Dyktige lærere og skoleledere

Osloskolen har mange faglig sterke, engasjerte og motiverte lærere og ledere som jobber hver dag for å gi elevene den kunnskapen de trenger. Læreren er den enkeltfaktoren som betyr mest for elevenes læring.

Oslo Høyre vil gi flere lærere mulighet til etter- og videreutdanning, og utdanne flere lærerspesialister som fordyper seg enda mer i et fag. Vi vil ansette flere lærere, særlig på småskoletrinnene og på skoler med ekstra utfordringer. Å investere i læreren er å investere i elevenes fremtid.

Å bygge en bedre skole er et lagarbeid. Derfor må lærere og skoleledere få mulighet og tid til å samarbeide i faglige fellesskap, dele kunnskap og gi tilbakemeldinger til hverandre. En kunnskapsskole forutsetter at lærerne og skolelederne finner gode løsninger sammen, og at de bruker informasjon om elevresultater og læringsmiljø til å sette inn nødvendig tiltak.

Gode profesjonsfellesskap med tydelig ledelse og anerkjennelse av lærernes kompetanse er nødvendig for at det skal være attraktivt å undervise i Osloskolen. Målet til Oslo Høyre er derfor at alle skoleledere i Oslo skal ha fordypning innen ledelse. Oslo Høyre vil fortsette kampen mot unødvendige tidstyver i skolen, slik at lærerne har tid til å prioritere det aller viktigste, nemlig tilpasset opplæring for hver enkelt elev.

Oslo Høyre vil:

  • Sikre at alle elever får undervisning av faglig oppdaterte lærere ved å gi flere lærere etter- og videreutdanning.
  • Sikre gode faglige fellesskap på skolene, blant annet ved å tilby flere karriereveier for lærerne. Utdanne flere lærerspesialister i Osloskolen, for eksempel innenfor begynneropplæring.
  • Tilby videreutdanning til flere lærere i begynneropplæring. Målet er at flere lærere i Osloskolen skal bli spesialister i lese- og skriveopplæring for de yngste barna.
  • Ansette flere lærere og særlig prioritere flere lærere til de yngste barna og på skoler med særskilte utfordringer.
  • Gi lærere lønnsinsentiver dersom de underviser på skoler med rekrutteringsutfordringer eller særskilt svake resultater over tid.
  • At nyutdannede lærere skal ha tilgang til profesjonell veiledning på skolene. Ha en egen mentorordning for nyutdannede lærere for å beholde dem i skolen.
  • Videreføre og styrke «Teach First»-programmet for å rekruttere dyktige, nyutdannede realister til å bli lærere i realfag. Utvikle konseptet for flere fagområder, slik at flere med fagbasert mastergrad kan kombinere praktisk-pedagogisk studium med utvidet undervisningsjobb.
  • Sikre at flere lærerstudenter får praksis i Osloskolen, ved å etablere flere universitetsskoler.
  • At alle rektorer i Osloskolen skal ha fordypning innen skoleledelse.
  • Redusere tidstyvene i skolen slik at lærere og skoleledere kan bruke tid på undervisning og utvikling av pedagogisk praksis.