Opptakskrav til høyere utdanning

Bilde av midtbygningen Domus Media ved Universitetet i Oslo
Foto: Mikkoau, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Vedtatt av Oslo Høyres årsmøtet 2024

Det er et økende behov for arbeidskraft med utdanning på universitets- og høyskolenivå i Norge. Jobbveksten har siden begynnelsen av 2000-tallet nesten utelukkende vært innenfor stillinger som krever spesialisering og høyere utdanning. Antallet studieretninger, universiteter og høyskoler har derfor økt både i antall, ambisjoner og krav i takt med den økende etterspørsel etter høyt skolert arbeidskraft.

Dagens opptakssystem til høyere utdanning har medført kunstig høye karakterkrav, unge som venter flere år for å samle alderspoeng, og omfattende gjenopptak av eksamener fra videregående skole for å forbedre karaktersnittet. Resultatet er at flere kommer ut i arbeidslivet senere enn nødvendig og sløsing med samfunnets ressurser. Opptaksutvalget la i 2022 frem et forslag til ny opptaksmodell for høyere utdanning med store endringer. Oslo Høyre er positive til hovedtrekkene i Opptaksutvalgets forslag, herunder innføre én stor opptakskvote basert på karakterpoengene, og en mindre kvote som skal oppfylle andre opptakskrav. Det kan for eksempel være en standardisert opptaksprøve. Målet er å gjøre det enklere for søkere med realkompetanse å få opptak til høyere utdanning.

Oslo Høyre vil:

  • fjerne alle ekstrapoeng for opptak til høyere utdanning, med unntak av poeng for førstegangstjeneste og realfagspoeng
  • gi høyskoler og universiteter adgang til å søke om å få gi inntil to kjønnspoeng dersom det er 80 prosent mer av det ene kjønnet på et studie, og der samfunnshensyn taler for jevnere kjønnsbalanse
  • sette en begrensning for antall karakterer man kan ta forbedre fra videregående opplæring. Det skal fortsatt være mulig å ta nye fag etter fullført videregående
  • innføre en 80/20-modell for opptak til høyere utdanning; 80 prosent av studieplassene fordeles basert på karakterpoengene og 20 prosent fordeles etter andre opptakskrav, for eksempel en standardisert opptaksprøve.
  • beholde muligheten til å stille minimumskrav (nivåkrav) til karakterer i spesifikke fag fra videregående skole ved opptak til enkelte studier på universitets- og høyskolenivå
  • sørge for at læreren har tilstrekkelig med verktøy og autoritet i klasserommet, og vurdere opplæringslovens § 9A