Bruk av digital teknologi

Skolen skal bidra til at elevene evner å håndtere og gripe mulighetene i et gjennomdigitalisert samfunn. Både kritisk tenkning, dybdelæring og digital kompetanse er avgjørende når det gjelder omstilling. Oslo Høyre tror at digitale hjelpemidler i undervisningen kan bidra til å øke nysgjerrigheten, læringen og læringsgleden til elevene.

Samtidig er det viktig at skolen har en helhetlig tilnærming til barns digitale hverdag, og alltid vurderer hva som er de beste valgene for at elevene skal lære mer. Det er hensynet til elevenes læring og mestring som må drive frem digitaliseringen, ikke omvendt.

Oslo Høyre vil:

  • At alle elever på grunnskolen skal ha fått innføring i programmering, i samarbeid med ideelle og private aktører – for eksempel gjennom programmet «lær kidsa koding».
  • Innføre programfag i programmering på flere videregående skoler og gjennomføre kurs for lærere i disse fagene.
  • Ha flere forsøk med bruk av ny teknologi i undervisningen, for eksempel bruk av VR-briller.
  • Heve lærernes kompetanse i bruk av digital teknologi. Ha et eget veilederteam for bruk av læringsteknologi i Osloskolen som bistår enkeltskoler med tett oppfølging.
  • Modernisere og forenkle IKT-systemene i skolen for å frigjøre tid for lærerne og skolene.
  • Redusere distraksjonen i undervisningen ved å innføre felles regler som begrenser elevenes utenomfaglige bruk av mobiltelefon og andre digitale verktøy i timen.
  • Utdanne flere lærerspesialister i IKT. Dette er lærere som fordyper seg ekstra i bruk av digitale verktøy.