En aktiv klima- og miljøpolitikk

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

Grønn eng

Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby, og byen vår er valgt til å være Europas miljøhovedstad i 2019. Det er et resultat av langsiktige og bevisste miljøprioriteringer i kommunen gjennom mange år. Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

LOKALE UTSLIPP

Det er et mål at Oslo skal redusere klimagassutslippene innen 2030 med 95 prosent fra 1990-nivået. For å nå dette målet er det mange tiltak som kan gjennomføres på lokalt nivå, både av kommunen selv og av privatpersoner og næringsliv.

Oslo Høyre vil:

 • At alle anleggsplasser i Oslo skal bli fossilfrie innen 2025 og på sikt utslippsfrie. Prioritere byggesakssøknader fra entreprenører som garanterer fossilfri eller utslippsfri byggeplass.
 • Sikre at det benyttes nullutslippsferger for fergetrafikken i Indre Oslofjord.
 • Sørge for at alle kommunale kjøretøyer er utslippsfrie.
 • Stille krav om at ferger i rutetrafikk skal benytte landstrøm ved kai i Oslo innen utgangen av 2020. Arbeide for at alle skip som anløper Oslo havn, benytter lavutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.
 • Miljødifferensiere havneavgiften for alle skip som anløper Oslo havn.
 • Etablere landstrøm for cruiseskip på aktuelle liggeplasser og stille krav om at skipene skal bruke dem.
 • At alle nye kommunale bygg skal ha pluss- eller null-husstandard.
 • Øke bruken av solcellepanel på kommunale tak og fasader.
 • Oppheve tilknytningsplikten for fjernvarme dersom det dokumenteres bruk av mer miljøvennlige alternativer.
 • Styrke Oslos klima- og energifond.
 • Bruke Oslo kommunes betydelige innkjøpsmakt mer aktivt til å fremme miljøvennlige løsninger gjennom å styrke innkjøpskompetansen og stille tydeligere miljø- og klimakrav ved kommunens anbudsinnbydelser.

AVFALLSHÅNDTERING

Det skal være lett å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Da må det gjøres enda enklere enn i dag å kildesortere avfallet, både i private husholdninger og i private og kommunale virksomheter.

I dag finnes det mange nyskapende og klimavennlige måter å håndtere avfall på, og teknologien på feltet er stadig i utvikling. Derfor er det viktig å sikre at alle gode krefter kan bidra med effektive og klimavennlige løsninger for å håndtere Oslos avfall.

Oslo Høyre vil:

 • Gjennomføre fangst og lagring av karbongasser fra Klemetsrud, i samarbeid med staten og industrielle aktører.
 • Gjøre kildesortering i offentlig virksomhet og næringsvirksomhet obligatorisk. Henstille til staten å kildesortere i statlige virksomheter i Oslo.
 • Prøve ut en egen ordning med returpunkt av glass og metall i husholdninger, sameier og borettslag.
 • Redusere avfallsgebyrer til sameier og borettslag som installerer nedgravde og lukkede avfallsbeholdere.
 • Supplere søppelbøttene i gater og parker med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker, og øke kapasiteten deres.
 • Benytte teknologiske løsninger for å effektivisere renovasjonen, for eksempel for å vise når søppelbeholdere er fulle.
 • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale virksomheter, med det mål å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

REN BYLUFT

Oslo skal ha en ren luft som alle kan puste inn uten å få helseproblemer. Det må iverksettes flere tiltak for å redusere forekomsten av svevestøv, nitrogenoksid og annen lokal luftforurensing. Det må også settes inn særskilte tiltak på dager med høy luftforurensning slik at allergikere, barn og eldre kan ferdes utendørs hele året.

Oslo Høyre vil:

 • Jobbe for alternative traseer for å lede gjennomgangstrafikk utenom Oslo.
 • At det på dager med svært høy luftforurensning og ekstra høye bomtakster skal være gratis å velge kollektivtransport.
 • Stimulere til at mer av tungtransporten på riksveiene gjennom Oslo blir fossilfri, blant annet ved økt prisdifferensiering i bomringen.
 • Forbedre dagens miljøfartsgrenser slik at de varierer etter varslet luftforurensing istedenfor etter kalenderen.
 • Øke frekvensen av veivasking gjennom hele året.
 • Ha mer effektiv innkreving av piggdekkgebyret i bomringen gjennom automatiske registreringssystemer.
 • Undersøke mulighetene for bedre rensing av luften fra utslippstårn fra tunneler i Oslo.
 • Øke de kommunale tilskuddene til å skifte ut gamle vedovner. Kreve at alle vedovner innenfor Ring 3 må være rentbrennende innen 2030.

MILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD

Oslo Høyre vil ta vare på det varierte naturmangfoldet vi har i byen vår, og vi skal forvalte byens biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Byens grønne preg skal bevares, også for kommende generasjoner. Oslofjorden er rik på biologisk mangfold. For Høyre er det viktig at det langsiktige arbeidet som har gitt en ren og livskraftig Oslofjord, fortsetter. Høyre vil derfor styrke innsatsen for å redusere plastforurensingen av havet.

Oslo Høyre vil:

 • Etablere et treplantingsprogram med vekt på indre by for å styrke Oslos grønne preg.
 • Prioritere arbeid for kartlegging og bevaring av biologisk mangfold i Oslo og Oslofjorden.
 • Fortsette arbeidet med å åpne bekker og elver i Oslo.
 • Sikre allemannsretten i strandsonen.
 • Styrke innsatsen mot plastforurensing og arbeide for fjerning av plastavfall ved sjøen.
 • Stille krav om at kommunens virksomheter bytter ut engangsplast med nedbrytbare, miljøvennlige alternativer der disse finnes.
 • Ta høyde for et klima med økende nedbørsmengder gjennom større krav til løsninger for overvannsproblematikk, f.eks. fordrøyningsbassenger og flere grønne tak.
 • Sikre beredskap og relevante tiltak for å håndtere konsekvenser av hetebølger og langvarig tørke.
 • Beskytte pollinerende insekter og ivareta gode økosystemer i byrommet, bl.a. gjennom insekthoteller.
 • Legge til rette for parsellhager, skolehager og urbant landbruk, samt bevare kolonihagene.
 • Arbeide for bedre støyskjerming langs riksveiene og jernbanelinjene.
 • Fortsette arbeidet med å fjerne miljøgifter fra grunnen i gamle industritomter.
 • Redusere bruken av plastgranulat og redusere avrenningen av granulat fra kunstgressbaner bl.a. gjennom oppsamlingsrister.
 • Bevare kulturlandskapene Oslo kommune eier, ved å leie ut til beitemark. Sette i stand og leie ut eller selge hus i tilknytning til disse områdene.

BLÅGRØNNE OSLO

Parkene, fjorden, elvene og Marka er rekreasjonsområder som er viktige for byen vår. For å verne de viktigste områdene må vi sikre at de er i aktiv bruk. Marka er flittig brukt av mange. Fjordbyen har gjort sjøen tilgjengelig for innbyggerne, og havnepromenaden er blitt et populært område for store og små. Det er også viktig å legge til rette for bruk av sjøen for båtfolket. Oslo Høyre vil at flere skal få tilgang til fjorden, blant annet ved å etablere flere båtplasser.

Oslo Høyre vil:

 • Bevare markagrensen.
 • Gjenåpne Akerselva fra Vaterland til Oslo S for å ta tilbake Akerselva som ferdselsåre for småbåter. Samtidig etablere grøntdrag langs elven og slik knytte Akerselva sammen med Fjordbyen.
 • Legge til rette for gode forbindelser fra Kvadraturen og ned til fjorden.
 • Utarbeide en plan for å styrke vernet av Østensjøvannet og dets omgivelser.
 • Gå i dialog med eieren av Galleri Oslo for å frigjøre og byutvikle et større parkområde når busstasjonen flyttes. Målsetningen er at Galleri Oslo og dagens rampe (Nylandsbrua) rives, og at Vaterlandsparken utvides.
 • Legge lokk over Majorstuen T-banestasjon og bygge boliger og grøntarealer med sikte på å forbinde Frognerparken med Friggfeltet.
 • Kartlegge hvor det kan etableres flere nye parker i sentrum. Utvikle parkene som gode møteplasser for ulike aldersgrupper, med aktiv tilrettelegging for ungdom.
 • Etablere egne områder for lufting av hunder i de største parkene.
 • Videreutvikle et godt, grønt nettverk av turstier og gangstier fra fjorden til Marka. Forbedre turskiltingen.
 • Innføre friluftsporter, begrensede aktivitetsområder ved inngangen til Marka som på Markas premisser inviterer til trening og aktivitet.
 • Videreutvikle gode turveier langs Oslos sjøside.
 • Etablere et nytt sjøbad på Filipstad. Etablere ny marina og gjestehavn når Filipstad bygges ut.
 • Bygge anlegg for tømming av sanitæranlegg fra fritidsbåter i Oslofjorden.
 • I samarbeid med båtforeningene etablere flere båtplasser, også for vinterlagring. Legge bedre til rette for utsetting av fritidsbåter.
 • Stimulere til overgang til elektrifisering av fritidsbåter, for eksempel ved å støtte ladestasjoner i småbåthavnene.
 • Etablere kunstige øyer i Oslofjorden for å tilrettelegge for flere badeplasser og småbåtplasser.
 • Legge til rette for opprettelse av flere nye båtforbindelser i Oslofjorden.
 • Etablere flere fergebrygger ved badestrendene.
 • Oppgradere strendene med stupetårn, badebrygger og lignende.
 • Sikre flere tur- og friluftsområder langs Alnaelva, samt forebygge forurensende utslipp.
 • Arbeide for at flere av byens strender skal tilfredsstille de internasjonale miljøkravene for en Blått Flagg-sertifisering.