En by for alle

I utviklingen av byen vår må vi legge til rette for at Oslo har en mangfoldig befolkning. Oslo Høyre er bekymret for at flere småbarnsfamilier flytter ut av Oslo, og vil jobbe for at det skal være mulig for både studenter, småbarnsfamilier, enslige og eldre å bo i byen. Oslo skal være en god og inkluderende by for alle som bor her i ulike livsfaser.

Det er viktig at alle som bor i nærmiljøet, er kjent med konsekvensene av et byutviklingsprosjekt. Da er det grunnleggende å ha gode demokratiske medvirkningsprosesser for de som er berørt av utviklingen. Vi ønsker å inkludere innbyggerne på en enda bedre måte når byggeprosjekter skal avgjøres.

Oslo Høyre vil:

 • Utvikle flere familieboliger i familievennlige omgivelser i Oslos randsone der det er naturlig, og i dialog med utbyggere.
 • Sikre at flere kan eie egen bolig, med ulike former for finansiering av boliger, blant annet gjennom leie-til-eie-ordningen.
 • Endre leilighetsnormen for å tilrettelegge for bygging av flere mindre leiligheter.
 • Utrede boligmodeller der en andel av boligene forbeholdes førstegangskjøpere.
 • Være positiv til ulike type boliger og boformer som ivaretar ulike livsfaser, familieformer og boligbehov, f.eks. skilsmisseboliger, omsorgsboliger og kollektiver.
 • Etablere kombinasjonsprosjekter med omsorgsboliger og studenthybler, slik at det skapes flere felles arenaer for unge og eldre.
 • Sikre universell utforming i all ny infrastruktur for å bedre tilværelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Sikre at nye prosjekter tilpasses eksisterende bomiljø.
 • Sikre innbyggerne reell og god medvirkning i byutviklingssaker. Gangen i byggesakene skal gjøres mer tilgjengelig og forståelig. Innføre bruk av 3D-modeller ved større byggesaker, slik at publikum bedre kan sette seg inn i det aktuelle byggeforslaget, inkludert god informasjon om sol- og skyggeforhold.
 • Utrede sterkere og tidligere demokratisk medvirkning i reguleringsplaner, der tidlig dialog mellom Plan- og bygningsetaten og bydelsutvalgene inngår.
 • Effektivisere saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten.