Oslo trenger en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner

Vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 2024

I følge undersøkelser fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, kommer det frem at 1 av 10 norske kvinner oppgir at de er blitt utsatt for «alvorlig fysisk vold» av partner eller ekspartner, mens rundt 2% av menn sier det samme. Resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at omfanget av alvorlig fysisk vold og voldtekt har økt de siste ti årene. Det anslås at mellom 75 000 til 150 000 personer årlig blir utsatt for denne type vold. Det er svært bekymringsfullt at seksuelle overgrep mellom unge jevnaldrende har økt markant de siste årene ifølge NKVTS.

En undersøkelse gjennomført av IMDI på 16 og 17-åringer på skoler i Oslo og Akershus viser at 29 prosent av jentene med pakistansk bakgrunn i vg1 har foreldre som ikke vil at de skal «være sammen med noen av det motsatte kjønn på fritiden, uten at det er voksne til stede». Blant jentene med bakgrunn fra Somalia og Sri Lanka var andelen 23 og 20 prosent.

Negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og alle aldre. Vold, seksuelle overgrep og negativ sosial kontroll får store psykiske og fysiske konsekvenser for dem som utsettes. Oslo Høyre mener derfor det er på tide at Oslo, som har en stor andel av en flerkulturell befolkning og er særlig utsatt for disse utfordringene, får sin egen handlingsplan som forplikter relevante aktører som skole, helse, barnevern og justis til et tettere samarbeid og økt innsats mot vold.

En handlingsplan for Oslo trenger støtte fra statlige myndigheter, der kommunen ikke har myndighet til å iverksette tiltak alene. Skal Oslo lykkes i arbeidet mot vold i nære relasjoner må regjeringen gi Oslopolitiet ressurser til blant annet å øke bruken av omvendt voldsalarm. Oslo Høyre mener belastningen ved voldsalarm bør pålegges overgriper fremfor offer.

Oslo Høyre vil:

 • at Oslo Kommune skal utarbeide en forpliktende handlingsplan for negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner
 • at alle barn og unge skal få alderstilpasset kunnskap om vold, grensetting og eierskap til egen kropp i barnehager og skoler
 • styrke helsetjenestenes innsats mot vold og sosial kontroll
 • styrke samarbeidet mellom skoler, barnevern og bydelen for å fange opp risikofamilier
 • innføre en lavterskel meklingsinstans som kan mekle i konflikter mellom foreldre og barn, i tilfeller av vold og negativ sosial kontroll
 • sette i gang et pilotprosjekt i en bydel med oppsøkende tjeneste og ambulant team som har mulighet til møte de voldsutsatte der de er
 • i samarbeid med IMDI ansette minoritetsrådgivere på alle videregående skoler og ungdomsskoler med behov i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand
 • styrke hjelpetilbudet til de som enten har vært utsatt for vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll eller som har utøvd dette
 • øke bruken av omvendt voldsalarm
 • styrke og videreutvikle et eget lavterskel behandlingstilbud for voldsutøvere
 • ha målrettet og systematisk informasjon på flere språk overfor familier, religiøse ledere og andre sentrale personer innenfor minoritetsmiljøet om de lover og regler som gjelder når det gjelder negativ sosial kontroll og æresrelatert vold