Folkehelse

Grunnlaget for god helse skaper den enkelte selv. Kommunen skal likevel føre en god folkehelsepolitikk ved å legge til rette for og hjelpe innbyggerne til å ta gode valg og støtte dem som trenger hjelp.

Forebygging er bra både for den enkelte og for samfunnet. En god helsetjeneste og folkehelsepolitikk er blant de viktigste bidragene for å utjevne sosiale forskjeller i byen vår.

Oslo Høyre vil legge til rette for at folk kan ta gode og sunne helse- og livsstilsvalg i hverdagen. Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig, og at vi tenker og handler langsiktig. Dette gjelder for mange av kommunens aktiviteter, både blant unge og eldre. Rehabilitering må prioriteres høyere, slik at flest mulig av de som har vært alvorlig syke eller skadet, kommer tilbake til eget hjem og sitt vanlige liv. Bedre rehabilitering vil øke livskvaliteten for den enkelte.

Antall pasienter som lever med kroniske sykdommer øker, og det stiller store krav til samspill mellom sykehus og kommunen. Kommunen må bygge opp et mer tverrfaglig og forutsigbart tilbud til denne pasientgruppen.

Fastlegene er en bærebjelke i helsetilbudet til befolkningen. Fastlegene skal gi kontinuitet og kvalitet i den medisinske oppfølgingen, og vil ha en viktig rolle også i forebyggende helsearbeid i årene som kommer. Fortsatt god rekruttering til fastlegetjenesten er viktig for å opprettholde tilbudet.

Oslo Høyre vil:

  • Styrke helsestasjonene og jordmordekningen i bydelene.
  • Sikre økt ernæringskompetanse i bydelene og videreutvikle livsstils- og kostholdsprosjekter. Videreutvikle frisklivssentralene og måle hvorvidt prosjektene bidrar til varig endring for deltagerne.
  • Sikre bedre oppfølging av nyutskrevne pasienter med kroniske lidelser og langvarige sykdommer.
  • Sikre ny storbylegevakt ved Aker sykehus og avlastningslegevakt et annet sted i byen.
  • Være pådriver for økt sykehuskapasitet i Oslo-området.