Aktivitet, måltidsglede og fellesskap

Det er en økende andel eldre som føler seg ensomme. Oslo kommunes egne brukerundersøkelser viser at beboere i sykehjem ønsker større bredde i tilbudet av aktiviteter, og at mange savner aktiviteter som er tilpasset den enkelte.

Høyre ønsker å mobilisere mot ensomhet og for økt aktivitet og fellesskap, både for eldre som bor hjemme, og for dem som bor på sykehjem. Når vi forebygger ensomhet, øker aktiviteten og mulighetene for opplevelser og sosiale relasjoner, forebygger vi også fysiske og psykiske helseplager.

Mat er grunnleggende for trivsel og for helsen. Både det sosiale i å spise sammen med andre, men også variasjon i tilbudet og kvaliteten på maten betyr mye. For mange beboere i sykehjem er måltidene dagens høydepunkt og en viktig sosial møteplass.

Det er dessverre altfor mange eldre som lider av under- og feilernæring, både på sykehjem og i hjemmetjenesten i Oslo. I tillegg til at maten som leveres eller serveres, er ernæringsmessig riktig, er det er viktig med systematisk kartlegging av ernæringstilstand, for å kunne identifisere, overvåke, observere og iverksette tiltak for dem som har ernæringsmessige utfordringer. Riktig kosthold kan også redusere unødvendig medisinbruk og gi eldre mer energi og bedre helse.

Oslo Høyre vil:

  • At eldre på sykehjem skal få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.
  • Samarbeide med organisasjoner, sosiale entreprenører og frivillige som arbeider med å redusere ensomhet blant eldre.
  • At alle eldre som er i faresonen for ernæringsproblemer, blir kartlagt. Oslo skal ha egne konkrete kvalitetsmål for ernæring og en felles prosedyre for å følge opp ernæringsstatusen til eldre i kommunen. Maten som serveres, skal ha god kvalitet.
  • Etablere flere prosjekter som «spisevenn» og legge til rette for sosiale restaurantbesøk, slik at hjemmeboende eldre kan spise måltidene sammen med andre i lokalmiljøet.
  • Sikre et godt tilbud av eldre- og seniorsentre i bydelene, gjerne i samarbeid med frivillighetssentralene og frivillige organisasjoner.
  • Legge til rette for flere plasser der unge og eldre kan møtes og være i aktivitet på tvers av generasjonene, for eksempel ved å inngå samarbeid med flere barnehager og skoler.
  • Bygge sykehjem og omsorgsboliger som blir en integrert del av lokalmiljøet, for eksempel ved å etablere åpne kafeer eller konsertarenaer på sykehjemmet der flere kan delta.