Byutvikling og trivelige bomiljøer

Oslo har gjennom mange år utviklet seg til å bli en av Europas mest klima- og miljøvennlige byer å bo i. En grønn og familievennlig by er avgjørende for at fremtidige generasjoner skal ønske å bo og trives i Oslo. Oslo er en mangfoldig og urban by der det skal være lett for folk å arbeide, handle og bo miljøvennlig.

Byutviklingen må legge til rette for en mer miljøvennlig by, som er mer energieffektiv, og hvor behovet for bilbruk reduseres.

For at sentrum skal være et attraktivt sted å bo og ferdes, må innbyggerne ha god tilgang til parker og møteplasser. Selv om Oslo har mange parkområder, er det med en økende befolkning særlig viktig å ta vare på de grønne lungene og etablere nye.

For å skape mer liv i parkene vil vi sammen med lokalbefolkningen og næringslivet finne felles løsninger som kan bringe nytt liv i nærområder, uten å ta bort det grønne. Vi ønsker en moderne og grønn by med flere tak- og nabolagshager. Det er viktig at innbyggerne opplever en levende by, der de kan delta i gode sosiale møteplasser i sentrum, parker og grøntområder.

Oslo Høyre vil:

 • Legge boliger, arbeidsplasser og skoler nær større kollektivtilbud.
 • Oslo skal hovedsakelig vokse fra sentrum og utover langs T-banenettet gjennom knutepunktfortetting, og det skal tillates å bygge tett og høyt nær sentrale kollektivknutepunkt.
 • Sørge for at Fjordbyvisjonen fullføres med nye kulturbygg og boliger også på Filipstad og Vippetangen.
 • Omregulere Ormsund fra (buffersone for) havneformål til allmennyttige formål og byutvikling.
 • Finne en ny løsning for cruisekai og snuhavnsterminal, slik at dagens cruisekai på Akershusstranden kan frigis til andre formål, som for eksempel næring, kulturtilbud og gjestehavn.
 • Byutvikle og fortette området rundt Oslo S, herunder vurdere å bygge over sporområdene.
 • Arbeide for at Politihøgskolen forblir i Oslo, eksempelvis i Groruddalen eller Søndre Nordstrand.
 • Utvikle et nytt kunnskaps- og mediesenter i Groruddalen hvor bl.a. NRK kan flytte inn.
 • Kreve klima- og miljøvennlige løsninger i nye byggeprosjekter.
 • Sikre bedre grønne løsninger for utearealer i boligprosjekter gjennom et mer fleksibelt regelverk.
 • Legge til rette for økt bruk av takhager i større boligprosjekter.
 • Sette av arealer til offentlige, tilgjengelige parkområder ved alle større områdeutbygginger.
 • Tilrettelegge enkelte parker for aktiv bruk også om vinteren.
 • Vurdere lavere grunneierbidrag til infrastruktur fra utbyggere som prioriterer markedssvake områder.
 • Samarbeide med nabokommunene og -regionene om arealer til boligbygging, effektiv kollektivtrafikk og bedre veier.