Viktige gjennomslag på Høyres landsmøte

I helgen gjorde Oslo-delegasjonen solid arbeid, og sikret flere viktige gjennomslag.

høyres landsmøte oslo
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Oslo Høyres delegasjon gjorde et godt arbeid på Høyres landsmøte, hvor vi fikk følgende gjennomslag:

Generelt:

 • Erna og Ine sier aktivt ja til en ny EU-debatt! (ref. Oslo Høyres forslag i 2022 som vi kjempet hardt for)
 • Tre viktige Oslofjord-punkter inn i Oslofjord-resolusjon
 • Utvidet taletid i den generelle debatten for ordfører-Anne, med et innlegg om utenforskap og en «mykere» skolepolitikk
 • Flotte «stolpetaler» fra Ine om utenriks og Mudassar om storresolusjon/Bedre lokalsamfunn med Høyre
 • Flertall for punkt i økonomiresolusjon om å begrense økningen i kommunale avgifter eksempelvis gjennom økt avskrivningstid på vann- og avløpsanlegg

I storresolusjonen:

Fantastisk arbeid av Eirik som sikret positiv innstilling (og vedtak) for følgende av våre forslag:

Byutvikling:

 • «Når kommunen ikke behandler byggesakssøknader innen fristen, skal gebyret først reduseres kraftig og deretter frafalles.»
 • «Prøve ut en ordning hvor private initiativ rettet mot boligbygging for unge og studenter får tilgang til Husbanklån.»
 • «Øke tilskuddet til utleieboliger gjennom Husbanken.»

Skole:

 • «legge til rette for økt rekruttering av lærere og tiltak som styrker skole- og læringsmiljøet for elevene på skoler i levekårsutsatte områder.»
 • «Kartlegge barns språkutvikling før skolestart, sette inn hjelp til de barna som har behov for det og sikre at skolen har tilgang til denne informasjonen ved skolestart.»
 • Sette inn språkkartlegging og opplæring tidlig, slik at alle barn forstår norsk når de starter på skolen

Helse/eldre:

 • «At kommunestyrene årlig behandler en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer, pårørendtilfredshet og brukertilfredshet måles.»
 • «Sikre gode overganger for pasienter mellom statlig og kommunal helsetjeneste.»
 • «Intensivere arbeidet med å anskaffe og implementere velferdsteknologi i kommunene, blant annet gjennom å øke kunnskapen om bruk av velferdsteknologi.»
 • «I større grad vektlegge kvalitet i kommunale anbud»
 • «Sørge for at kommunene raskt følger opp alvorlige feil og hendelser for å hindre ytterligere avvik og forbedre tjenestene.»
 • «Jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser både i private og kommunale virksomheter»

Klima/miljø/transport:

 • «Videreføre byvekstavtaler også etter 2029, for å sikre miljøvennlig transport i byene.»
 • «Støtte opp under tiltak for å kutte utslipp fra kommunenes avfallshåndtering, for eksempel etablere fangstanlegg på flere avfallsforbrenningsanlegg i Norge (CCS).»
 • «Ha en plan for utsortering av alle klær og tekstiler innen 2025, og sikre at større andel av ødelagte tekstiler gjenvinnes.»

Annet:

 • Sikre ordninger som kan dekke kostnader slik at alle barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.»

I tillegg ble blant annet disse punktene vedtatt, med støtte fra Oslo Høyre:

Fra energiresolusjonen:

 • I takt med utviklingen må vi også sørge for at infrastrukturen også bygges for å kunne transportere Hydrogen.
 • Sikre at norsk bioenergiverdikjede er konkurransedyktig gjennom blant annet redusert forbrenningsavgift

Oslofjorden:

 • Oppdatere regelverk for rensing av avløpsvann for å begrense vannforurensing i norske vassdrag og fjorder, spesielt for Oslofjorden.
 • Bidra til at avrenning fra jordbruket blir håndtert mer helhetlig i samarbeid mellom myndighetene og næringen selv.
 • Styrke oppfølgingen og gjennomføringen av «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord», og lage en tilsvarende plan for Mjøsa.

Solenergi:

 • Sette et mål og lage en plan for å bygge ut 8 TWh med solenergi innen 2030.
 • Sikre at Enova støtter lagringsløsninger for solenergi.
 • Kartlegge potensialet for solenergi på offentlige bygninger i stat, fylker og kommuner.