Bedre helsehjelp

I dag er det er en økende andel eldre med sammensatte og komplekse behov. Mange av dem trenger tverrfaglig hjelp, over lang tid, enten hjemme eller på sykehjem.

Det er en utfordring at kompetansen er for lav i deler av tjenesten. Det skyldes en for høy andel ufaglærte, mange vikarer og utfordringer med å rekruttere fagutdannet personell. I tillegg er koordineringen av tjenestene for dårlig. Dette gjelder særlig for eldre som bor hjemme og får helse- og omsorgstjenester der.

Oslo Høyre vil tenke nytt om organiseringen av tjenestene, og vil blant annet etablere mindre, tverrfaglig team som brukeren kjenner til og er trygg på.

Det viktigste i helse- og omsorgstjenesten er dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp og omsorg. Oslo Høyre vil sikre bedre etter- og videreutdanningstilbud for de som jobber i tjenesten, og sikre god rekruttering og stabil bemanning.

Høyere helsefaglig og medisinsk kompetanse er helt nødvendig, både for at behandlingen og oppfølgingen av den enkelte skal bli bedre, og for at tjenestene skal bli mer effektive. For at eldre skal oppleve trygg og god kommunikasjon, må det stilles språkkrav til de ansatte i eldreomsorgen, både på sykehjem og i hjemmetjenestene. Tjenester av god kvalitet fordrer at det også stilles klare krav til ledelse, og flere ansatte må få muligheten til å gjennomføre lederutdanning.

Oslo Høyre vil:

 • Sikre et godt samarbeid og tydeligere roller og ansvar i pasientforløpet fra sykehus til hjemmesykepleie.
 • Gi flere eldre med komplekse behov tilbud i form av tverrfaglige team. Oppfølgingsteamet skal sikre at eldre som bor hjemme, får bedre og mer koordinerte tjenester, og det skal redusere risikoen for fremtidig sykehusinnleggelse.
 • Tilby eldre fysisk trening på en systematisk og målrettet måte for å ivareta fysisk funksjon og forebygge fall og kognitiv svikt.
 • Bedre tannhelsetilbudet til eldre på institusjon og blant dem som mottar hjemmehjelp.
 • Redusere unødvendig medikamentbruk gjennom å sikre at flere ansatte har opplæring i riktig legemiddelbruk.
 • Legge til rette for at beboere som har norsk som annet- eller tredjespråk, kan ha jevnlig kontakt med ansatte eller frivillige som snakker deres morsmål.
 • Innføre ordningen «Menn i helse» i Oslo, slik at flere menn rekrutteres til helse- og omsorgstjenesten, og bidrar til å skape en mer mangfoldig tjeneste.
 • Arbeide for å redusere andelen deltidsstillinger og sikre at eldre får færre mennesker å forholde seg til, blant annet gjennom å prøve ut nye arbeids- og organisasjonsmodeller og alternative turnusordninger.
 • Gi flere ansatte i helse- og omsorgstjenesten tilbud om etter- og videreutdanning, og tilby flere utdanning innen ledelse.
 • Tilby ufaglærte i sykehjem og hjemmetjeneste utdanning, slik at flere får fagkompetanse og med det større mulighet for at de forblir ansatt i kommunen.
 • I større grad tilby langturnuser i sykehjem og barnevernsinstitusjoner, som i tillegg til å være det beste for brukerne også er ønsket av mange arbeidstagere, og vil bidra til å redusere ufrivillig deltidsarbeid.
 • At Oslo kommune skal inngå lærlingkontrakter i sine helserelaterte virksomheter for å sikre jevn rekruttering til sektoren.
 • Stille språkkrav til ansatte i omsorgstjenestene.
 • At ansatte i omsorgstjenestens førstelinje skal ha basiskunnskap om utfordringer rundt seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Utvikle felles retningslinjer og rutiner for tilsynsutvalgene, som skal være felles for alle bydeler.