Nytt byråd: Oslo skal bli en by med muligheter for alle

Oslo skal være verdens beste by å bli født i, vokse opp i, flytte til, leve i, og bli gammel i – uavhengig av hvem du er og hva slags bakgrunn du har. Det er det nye byrådets visjon for Oslo. 

Høyre og Venstre la i dag frem en byrådsplattform som er det politiske grunnlaget det nye byrådet skal styre byen vår på.   

– Velgerne har gitt en klar melding om at de ønsker en ny retning for byen. Det nye byrådet vil gjøre det enklere for innbyggerne i hverdagen og føre en politikk for at Oslo blir en by som flere har råd til å bo i. Byrådsplattformen inneholder løsninger som skal sikre at alle barn og unge får en trygg oppvekst og et skoletilbud som gir hver enkelt elev mulighet til å strekke seg og lykkes. Eldreomsorgen skal styrkes, og folk skal igjen få frihet til å velge mellom offentlige tjenester enten de er drevet av kommunen selv, private eller ideelle. Vi vil ta alle gode krefter i bruk for å skape en enda bedre by.

Eirik Lae Solberg, påtroppende byrådsleder.

Det nye byrådet vil også føre en mer offensiv og resultatorientert miljø- og klimapolitikk. – Vi vil gjøre innbyggerne til medspillere i miljøkampen, og vi skal ta vare på naturen og bekjempe klimaendringer uten at det skal gå på bekostning av innbyggernes livskvalitet og frihet, sier Lae Solberg.

Nedenfor følger et lite utvalg av politikken det nye byrådet vil føre.

Oslo skal være en by som flere har råd til å bo i

Eiendomsskatten på bolig skal avskaffes i løpet av fire år, og de kommunale avgiftene skal holdes så lave som mulig. Det skal bli gratis beboerparkering utenfor Ring 3.

Byrådet foreslår en rekke grep for å få fart i boligbyggingen og sikre at det bygges nok leiligheter som folk har råd til. Den såkalte leilighetsnormen skal liberaliseres. I motsetning til dagens situasjon hvor leilighetsnormen praktiseres i hele byen, skal den nye leilighetsnormen kun gjelde i enkelte delbydeler i Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen. I delbydelene som omfattes av den nye normen vil det bli tillatt å bygge leiligheter ned til 30 kvadratmeter, og andelen små leiligheter som kan bygges i det enkelte byggeprosjektet økes til 40 prosent. Samtidig reduseres kravet til antall leiligheter over 80 kvadratmeter. Det planlegges ulike grep for å effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen, og byrådet vil sette et mål om å øke reguleringstakten slik at Plan- og bygningsetaten kommer opp på et nivå hvor de regulerer minst 3 000 boliger årlig.

Oslo skal være Norges beste by å vokse opp i

Osloskolen skal være den beste i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller. Byrådet vil jobbe for at alle elever får reell tilpasset opplæring, og sørge for at alle elever på 1.-4. trinn som står i fare for å henge etter i grunnleggende ferdigheter skal få intensivopplæring. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt og ha gode muntlige og digitale ferdigheter.

Oslo kommune skal bli en skoleeier som stiller tydeligere krav til pedagogisk utvikling og faglige resultater. Den enkelte skole skal følges opp bedre. Lærerne skal få mer tid til å være lærer, og byrådet vil sørge for kompetanseheving blant lærerne og at flere lærere får mulighet til å ta etter- og videreutdanning.

Byrådet vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag, og vil ruste opp utstyrsparken på skoler som tilbyr yrkesfag. Det er et mål å gjøre Oslo kommune til landets største lærebedrift. For å bidra til at næringslivet i større grad skal ta imot lærlinger, vil byrådet innføre et kommunalt lærlingtilskudd.

I dag er økonomi en barriere for at mange barn og unge får delta på fritidsaktiviteter. Byrådet vil lage en fritidskortordning som sikrer at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Byrådet vil samarbeide med idretten om å bygge ut flere idrettsanlegg, og fritidsklubbene skal ha lengre åpningstider.

Oslo skal være en by hvor vi tar vare på hverandre

Kommunen skal ikke være alt for alle hele tiden, men mer for dem som trenger det mest. Innbyggerne skal oppleve respekt, åpenhet og god omsorg i møte med helsetjenestene i Oslo. Kvalitet, innovasjon, mangfold og valgfrihet er viktige prinsipper for byrådets satsninger i helse- og omsorgssektoren.

Mennesker med psykiske helseutfordringer skal få rask og god hjelp, og byrådet vil sikre god lavterskel helsehjelp i alle bydeler. Oslo kommune skal være ledende i arbeidet med en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. Byrådet vil ta et nytt initiativ til lokal rusreform, og det skal etableres et skjermet utendørs værested for rusavhengige.

Eldre som trenger hjelp, skal ha et godt og trygt tilbud, enten det er i eget hjem, på sykehjem eller helsehus. Det skal igjen bli åpenhet om kvaliteten i eldreomsorgen, blant annet ved at det jevnlig skal gjennomføres og offentliggjøres bruker- og pårørendeundersøkelser.

Byrådet vil jobbe for å forenkle NAV og få flere i jobb, for å redusere sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom og utenforskap. Kvaliteten i voksenopplæringen skal heves og bedre tilpasses den enkeltes forutsetninger og opplæringsbehov.

Oslo skal være en by der du selv får ta de viktige valgene i livet

Byrådet vil gjeninnføre innbyggernes frihet til å velge mellom offentlige tjenester som er drevet av private, ideelle og kommunen. Private og ideelle aktører skal få drifte tjenester på vegne av kommunen der det bidrar til bedre tjenestetilbud, best mulig kvalitet for pengene og mer valgfrihet. Forbudet mot å etablere private barnehager skal oppheves, og kommunen skal likebehandle offentlige og private barnehager.

Byrådet vil innføre en valgfrihetsgaranti, som gir eldre mulighet til å velge mellom ulike sykehjem og hjemmetjenester uavhengig av leverandør. Fritt skolevalg skal beholdes – elevene i den videregående skole skal fortsatt få velge hvilken skole de ønsker å gå på.

Oslo skal være en miljøsmart by

Byråderklæringen inneholder en ambisiøs politikk for å ta vare på natur og miljø og redusere klimautslippene. Byrådet mener Oslo må innta en lederrolle i arbeidet med å få Oslofjorden frisk gjennom å forhindre skadelige utslipp, og ta nødvendige grep for å beskytte og restaurere naturen og artene som lever i fjorden. Det vil bli etablert et eget Oslofjord-prosjekt, som skal koordinere kommunens innsats og samarbeid med andre Oslofjord-kommuner. I tillegg foreslås en rekke tiltak for å hindre utslipp og forurensing av fjorden.

Byrådet vil føre en mer offensiv og resultatorientert klimapolitikk, og klima- og miljøpolitikken skal være kunnskapsbasert og teknologioptimistisk. Det skal lønne seg å velge grønt, derfor vil det nye byrådet i større grad spille på lag med innbyggerne og næringslivet med mål om å overlevere byen til kommende generasjoner i bedre stand enn i dag.  

En av byrådets viktigste virkemidler for å få ned utslippene, er en storstilt satsing på utbedring av kollektivtilbudet slik at flere velger å reise med buss, trikk og t-bane. Byrådet vil styrke busstilbudet innen og mellom bydelene utenfor sentrumsnære områder. Volvatsvingen og Ensjøsvingen skal bygges for å øke kapasiteten på t-banenettet. Prisen på månedskortet skal også reduseres kraftig, slik at det lønner seg mer å reise miljøvennlig.

Byrådet legger også vekt på å finne smidige løsninger for de som fortsatt trenger bil for å få hverdagen til å gå opp. Derfor vil parkeringsnormen bli myket opp for institusjoner og noen typer store boligprosjekter i ytre by. I tilfeller der gateareal omprioriteres fra bil til andre formål vil byrådet legge vekt på å finne løsninger som ivaretar innbyggernes og næringslivets behov. Eksempler på dette kan være korttidsparkering, varelevering og håndverkerparkering. Det skal også etableres flere HC-plasser. Byrådet vil også jobbe for bygging av Manglerudtunnelen og Røatunnelen, og starte planlegging av Fossum-diagonalen og lokk over E6 på Furuset.