om de ikke møter.
 • styrke avhopperprogrammene, blant annet gi muligheten for at gjengkriminelle kan flyttes ut av kommunen sin i en periode
 • gjennomgå regelverket for taushetsplikt og informasjonsplikt for alle relevante instanser som jobber med barn og unge, for å sikre at reglene ikke hindrer kriminalitetsforebyggende arbeid.
 • vurdere å etablere en ordning med lokale arbeidsmarkedstiltak hos NAV for unge som ønsker å komme ut av en kriminell løpebane og vil tjene egne penger

Trygge og gode lokalmiljø – unngå opphoping av levekårsutfordringer

Et godt sted å vokse opp og gode lokalsamfunn er viktig for barns fremtid. Erfaringene fra Sverige viser at høy leieandel og opphopning av levekårsutfordringer i enkelte områder kan bidra til dårligere bomiljø og økt rekruttering til kriminalitet. Det er viktig å sette inn målrettet innsats for å hindre at det oppstår områder med mange personer som bor i dårligere boliger, har lav inntekt, lav arbeidsdeltagelse og dårlige norskkunnskaper. Samtidig er det viktig å hindre at gjengkriminelle får innpass i skoler, fritidsaktiviteter og andre institusjoner for å rekruttere sårbare unge inn i kriminalitet.

Det kan få alvorlige konsekvenser dersom integreringen feiler og det etableres parallellsamfunn ved siden av det norske samfunnet. Det er særlig krevende dersom barn og unge bruker svært mye av sin fritid i lukkede miljøer som ikke fremmer integrering. 

Oslo Høyre vil:

 • fjerne Støre-regjeringens grendeskoletilskudd, og heller gi ekstra støtte til skoler i levekårsutsatte områder
 • at kommuner med større levekårsutfordringer skal sikres økonomiske rammer som hensyntar deres særskilte utfordringer, blant annet gjennom inntektssystemet
 • oppdatere bosettingskriteriene slik at flyktninger ikke bosettes i områder med store levekårsutfordringer og høyere innvandrerandel enn 25 prosent
 • unngå opphoping av kommunale boliger, og bruke by- og boligplanlegging for å unngå fremvekst av områder med store levekårsutfordringer
 • åpne for at politiet kan opplyse skoler, barnevern, AKS/SFO og fritidsklubber, dersom de har, eller er i ferd med, å ansette noen som har en dokumentert sterk tilknytning til kriminelle gjengmiljøer. Formålet er å hindre at tilbud rettet mot barn brukes som rekrutteringsarena for gjenger og annen organisert.
 • utrede virkemidler som gir kommunene mulighet til å hindre eller føre tilsyn med fritidsaktiviteter for barn og unge som kan være svært integreringshemmende, for eksempel bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter eller likestillings- og diskrimineringsloven. Virkemidlene skal være i tråd med tros- og foreningsfriheten

Gi politiet verktøyene de trenger

Kripos er kjent med at svenske kriminelle nettverk opererer i elleve av tolv norske politidistrikt. Politiet trenger tilstrekkelig bemanning og bedre verktøy i kampen mot organiserte kriminelle gjenger. Samtidig må politiet ha tilstrekkelig ressurser til å jobbe forebyggende og være synlig tilstede i bybilde. Det skaper økt tillit mellom politi, ungdom og innbyggerne.

Sverige og Danmark igangsetter nå flere tiltak for å hindre kriminalitetsbølgen, blant annet økt kameraovervåkning, droneovervåkning, dobbel straff for gjengkriminalitet, egne visitasjonssoner, lavere terskel for å utvise utenlandske borgere og en rett til å kunne vitne anonymt i retten. Det er naturlig å vurdere kriminalitetsforebyggende og bekjempende tiltak som har blitt iverksatt i våre naboland. Gjengmiljøer skal merke at samfunnet ikke tolerer kriminalitet.

Politi og barnevern har ikke i dag tilstrekkelige tiltak som hindrer at gjengangere under 15 år fortsetter å utsette andre for alvorlig kriminalitet. Politimesteren i Oslo har etterlyst flere inngripende forebyggende tiltak som også inneholder elementer av tvang. Et forslag er å etablere lukkede forvaringsinstitusjoner under barnevernet. Det er viktig at tilbudet kun skal benyttes når man ikke har noen annen utvei for å ivareta barnets og omgivelsenes trygghet. Tilbudet skal ha høyt fokus på psykisk helsehjelp, skolegang og å motivere til et liv uten kriminalitet.

Oslo Høyre vil:

 • ansette flere politifolk, og prioritere midler for å styrke politiet i byer med større kriminalitetsutfordringer
 • sikre at politiets oppgaver knyttet til den nasjonale beredskapssituasjonen, herunder økt sikring av terrormål og økt vakthold ved ambassader, signalbygg og demonstrasjoner, blir finansiert ved særskilte statlige bevilgninger, og ikke som en del av politidistriktenes generelle driftsbudsjetter
 • finansiere en målrettet satsning med egne enheter som slår ned på gjengkriminalitet
 • utrede muligheten til å forby at en straffedømt i en bydel/kommune kan bo i samme bydel/ kommune etter ferdig soning ved fare for gjentakelse
 • vurdere om politiet har behov for utvidet adgang til avlytting og overvåkning for å oppklare alvorlig organisert kriminalitet, for eksempel ved droneovervåkning
 • utvide retten til å vitne anonymt i rettssaker, og styrke vitnebeskyttelsesprogrammet, slik at de som er tilknyttet et gjengmiljø eller frykter represalier tør å rapportere
 • at hvert politidistrikt har dedikerte inndragningsteam som konfiskerer penger og eiendeler fra kriminell virksomhet 
 • i likhet med Danmark og Sverige, utrede muligheten til å utvise utenlandske statsborgere der det finnes tilstrekkelige bevis for at vedkommende er medlem av et utenlandsk kriminelt nettverk, eller kan ha intensjon om å bedrive kriminalitet
 • vurdere å tillate egne visitasjonssoner for våpenkontroll i Norge, etter modell fra Danmark
 • utvide muligheten til å ilegge oppholdsforbud for å hindre at utsatt ungdom oppholder seg på steder som øker faren for at det begås en straffbar handling, og utvidet bruk av fotlenke for gjengkriminelle.
 • gi adgang til å pålegge gjengkriminelle «kontaktforbud» med andre som tilhører, eller står i fare for å bli rekruttert til gjengkriminalitet, og ilegge flere gjengkriminelle omvendt voldsalarm
 • etablere et landsdekkende lukket institusjonstilbud i barnevernet for barn under 15 år som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd, og minst doble antall plasser på ungdomsenheten ved fengsel fra 8 til 16
 • øke straffenivået for vold og ulovlig tvang av ydmykende karakter, grove våpenlovbrudd, ulovlig besittelse av kniv, og ulovlig oppbevaring av eksplosiver
 • være forberedt på å benytte handlingsrommet innenfor Schengen-samarbeidet til å innføre midlertidig grensekontroll dersom grenseoverskridende kriminalitet kan utgjøre en alvorlig trussel mot offentlig orden eller Norges indre sikkerhet
 • skjerpe den tverrfaglige innsatsen mot økonomisk kriminalitet i gjengmiljøer
 • utrede muligheten for å kriminalisere rekruttering til organiserte kriminelle gjenger som ikke omfattes av definisjonen «forbudt kriminell sammenslutning» i straffeloven
 • vurdere konsekvensene av å senke den kriminelle lavalderen
 • opprette hurtigdomstoler for saker som gjelder ungdom med mål om å redusere tiden fra lovbrudd begås til straffen gjennomføres
 • gi politiet en mer aktiv rolle i å forebygge kriminalitet ved å påvirke byutvikling, blant annet ved å involvere dem tidligere i plan- og byggeprosjekter og vektlegge deres innspill tyngre enn i dag