Et inkluderende oppvekstmiljø

Oslo skal være en by det er godt å vokse opp i uansett hvor i byen du bor. De siste årene har det vært en urovekkende økning i ungdomskriminaliteten, som skaper utrygghet for den enkelte, på skolene og i lokalmiljøet. Oslo Høyre mener kommunen må gjøre mer for å bekjempe frafall fra skolen og rekruttering til ungdomskriminalitet.

Etater, bydeler og skolene må ha et tett samarbeid med politiet for å følge opp barn og unge i risikosonen og reagere raskt mot unge lovbrytere som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet.

De aller fleste elever trives på skolen og føler seg trygge. Men det er fortsatt altfor mange elever som går til skolen med en klump i magen og opplever utestenging og mobbing. Det er viktig at barn får venner, blir inkludert og sett. Oslo Høyre vil sette inn målrettede tiltak på de skolene som har høye mobbetall, og ha nulltoleranse for vold, mobbing, diskriminering og negativ sosial kontroll i skolen.

Oslo Høyre vil:

  • Prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av regelverk med nulltoleranse.
  • Tilby kompetanseheving til lærere og ledere i hvordan man skal avdekke, forebygge og håndtere mobbing. Sette inn målrettede tiltak på de enkeltskolene som har høye mobbetall i blant annet Elevundersøkelsen.
  • Sikre at det etableres en fadderordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll i Oslo.
  • Etablere et tverrfaglig oppfølgingsprogram i samarbeid mellom skole, barnevern og helsetjenestene i Oslo for barn som har vendt hjem etter en lengre periode i utlandet.
  • Intensivere arbeidet mot vold i nære relasjoner. Oslo Høyre vil styrke Stovner-politiets «prosjekt November» mot vold i nære relasjoner og vurdere dette innført i flere bydeler.
  • Ha nulltoleranse for narkotikasalg og annen kriminell virksomhet på skolens område. Den enkelte skole må, innenfor definerte rammer, selv kunne beslutte forebyggende tiltak som eksempelvis ansettelse av flere miljøarbeidere, bruk av sikkerhetskamera og adgangskontroll.
  • Bruke et utvalg av reaksjoner som ungdomsstraff med tett oppfølging, samfunnsstraff og en strengere form for straff for gjengangere som ikke viser vilje til endring.