Fremtidens sykehjem

For å gi flere eldre med pleiebehov muligheten til å leve frie og selvstendige liv i sitt eget hjem, vil vi satse på et større mangfold med nye og fremtidsrettede boformer og bofellesskap.

For mange eldre kan eksempelvis en tilpasset omsorgsbolig med trygghetsskapende teknologi være et bedre tilbud enn sykehjem. Derfor ønsker vi å utvide tilbudet av omsorgsboliger og nye boformer tilpasset den enkeltes behov.

Selv om vi legger til rette for at folk kan bo hjemme så lenge som mulig, vil det blant annet på grunn av det økende antall eldre i tiårene fremover bli et større behov for omsorgsplasser. For å sikre god kvalitet må vi både oppgradere eksisterende sykehjem og bygge nye.

Helsehusene spiller en viktig rolle i å få pasienter rehabilitert etter sykdom eller skade og opphold på sykehus. Rask rehabilitering og flytting tilbake til hjemmet er et viktig mål for den enkelte pasient.

Oslo Høyre vil:

 • Utarbeide nye boformer og bofellesskap i samarbeid med private og ideelle organisasjoner.
 • Sikre at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem dersom de ønsker det.
 • Sikre at alle som søker sykehjemsplass, får søknaden behandlet innen 14 dager, og at ingen må stå i kø for å bli tildelt plass.
 • Øke innsatsen for å bygge flere spesialtilpassede omsorgsboliger med bruk av smarthusteknologi og velferdsteknologi.
 • Etablere flere boliger for mennesker med demens, med bruk av egnede teknologiske løsninger som gir sikkerhet og trygghet.
 • Inngå samarbeid med utbyggere av større boligprosjekter med det som mål å avsette en andel av boligene i prosjektet til boliger tilpasset eldre, etter modell fra Omsorg+.
 • Legge til rette for at boliger for eldre og basene for hjemmetjenester kan samlokaliseres.
 • Arbeide for å opprette spesialtilpassede plasser på sykehjem, slik at også eldre rusavhengige får et godt tilbud.
 • Videreutvikle helsehusene og styrke det rehabiliteringsfaglige tilbudet.
 • Forenkle innkjøpsordninger og leasing av velferdsteknologi for å sikre at den til enhver tid oppdaterte velferdsteknologien er tilgjengelig.
 • Vurdere organiseringen av sykehjemmene og rehabilitering i helsehus for å sikre bedre tjenester tilpasset brukernes behov.