Et løft for yrkesfagene

Oslo trenger flere dyktige fagarbeidere både i privat og offentlig sektor. Oslo Høyre ønsker å styrke yrkesfagene og stimulere til at flere velger yrkesfag, og at flere fullfører og består. Vi vil jobbe for flere lærlingplasser, mer praksisnær undervisning og flere tilpassede utdanningsløp.

Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. For å gjøre undervisningen mer arbeidslivsrelevant for elevene er det nødvendig at flere yrkesfaglærere får etter- og videreutdanning. Oslo Høyre ønsker at flere yrkesfagelever kan utvikle sine egne ideer og etablere egne bedrifter, og vil derfor tilby entreprenørskap som en del av undervisningen.

Oslo Høyre vil:

 • Styrke rådgivningstjenesten og karriereveiledningen slik at elever i ungdomsskolen får god kjennskap til yrkesfagene og hvilke muligheter de gir i arbeidslivet.
 • Etablere flere samarbeidsavtaler og utvekslingsprogrammer mellom skoler og arbeidsliv, slik at alle elever får tilbud om praksisnær undervisning.
 • Gi yrkesfagelever mulighet til å spesialisere seg tidligere i skoleløpet og gjøre undervisningen i fellesfagene mer yrkesrettet og praksisnær.
 • Stille krav om at flere kommunale virksomheter må ta inn lærlinger.
 • Sikre at elever får opplæring med oppdatert og kvalitetssikret utstyr.
 • Satse på hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og «lektor 2»-ordningen, som gir fagpersoner i arbeidslivet mulighet til å undervise i skolen.
 • Fortsette å utvikle flere YSK-løp i videregående skole, der elevene både får fagbrev og generell studiekompetanse, for eksempel innen byggfag og helsefag.
 • Innføre et kommunalt lærlingtilskudd for enkelte fagområder, slik at flere elever får lærlingplass.
 • Differensiere det kommunale lærlingtilskuddet slik at bedrifter som ønsker å forplikte seg til å ta imot lærlinger over flere år, får mer i tilskudd.
 • Bekjempe frafall på påbyggslinjen ved å ha et forsøksprosjekt med karakterkrav for å gå fra yrkesfag til påbygg. Dersom man har under karakteren tre i fellesfagene, må man ta påbygg over to år.
 • Se på muligheten for å gi yrkesfagelever et utdanningsløp som resulterer i et fagbrev på engelsk, etter modell fra IB-linjen.
 • Legge til rette for at flere elever tør å ta utradisjonelle utdanningsvalg, for å styrke kjønnsbalansen på ulike studieretninger.
 • Sørge for at flere yrkesfagelever får tilbud om opplæring innen økonomi og entreprenørskap.
 • Styrke studiekvaliteten i fagskolene, blant annet gjennom å gi flere fagskolelærere kompetansepåfyll, etablere flere etter- og videreutdanningsprogrammer og få et tettere samarbeid med arbeids- og næringsliv.
 • Innføre anonymiserte søknader til lærlingplasser, i første omgang i kommunale virksomheter.
 • Gi tilbud om praksis for lærlinger i VG3.