Gode lokale bomiljøer

Oslo Høyre vil ha en byutvikling som bevarer Oslos historiske særpreg med både tett by og småhusbebyggelse. Det skal være mulig å flytte fra leilighet til rekkehus eller enebolig uten å måtte forlate byen når behovene endrer seg.

Vi vil ta vare på de gode lokale bomiljøene og tilrettelegge for at det skal være mulig å bo i Oslo i alle livets faser. Nye prosjekter og utvikling av nye boligområder må gjennomføres med kvalitet og respekt for Oslos grønne særpreg og varierte boligbebyggelse.

Oslo Høyre vil:

 • Beholde eksisterende småhusområder og ivareta god strøksidentitet. Ikke tillate at veletablerte småhusområder bygges ned og erstattes med blokkbebyggelse.
 • Stramme inn på bestemmelsene i småhusplanen ved å redusere utnyttelsen per tomt, slik at disse områdene bevarer sitt særpreg og bomiljø.
 • Sikre et bedre bomiljø med flere småhus og rekkehus i utviklingen av Hovinbyen.
 • Sørge for at Gjersrud-Stensrud kan utvikles som et boligområde med småhus og lavblokker.
 • Sikre at blokkområdene i Oslo beholder grønt- og rekreasjonsområdene.
 • Starte arbeidet med en ny disposisjonsplan for Sørkedalen for å sikre en levende bygd, men innenfor dens naturgitte begrensninger.
 • Utarbeide en overordnet plan for samferdselstiltak i Groruddalen som sikrer en prioritering av og sammenheng mellom samferdselsprosjektene, og som legger til rette for trivelige bomiljøer og byutvikling.
 • Prioritere Groruddalen i Oslos byutvikling med variert boligstruktur, flere småhus og tilrettelegging for nye arbeidsplasser og handel.
 • Videreføre områdesatsinger i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør.
 • Forsterke områdeløftet på Hovseter.
 • Forbedre eksisterende boligområder og utvikle nye ved å bygge lokk over E6 på Furuset og en tunnel mellom Riksvei 4 og Østre Aker vei. Bygge lokk over E18 ved Filipstad, bygge Røatunnelen og opprettholde fremdriften på E6 Oslo øst (Manglerudtunnelen).
 • Arbeide for å etablere ny Breivoll stasjon og stasjonsby.
 • Legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser og levende byrom på Holmlia og Hauketo.
 • Fortsette Fjordby-satsingen ved å utvikle Skøyen til et område med arbeidsplasser, gode bomiljøer og god tilgang til sjøen.
 • Bevare det gode miljøet for beboere og næringsliv i Skovveien ved å beholde dagens trikketrasé i Inkognitogaten.