Oslo Høyre krever at byrådet stanser skatteregning på 400 millioner kroner

Oslo Høyre krever at byrådet stanser skatteregning på 400 millioner kroner

Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge siden 2. verdenskrig for å begrense spredning av koronaviruset Covid-19.

Regjeringen har fremmet en rekke forslag til tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser i Norge nå, og i nærmeste fremtid. Finansdepartementet anslår at de foreslåtte skatteutsettelsene alene vil forskyve innbetalinger av til sammen 117 milliarder kroner. Tusenvis av arbeidsplasser i Oslo er i krise som følge av korona-utbruddet. Oslo Høyre legger derfor frem ti krav til byrådsleder Raymond Johansen for å hjelpe Oslos 90.000 bedrifter og enda flere arbeidsfolk gjennom krisen.

Oslo Høyre oppfordrer byrådet til å bli med på den gigantiske dugnaden

– Når regjeringen går foran må kommunen følge etter. Det første byrådet må gjøre er å gi klar beskjed om at de allikevel ikke vil kreve inn 400 millioner kroner i eiendomsskatt som forfaller neste uke, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson Anne Haabeth Rygg.

– Alle må bidra i dugnaden for å begrense skadene av denne krisen. Jobb nummer 1 er å stanse smittespredningen. Samtidig må vi også hjelpe næringslivet i Oslo gjennom krisen. Oslo Høyre er forberedt på å hjelpe byrådet der vi kan, og legger nå frem krav til tiltak som kan hjelpe næringslivet og redde arbeidsplasser. Vi må forvente at også kommunen må bruke milliarder for å møte krisen, sier gruppeleder Øystein Sundelin i Oslo Høyre.

En betalingsutsettelse for eiendomsskatten og andre kommunale avgifter, i første omgang frem til neste forfall, vil frigjøre midler som næringsdrivende med liten eller ingen omsetning pga. koronakrisen nå har større behov for enn Oslo kommune. Høyre mener også at bedrifter som er i dyp økonomisk krise som følge av korona-epidemien skal fritas fra eiendomsskatt. Kommunen må finne løsninger med gårdeierne slik at også de som leier næringslokaler får reduserte utgifter. Det er registrert over 90.000 ulike virksomheter i Oslo. Fra enkeltmannsforetak til noen av landets største bedrifter.

– Oslo Høyre krever at også byrådet stiller opp med økonomisk førstehjelp. Ellers risikerer vi at byen ikke har et mangfoldig næringsliv med spennende tilbud til alle når krisen er over, sier Haabeth Rygg.

Oslo Høyres 10 kommunale krisetiltak

1. Oslo kommune forskyver innbetaling av eiendomsskatt i første omgang til 25.mai, med mulighet for ytterligere utsettelse til 25.august når tredje termin har forfall. Oslo kommune må søke samarbeid med næringslivets organisasjoner og private gårdeiere i Oslo for å sikre at næringsdrivende som leier lokaler får redusert husleien tilsvarende beløpet gårdeier får betalingsutsettelse for.

2. Oslo kommune bør i tillegg samarbeid med næringslivets organisasjoner og gårdeierne i Oslo for å finne en løsning for virksomheter som er truet av konkurs pga koronakrisen slik at de for en periode fritas helt, eller betaler redusert eiendomsskatt. En mulig modell kan være at gårdeiere som fjerner 100% av leiekostnadene til leietakere, får ettergitt 100% av eiendomsskatten på næring, og tilsvarende ved lavere prosenter (50% avslag i leie, gir 50% avslag i eiendomsskatt). Der kommunen leier ut til næringsvirksomhet skal leien ettergis i første omgang for 2 mnd.  for virksomheter som har mistet omsetning som følge av restriksjoner pga korona-krisen.

3. Oslo kommune må prioritere å jobbe med saker som kan sikre aktivitet i økonomien når samfunnet kommer i gang igjen etter Korona-krisen, og å ikke stanse aktivitet som kan holdes i gang. Det betyr for eksempel å:

  • ferdigstille byggesaker som kan gi forutsigbar aktivitet i byggebransjen. Klarsignaler på saker i disse dager, kan hindre permitteringer i mange selskaper.
  • tildele skjenkebevillinger, og behandle klager i skjenkesaker, slik at ikke kommunen står i veien for god omsetning når virksomhetene kan gjenåpnes etter korona-krisen.
  • tillate steder med skjenkebevilling at andre ansvarlige kan rapporteres inn til kommunen, dersom de som har bevillingen er rammet av viruset eller har karantene, for å holde virksomheten i gang.
  • ikke kansellere konsulentoppdrag som kan jobbes med i denne perioden.
  • finne plass til lærlinger fra bransjer som eksempelvis reiseliv og renhold i kommunen.
  • at kommunen betaler alle regninger til næringsdrivende i god tid før forfall av fakturaene.
  • vurdere om det er investeringsprosjekter som kan fremskyndes for å stimulere til økt næringsaktivitet.

4. Når vi nå oppfordres til en nasjonal dugnad, må kommunen også samarbeide med private aktører på områder der de trenger mer kapasitet. Her må Oslo kommune legge restriksjoner på hylla på områder som for eksempel transport, helse, barnevern, rusomsorg. Hvis et sykehjem har behøv for midlertidige lokaler som følge av uhensiktsmessig bygningsmasse og stor fare for virussmitte må kommunen bruke ledig kapasitet hos private aktører, for eksempel hoteller som står tomme om det er hensiktsmessig.

5. Leie av gategrunn utenfor egen virksomhet bør være gratis ut året, for å gi serveringssteder i byen et løft når Korona-krisen er over.

6. Betaling av de kommunale avgiftene 25.3 utsettes, i første omgang til 25.mai som er neste forfallsdato, for å sikre alle Oslos husholdninger bedre likviditet.

7. Sykkelen er et smittefritt og helsefremmende transportmiddel. Alle sykkelstier og sykkelveier, må rengjøres for grus og vaskes, slik at det fremstår attraktivt å sykle. Kommunen bør også se på om flere virksomheter kan sertifiseres som sykkelvennlige arbeidsplasser. Sykkelprosjekter som er vedtatt bør man fremskynde byggingen av.

8. Det bør vurderes å skjerpe renhold av bysykler og el-sparkesykler for å hindre at disse sprer smitte. Også på kollektivtransporten må det settes inn tiltak for å bedre renholdet, og unngå virus-spredning.

9. Kultur og idrett: Kommunen må garantere at alle byens idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi samme aktivitetstilbud etter krisen. Kommunen må gå i dialog med Oslo Idrettskrets for å finne gode løsninger for byens mange klubber. Tildelinger som er gjort til kulturarrangementer som ikke gjennomføres, der pengene ikke er brukt opp, kan beholdes mot at mottakerne redegjør for hvordan pengene skal brukes.

10. Regjeringen har forsterket støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. Disse midlene må Oslo kommune snarest mulig lyse ut, slik at de kommer bedriftene til nytte. Her kan for eksempel norskopplæring være et aktuelt tiltak på mange arbeidsplasser, som har kurs som kan følges hjemmefra.