En verdig rusomsorg

Oslo kommune skal ha en verdig og human rusomsorg som ikke har som mål å straffe brukeren, men sørge for at de får god behandling hos kommunen og kommunens samarbeidspartnere.

Overdosedødsfallene i Oslo er for høye, spesielt etter rehabilitering eller soning. Derfor er det avgjørende at ettervernet i rusomsorgen prioriteres gjennom samarbeid med ideelle og private aktører med kompetanse på feltet. Kommunen må også samarbeide tettere med spesialisthelsetjenesten for å sikre at brukeren videreføres til et trygt rusfritt miljø etter utskrivelse.

Oslo Høyre vil:

 • At Oslo kommune skal arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall.
 • Styrke ettervernet i rusomsorgen gjennom samarbeid med private, sosiale entreprenører og
  ideelle aktører, slik at flere får muligheten til arbeidstrening og annen aktivitet etter avrusning,
  rehabilitering og soning.
 •  Tillate at det røykes heroin på byens sprøyterom.
 • At egnede overgangsboliger stilles til rådighet for rusavhengige.
 • Ha flere tilpassede boliger med booppfølging i bydelene.
 • At kommunen følger retningslinjene fra Helsedirektoratet om utdeling av brukerutstyr for å
  forebygge mot hepatitt C.
 • Desentralisere lavterskeltilbud for rusavhengige, slik at de i større grad kan få sine behov dekket i nærheten av sitt bosted, istedenfor å måtte reise inn til sentrum.
 • Utvide tilbudet om individuell oppfølging (IPS) til flere bydeler, for å sikre tilgang til arbeid og
  arbeidsrettede aktiviteter som en del av rehabiliteringen.
 • Intensivere det rusforebyggende arbeidet i skolen, blant annet ved å ha en ruskonsulent i flere
  bydeler.
 • Søke å tilby metoder som gjør brukere selv i stand til å teste narkotika for dødelige urenheter.