Blågrønne Oslo

Parkene, fjorden, elvene og Marka er rekreasjonsområder som er viktige for byen vår. For å verne de viktigste områdene må vi sikre at de er i aktiv bruk.

Marka er flittig brukt av mange. Fjordbyen har gjort sjøen tilgjengelig for innbyggerne, og havnepromenaden er blitt et populært område for store og små. Det er også viktig å legge til rette for bruk av sjøen for båtfolket. Oslo Høyre vil at flere skal få tilgang til fjorden, blant annet ved å etablere flere båtplasser.

Oslo Høyre vil:

 • Bevare markagrensen.
 • Gjenåpne Akerselva fra Vaterland til Oslo S for å ta tilbake Akerselva som ferdselsåre for småbåter. Samtidig etablere grøntdrag langs elven og slik knytte Akerselva sammen med Fjordbyen.
 • Legge til rette for gode forbindelser fra Kvadraturen og ned til fjorden.
 • Utarbeide en plan for å styrke vernet av Østensjøvannet og dets omgivelser.
 • Gå i dialog med eieren av Galleri Oslo for å frigjøre og byutvikle et større parkområde når busstasjonen flyttes. Målsetningen er at Galleri Oslo og dagens rampe (Nylandsbrua) rives, og at Vaterlandsparken utvides.
 • Legge lokk over Majorstuen T-banestasjon og bygge boliger og grøntarealer med sikte på å forbinde Frognerparken med Friggfeltet.
 • Kartlegge hvor det kan etableres flere nye parker i sentrum. Utvikle parkene som gode møteplasser for ulike aldersgrupper, med aktiv tilrettelegging for ungdom.
 • Etablere egne områder for lufting av hunder i de største parkene.
 • Videreutvikle et godt, grønt nettverk av turstier og gangstier fra fjorden til Marka. Forbedre turskiltingen.
 • Innføre friluftsporter, begrensede aktivitetsområder ved inngangen til Marka som på Markas premisser inviterer til trening og aktivitet.
 • Videreutvikle gode turveier langs Oslos sjøside.
 • Etablere et nytt sjøbad på Filipstad. Etablere ny marina og gjestehavn når Filipstad bygges ut.
 • Bygge anlegg for tømming av sanitæranlegg fra fritidsbåter i Oslofjorden.
 • I samarbeid med båtforeningene etablere flere båtplasser, også for vinterlagring. Legge bedre til rette for utsetting av fritidsbåter.
 • Stimulere til overgang til elektrifisering av fritidsbåter, for eksempel ved å støtte ladestasjoner i småbåthavnene.
 • Etablere kunstige øyer i Oslofjorden for å tilrettelegge for flere badeplasser og småbåtplasser.
 • Legge til rette for opprettelse av flere nye båtforbindelser i Oslofjorden.
 • Etablere flere fergebrygger ved badestrendene.
 • Oppgradere strendene med stupetårn, badebrygger og lignende.
 • Sikre flere tur- og friluftsområder langs Alnaelva, samt forebygge forurensende utslipp.
 • Arbeide for at flere av byens strender skal tilfredsstille de internasjonale miljøkravene for en Blått Flagg-sertifisering.