En mangfoldig og inkluderende by

Oslo er en by rik på mangfold. Alle i byen vår skal føle seg inkludert og ivaretatt, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnivå. Det må tilrettelegges for at alle kan delta på fellesarenaer som barnehage, skole, arbeidsplass og i frivillige organisasjoner.

Oslo Høyre vil:

  • Aktivt støtte antimobbearbeid og kreve nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering i skole og på oppvekstarenaer.
  • Følge opp arbeid mot hatytringer og hatkriminalitet.
  • Videreføre OXLO – Oslo Extra Large, Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.
  • Sikre god og oppdatert kompetanse innen LHBTIQ-relaterte temaer og utfordringer gjennom jevnlige tilbud om kurs for ansatte i barnehage, grunnskole, skolehelsetjeneste og andre førstelinjetjenester som møter barn og unge.
  • Gjennomgå Oslo kommunes etiske retningslinjer og varslingsrutiner for å sikre en mest mulig objektiv og tillitvekkende ordning.