Hjelp, ikke straff

Oslo trenger en rusreform.

rusreform

De som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff

Oslo Høyre vil gjennomføre en rusreform i Oslo for å nå målet om at ingen skal dø av overdose. Kommunen skal ha en verdig og human rusomsorg som ikke har som mål å straffe brukeren, men sørge for at rusavhengige får god oppfølging hos kommunen og kommunens samarbeidspartnere. Det er en viktig oppgave å forebygge misbruk av både alkohol og narkotiske stoffer.

Overdosedødsfallene i Oslo er for høye, spesielt etter rehabilitering eller soning. Derfor er det avgjørende at ettervernet i rusomsorgen prioriteres gjennom samarbeid med ideelle og private aktører med kompetanse på feltet. Oslo må videreutvikle hjelpetilbudet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og styrke innsatsen i overdosearbeidet. Oslo kommune bør legge til rette for at ideelle aktører kan tilby seg å analysere innholdet i ulovlige rus- og legemidler.

Kvinner med rusutfordringer er en særlig sårbar gruppe, som oftere utsettes for vold og overgrep enn kvinner generelt. Oslo Høyre vil sikre at det etableres et trygt overnattingstilbud tilpasset kvinner med rusutfordringer.

Oslo Høyre vil

  • styrke ettervernet for å sørge for at personer som har blitt rusfrie, får meningsfulle dager gjennom skole, arbeidspraksis eller jobb – dette i samarbeid med ulike private og ideelle instanser
  • sørge for at personer med opioidavhengighet som har falt ut av LAR, får nødvendig oppfølging og behandling
  • etablere flere sosiale arenaer i samarbeid med private eller frivillige
  • etablere et værested for rusavhengige
  • styrke tilbudet om heroinassistert behandling og sørge for at ordningen blir permanent
  • ta initiativ til en prøveordning med medikamentell behandling (substitusjonsbehandling) av alkoholavhengighet i Oslo
  • styrke ordningen med ruskonsulenter i bydelene for å informere om, forebygge og utsette rusbruk blant ungdom