Oslo Høyres 100-dagersplan

Tiltak som skal gjennomføres eller igangsettes i løpet av de første 100 dagene på jobb.

Dette skal prioriteres først:

Les intervjuet i Aftenposten med byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og ordførerkandidat Anne Lindboe her.

Skole og oppvekst

 • Starte arbeidet for å gjøre alle skoler i Oslo dysleksivennlige
 • Ønske private velkommen til å drive barnehager
 • Beholde eksamen
 • Beholde fritt skolevalg
 • Beholde orden-/oppførselskarakterer
 • Ta initiativ til nye profilskoler på ungdomstrinn og vgs.
 • Større frihet til barnehagene for å fastsette kostøre i samråd med foreldre
 • Sikre at alle barn kan delta på minst en fritidsaktivitet i uken
 • Tettere oppfølging av hver enkelt skole, særlig på grunnleggende ferdigheter, spesialundervisning og læringsmiljø.
 • Prioritere lesing, skriving og regning høyere i undervisningen. Én time mer matematikk og naturfag i uken.
 • Forbedre spleiselag-ordningen for idrettsanlegg mellom kommune og idrettslag
 • Legge til rette for flere kveldsåpne skoler
 • Starte arbeidet med å holde unge voldsgjengangere borte fra gaten og gi dem tett oppfølging i barnevernsinstitusjon

Eldreomsorg

 • Gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser
 • Utvikle etter- og videreutdanning for helsepersonell
 • Sørge for matverter på sykehjemmene
 • Starte arbeidet med å konkurranseutsette enkelte sykehjem
 • Publisere ventelister og avslag for ordinære sykehjemsplasser for det enkelte sykehjem
 • Styrke det frie brukervalget i hjemmetjenesten

Miljø og samferdsel

 • Starte planleggingen av T-banesatsingene Volvat-svingen og Ensjø-svingen
 • Ta initiativ til bedre samarbeid med nabokommunene rundt Oslofjorden og staten om ren Oslofjord
 • Sette av flere midler til å vedlikeholde veier, sykkelveier og fortau
 • Bestille nye sykkelhoteller
 • La private konkurrere om å bygge ladestasjoner på offentlige parkeringsplasser
 • Styrke finansieringen til solceller for sameier og borettslag til inntil 50 prosent av kostnaden
 • Prioritere bygging av sykkelveier der det gir et sammenhengende sykkelveinett.
 • Gjøre det lettere for håndverkere på oppdrag å parkere

Privatøkonomi og bolig

 • Etablere ordning som betaler fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier 
 • Fjerne beboerparkeringsavgiften i ytre by
 • Foreslå kutt i eiendomsskatten
 • Fjerne leilighetsnormen
 • Fortgang i utviklingen av Gjersrud-Stensrud
 • Starte arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten.

Annet

 • Gi lånegaranti til Campus Ekeberg
 • Stanse ekspropriasjon av Bekkelagshallen
 • Selge to kommunale hus til kreftforskningsmiljøet ved Radiumhospitalet
 • Starte salget av eiendommer som kommunen ikke trenger